Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

BC. Štúdium - Integrovaná bezpečnosť

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti.

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky a nebezpečné odpady
 • charakterizovať a vysvetliť problematiku základov bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva
 • opísať problematiku v oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií
 • opísať a charakterizovať požiadavky pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • charakterizovať požiadavky a problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík
 • opísať problematiku v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • charakterizovať problematiku stanovenia a hodnotenia vlastností chemických látok a vybraných parametrov pracovného prostredia
 • klasifikovať požiadavky na environmentálne vyhovujúce a bezpečné pracovisko
 • charakterizovať legislatívne požiadavky a požiadavky noriem na pracoviská ohľadne bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Absolvent bakalárskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov
 • dokáže spracovať dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • spracovať dokumentáciu v oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk a v oblasti environmentalistiky
 • pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie rizík a vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení pri spracovaní odbornej dokumentácie
 • stanoviť základné vlastnosti chemických látok a vybraných parametrov pracovného prostredia
 • posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať základnú dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:

 • samostatne pracovať (po absolvovaní kurzu) ako bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať riešenia na zlepšovanie
 • viesť dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia sa uplatní ako bezpečnostný technik. Tiež je možné uplatnenie v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, kde vie spracovať základnú dokumentáciu. Uplatní sa aj ako analytik rizík a v oblasti vyhradených technických zariadení. Rovnako aj v oblasti požiarneho inžinierstva, bezpečnosti pracovného prostredia a bezpečnosti výrobkov. Môže pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programov príbuzného zamerania.

 

 

ING. Štúdium - Integrovaná bezpečnosť

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti a riešiť odborné problémy.

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • opísať a vysvetliť poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • charakterizovať problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie
 • charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu
 • charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • opísať a vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • charakterizovať kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • opísať poznatky v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • charakterizovať a klasifikovať parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • opísať poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať odbornú dokumentáciu v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • aplikovať poznatky z inžinierskych oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • spracovať a riešiť problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, ďalej rozumie princípom environmentalistiky a základom ich technológií a základom kvality produkcie
 • spracovať dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a súvisiacich právnych predpisov a vie navrhovať inžinierske riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu
 • spracovať dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky a navrhovať odborné riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:

 • samostatne pracovať ako autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie
 • samostatne analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať odborné a inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach
 • viesť odbornú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

Absolvent inžinierskeho štúdia sa uplatní ako autorizovaný bezpečnostný alebo požiarny technik. Tiež je možné uplatnenie v oblasti inžinierskej oblasti environmentalistiky a bezpečnosti, kde vie spracovať potrebnú dokumentáciu a riadiť tím ľudí, pracujúcich v oblasti bezpečnosti a environmentu. Uplatní sa aj ako platný člen tímov analyzujúcich a riadiacich riziká. Ďalej sa uplatní na riadiacich pozíciách v oblasti analýzy a riadenia rizík, environmentálnych technológií a manažérskych systémoch integrovanej bezpečnosti. analytik rizík a v oblasti vyhradených technických zariadení. Tiež sa absolvent uplatní v oblasti požiarneho a súdneho inžinierstva z odboru požiarnej bezpečnosti. Môže sa uplatniť v sfére výskumu integrovanej bezpečnosti, výbuchov a pracovnej bezpečnosti na manažérskych pozíciách. Môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v naväzujúcich študijných programov príbuzného zamerania.

 

  

PhD. Štúdium - Integrovaná bezpečnosť

Profil absolventa a ciele vzdelávania

 

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti.

Absolvent doktorandského študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku oblasti integrovanej bezpečnosti v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • opísať a vysvetliť vedecké poznatky z oblastí bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva
 • charakterizovať problémy oblasti integrovanej bezpečnosti
 • charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa vedeckých oblastí integrovanej bezpečnosti a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environmentu
 • vedecky charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • opísať a vedecky vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • vedecky charakterizovať a klasifikovať parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • opísať vedecké poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať vysoko odbornú dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva

Absolvent doktorandského študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať vedeckú dokumentáciu v oblasti integrovanej bezpečnosti
 • aplikovať vedecké poznatky z oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • spracovať a riešiť vedecké problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, environmentalistiky
 • spracovať vedeckú dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva a súvisiacich právnych predpisov
 • navrhovať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva
 • spracovať vedeckú dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • vedecky pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať a stanovovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať vedecké riešenia manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať vedecké závery zo zistených skutočností
 • vedecky posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky a navrhovať vedecké riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť vedecké riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže vedecky spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva
 • Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:
 • samostatne pracovať ako vedúci autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie
 • samostatne vedecky analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať vedecké inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach
 • samostatne pracovať ako vedecký odborník na vo vedeckých inštitúciách na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí
 • viesť odbornú a vedeckú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

Absolvent doktorandského stupňa štúdia sa uplatní ako samostatný výskumný pracovník v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Môže sa uplatniť tak v sfére výskumu v tejto oblasti po celom svete, rovnako tak sa vie uplatniť vo sfére vysokých škôl a univerzít. Dokáže samostatne navrhovať a riešiť problémy v oblasti BOZP a tak sa tiež môže uplatniť vo vysokých manažérskych funkciách súvisiacich s BOZP a environmentálnymi technológiami.