Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Dňa 19. marca 2015 sa konal 19. ročník  fakultného kola Študentskej vedeckej konferencie (ďalej „ŠVK“) na Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave (ďalej len „MTF STU so sídlom v Trnave“).

Na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu (ďalej „UPIM“) sa zúčastnilo 6 študentov s prácami ŠVK v sekcii Priemyselné inžinierstvo a manažment. V  sekcii boli tri najlepšie práce ocenené diplomom za najlepšiu prácu, finančnou odmenou od MTF STU so sídlom v Trnave a zároveň vecnými cenami od viacerých sponzorov, napr. od Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu, SAS Slovakia, s. r. o. a monografiou „Logistika výkonného podniku“.

Ďakujeme vedeniu UPIM za podporu ŠVK,  školiteľom za ich vedenie študentov k vedeckej práci aj prostredníctvom prác ŠVK, študentom za ich ochotu urobiť dačo nad rámec ich povinností, členom komisií za hodnotenie a vedenie sekcii, tajomníkom za pomoc pri organizácii.

VYHODNOTENIE PREZENTOVANÝCH PRÁC V SEKCII

Priemyselné inžinierstvo a manažment

Umiestnenie Študent - priezvisko, meno /titul ak je/ Názov práce Vedúci práce - priezvysko, meno, tituly
1. MIESTO Tomáš Zelenay

Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy v podmienkach podniku CHEMOSVIT FOLIE, a.s.

Ing. Rastislav Beňo, PhD.
2. MIESTO Bc. Ingrida Kalmová Návrh využitia rastu udržateľnej produktivity na zvýšenie udržateľnej konkurencieschopnosti v spoločnosti Continental Matador Track Tires s.r.o. v kontexte udržateľným SZP Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.
3. MIESTO Bc. Veronika Mošková Návrh procesu formovania udržateľnej pracovnej sily prostredníctvom vybraných procesov riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti MATADOR v kontexte s USZP. Prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Víťazom aj  vedúcim prác srdečne blahoprajeme!

Autor textu: Helena Fidlerová

 

Účasť našich  študentov na ŠVOČ vo Zvolene (5/05/15)

Dňa 5. mája 2015 sa  zúčastnili 56. ročníka  Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v Zvolene naši študenti a víťazi fakultného kola v sekcii Priemyselné inžinierstvo a manažment  Bc. Ingrida Kalmová a  Tomáš Zelenay z UPIM.

V medzinárodnej konkurencii najlepších študentov z 5 univerzít  získal 3 . miesto  v sekcii Ekonomika a  manažment podniku Tomáš Zelenay s témou Návrh riešenia pre zníženie zaťaženia ručnej manipulácie s bremenami a činností spôsobujúcich poškodenie podporno-pohybovej sústavy v podmienkach podniku CHEMOSVIT FOLIE, a.s.  Práca bola ocenená diplomom a finančnou odmenou. V sekcii Ochrana osôb a majetku pred požiarom bola ocenená práca Márie Vargovej knižnou odmenou.

Ďakujeme za reprezentáciu MTF STU v Trnave  a  srdečne blahoprajeme!

Autor textu: Helena Fidlerová

Fotogaléria

Poznámka:
Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V súlade so zákonom c. 122/2013 o ochrane os. údajov, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte doleuvedeného zodpovedného zamestnanca zo odstránenie z fotodokumentácie.