Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Projekt Vedecká grantová agentúra

Číslo projektu Názov Vedúci Projektu
1/0232/18 Uplatnenie metód multikriteriálnej simulačnej optimalizácie v riadení výrobných procesov prof. Ing. Pavel Važan, PhD.
1/1010/16 Návrh, analýza a optimalizácia procesov metalurgického spájania progresívnych materiálov s využitím numerickej simulácie doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.
1/0272/18 Holistický prístup získavania znalostí z výrobných dát pre potreby riadenia výrobných procesov v súlade s konceptom Industry 4.0 prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD.

  

Projekt Kultúrno - edukačná grantová agentúra

Číslo projektu Názov Vedúci Projektu
029STU-4/2018 Rozšírenie laboratória mechatronických systémov a tvorba nových študijných materiálov Ing. Rastislav Ďuriš, PhD.
009STU-4/2018 Inovácia výučby predmetu Inteligentné metódy riadenia na MTF STU doc. Ing. Peter Schreiber, CSc.

 

Projekt Mladý výskumník (STU) 

Názov Riešiteľ
Využitie umelej inteligencie pre podporu optimalizácie vybraných procesov v priemyselnom podniku Ing. Jela Abasová
Zraniteľnosť bezpečnostných IoT systémov kybernetickými útokmi v koncepte Industry 4.0 Ing. Tibor Horák
Návrh vibračného systému pre ultrazvukom podporované technologické procesy Ing. Štefan Šimon
Numerická simulácia procesov zvárania novo vyvíjaných vysokopevných ocelí koncentrovanými zdrojmi energie Ing. Štefan Vrtiel