Prejsť na obsah
Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky

Výskum na Ústave aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky (UIAM) Slovenskej Technickej Univerzity je orientovaný do oblasti informatizácie a automatizácie riadiacich procesov na všetkých úrovniach riadenia priemyselnej výroby a reflektuje moderné trendy riadenia procesov podľa pyramídového modelu.

Základná stratégia riadenia výskumu UIAM vychádza striktne z požiadaviek európskej legislatívy na harmonizáciu procesov pre vývoj a prevádzkovanie hierarchických systémov riadenia, ako aj na požiadavky vertikálnej integrácie informačných systémov riadenia.

Orientácia  výskumu UIAM je daná snahou o naplnenie globálnych cieľov rozvoja ľudskej civilizácie:

 • prostriedkami automatizácie v maximálnej miere prispievať k znižovaniu spotreby energie, čo má priamy dosah na vývoj ekológie,
 • dôsledným rozpracovaním všeobecných požiadaviek formulovaných v medzinárodných štandardoch  realizovať vývoj bezpečnostne kritických riadiacich systémov, čo má vplyv na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • využitím modelovania a testovania zložitých softvérových produktov zvyšovať efektívnosť vývoja, prevádzkovania a udržiavania hierarchických systémov riadenia procesov.

 

Na základe týchto princípov je výskum UIAM orientovaný do nasledujúcich oblastí:

 • analýza, modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných systémov a procesov,
 • Big Data a získavanie znalostí pre riadenie procesov,
 • vývoj integrovaných systémov riadenia priemyselných procesov,
 • implementácia inteligentných metód riadenia a metód analýzy a spracovania údajov,
 • výskum a vývoj v oblasti modelovania, simulácie a analýzy technologických procesov a mechanických a mechatronických systémov,
 • riadenie robotických systémov,
 • riadiace systémy pre bezpečnostno-kritické procesy v priemysle,
 • aplikácie automatizácie (v automobilovom priemysle, v energetike, v strojárstve, zdravotníctve a pod.).

 

Vedecký profil UIAM je v súlade s trendmi, ktoré boli vytýčené konceptom Industry 4.0.

Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky prevádzkuje výskumné pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov (AIVPS) ako flexibilný systém automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.

Zámerom pracoviska je etablovanie silného regionálneho centra excelentnosti zameraného predovšetkým na automobilový a strojársky priemysel, ktorý je v našom regióne silne zastúpený (VW Slovakia, PSA Peugeot-Citroen, ZF Sachs, Boge Rubber and Plastics a podobne). Vybudované výskumné pracovisko bude výrazne posilňovať transfer inovácií do priemyselných subjektov.