Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Ústav výrobných technológií vznikol v roku 2007, spojením katedier zvárania, obrábania, tvárnenia a zlievania. Od 1. 1. 2015 v dôsledku zmeny Organizačného poriadku MTF STU a zrušenia Ústavu výrobných systémov a aplikovanej mechaniky bola k Ústavu výrobných technológií pričlenená Katedra technologických zariadení a systémov.

Ústav výrobných technológií  zaberá tak veľkú oblasť odborných, teoretických aj praktických informácií, pre  vychovanie kvalitných bakalárov, inžinierov a doktorandov. V pedagogike aj vo výskume sa zameriava na rozvíjajúcu oblasť spájania, delenia, obrábania, tvárnenia a zlievania prevažne  kovových ale aj nekovových a kompozitných materiálov, ako aj výrobnú techniku, výrobné systémy, projektovanie a prevádzkovanie vo výrobných systémoch a oblasť robotiky. Tento ústav má nezastupiteľné miesto  na Materiálovotechnologickej fakulte STU.

 

Riaditelia:

2007 – 2014 – Prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc.
2015 – 2016 – Prof. Ing. Peter Šugár, CSc.
2016 – 2017 – Doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
2017 – 2018 – Doc. Ing. Štefan Václav, PhD.
2019 –             Ing. Ivan Buranský, PhD.