Prejsť na obsah
Ústav integrovanej bezpečnosti

Bakalárske štúdium

Študijný program: Integrovaná bezpečnosť

Profil absolventa:

Absolvent nadobudol vedomosti z technických a technologických vied so zameraním na bezpečnosť výrobných technológií, bezpečnosť pracovného prostredia a bezpečného nakladania s nebezpečnými látkami a predmetmi, a je spôsobilý analyzovať problémy v oblasti BOZP, navrhovať, implementovať a riadiť systémy BOZP a dokáže ich tiež aplikovať aj do ďalších systémov. Vie analyzovať riziká a navrhovať vhodné opatrenia na akceptovateľnú úroveň BOZP. Absolvent nájde uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb, v oblasti inšpekcie práce, relevantných profesií v rámci samosprávy a štátnej správy a pri spracúvaní dokumentácie BOZP v jednotlivých organizáciách. Uplatní sa pri tvorbe bezpečného a zdraviu neškodného pracovného a životného prostredia vo výrobnej aj nevýrobnej sfére.

 

Inžinierske štúdium

Študijný program: Integrovaná bezpečnosť

Profil absolventa:

Absolvent inžinierskeho študijného programu Integrovaná bezpečnosť v odbore Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci dokáže samostatne analyzovať problémy a možnosti, ktoré sa otvárajú v rôznych oblastiach priemyslu, je spôsobilý implementovať a riadiť systémy BOZP, závažných priemyselných havárií, má zručnosť navrhovať a realizovať podmienky pre aplikáciu integrovaných systémov riadenia vo firmách a integrovať ho do ďalších systémov. Ovláda komplexne problematiku riadenia rizík na základe prehĺbeného štúdia prírodovedných disciplín, a vie ich aplikovať pri posúdení a analýze rizík pomocou informačných technológií. Uplatní sa v riadení aktivít v rámci systémov bezpečnosti a ochrany zdravia pri, pri výkone analýzy rizík, dokáže navrhovať systémové opatrenia, vytvárať podmienky pre implementovanie obsahu domácej medzinárodnej legislatívy do systémov bezpečnosti a dokáže pripravovať dokumentáciu pre prevenčné aktivity v rámci systémov riadenia BOZP.

 

Doktorandské štúdium

Študijný program: Integrovaná bezpečnosť

Profil absolventa:

Absolvent doktorandského študijného programu Integrovaná bezpečnosť ovláda metódy výskumu a experimentu v rámci systémov riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je schopný samostatného vedeckého bádania ako aj prác v tvorivých tímoch, do ktorých vie prinášať vlastné riešenia zložitých problémov z oblasti teórie a praxe BOZP, riadenia rizík, bezpečnosti pracovného a životného prostredia a požiarnej bezpečnosti ako aj z iných príbuzných odborov. Dokáže vedecky sformulovať a spracovať riešený problém, vniesť do vedného odboru vlastné výsledky výskumnej práce s možnosťou ich aplikácie v študijnom odbore vrátene prezentácie výsledkov vo vedeckých časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí. V praxi nájde uplatnenie vo výskumno-vývojových oddeleniach výrobných podnikov, v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia bezpečnosti rizík, environmentu, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl so zameraním na bezpečnostnú problematiku.