Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Rektor STU Robert Redhammer odovzdal v piatok 6. decembra 2013 na Mikulášskom koncerte Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU ocenenia Vedec roka a Profesor roka.

Na koncerte následne divákom predstavili svoj program všetky zložky Vysokoškolského umeleckého súboru Technik STU - komorný orchester, spevácky zbor a folklórny súbor.

Ocenení vedci a profesori roka

Ocenení vedci a profesori roka a rektor STU. FOTO: Matej Kováč

Prof. Ing. Ivan Baránek, CSc., z Katedry obrábania, montáže a tvárnenia Materiálovotechnologickej fakulty STU so sídlom v Trnave:

- Ocenený za vynikajúce výsledky vo vedeckej a pedagogickej práci v prospech MTF STU, na ktorej pôsobí od jej vzniku, od roku 1985.

- Profesor Baránek sa vo vedeckej oblasti zameriava najmä na oblasť obrábania, predovšetkým na riešenie praktických problémov súvisiacich s aplikáciou nových rezných materiálov, rezných nástrojov, rezných kvapalín, obrábaním ťažko obrobiteľných materiálov. Výsledky svojich prác publikoval vo viac ako 150 publikáciách doma aj v zahraničí.

- Profesor Baránek vo vyučovacom procese využíva bohaté skúsenosti z praxe a vhodne spája teóriu s praxou, jeho absolventi nachádzajú uplatnenie vo firmách, ktoré sú lídrami v oblasti rezných materiálov a nástrojov.

komorný orchester Technik STU

spevýcky zbor Technik STU

folklórny súbor Technik STU

Mikuláš na Mikulášskom koncerte Techniku STU

FOTO: Matej Kováč