Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Riaditeľ Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

 szabo

Ing. Peter Szabó, PhD.

tel: +421 918 646 062 (mobil), tel: +421 906 068 kl. 456

email: peter.szabo@stuba.sk

 • koordinácia činností vyplývajúcich z úloh prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov,
 • koordinácia spolupráce s praxou a s verejnosťou,
 • koordinácia kontaktov so študentmi,
 • koordinácia a organizačné zabezpečovanie PČ,
 • koordinácia a príprava plánu exkurzií pre študentov,
 • schvaľovanie príspevkov na web-stránku MTF a UPIM,

1. zástupkyňa riaditeľa, Zástupkyňa riaditeľa pre rozvoj a akreditáciu

 

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 471

email: miroslava.mlkva@stuba.sk

 • príprava a koordinácia činností a úloh týkajúcich sa novej akreditácie + komunikácia s prodekanom pre vzdelávanie
 • zabezpečenie procesov vzhľadom na vnútorný systém kvality MTF STU
 • príprava podkladov pre priebežné monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov v zmysle vnútorných predpisov STU
 • monitoring a podpora kvalifikačného rastu zamestnancov UPIM + monitoring publikačnej činnosti zamestnancov z pohľadu viacerých kritérií (akreditačné, dotačné, rozvojové)
 • vytváranie personálnych plánov (v spolupráci s riaditeľom UPIM a zástupcom pre pedagogiku)
 • ostatné podľa pokynov riaditeľa UPIM

Zástupkyňa riaditeľa pre pedagogiku

 

doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 462

email: dagmar.babcanova@stuba.sk


 • zabezpečenie plnenia uznesení prodekana pre vzdelávanie
 • príprava úväzkov pedagogických zamestnancov, výskumných zamestnancov a doktorandov (v spolupráci s riaditeľom UPIM)
 • komplexné zabezpečenie výučbového procesu
 • koordinácia tém záverečných prác; príprava a koordinácia štátnych záverečných skúšok
 • koordinácia činností spojených s mobilitnými programami študentov, pedagógov aj výskumných zamestnancov
 • monitorovanie kvality pedagogického procesu (v spolupráci so zástupcom pre rozvoj a akreditáciu)
 • ostatné podľa pokynov riaditeľa UPIM

 

Zástupca riaditeľa pre vedecko-výskumnú činnosť

   

Ing. Lukáš Jurík, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 457

email: lukas.jurik@stuba.sk

 • zabezpečenie plnenia uznesení prodekana pre vedu a výskum
 • vytvorenie konceptu sledovania výziev pre oblasti výskumu,
 • koordinácia a vyvažovanie riešiteľských kolektívov, monitoring riešiteľských kapacít pri podávaní projektov
 • poradenstvo a podpora pri podávaní nových projektov a počas doby realizácie prebiehajúcich projektov
 • monitorovanie procesu VVČ (v spolupráci so zástupcom pre rozvoj a akreditáciu)

 

Zástupkyňa riaditeľa pre medzinárodné projekty a vzťahy s praxou

 

doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 473

 • koordinácia zahraničnej spolupráce, vyhľadávanie a budovanie zahraničných kontaktov
 • sieťovanie – podpora zahraničných projektov (v spolupráci s prodekanom pre zahraničné vzťahy a medzinárodné projekty)
 • koordinácia spolupráce s praxou – príprava zmlúv, rokovania
 • koordinácia a  zabezpečovanie podnikateľskej činnosti (v spolupráci s koordinátorom pre ekonomické záležitosti)
 • koordinácia a príprava exkurzií a praktickej výučby pre študentov v priemyselných podnikoch (v spolupráci so zástupcom pre vzdelávanie)
 • ostatné podľa pokynov riaditeľa UPIM

 

Koordinátorka pre ekonomické záležitosti

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 463

email: jaromira.vanova@stuba.sk

 • tvorba a sledovanie rozpočtu UPIM (spolu s riaditeľom)
 • koordinácia a kontrola čerpania finančných prostriedkov
 • podpora pri tvorbe rozpočtov podávaných a realizovaných projektov
 • administratívna podpora podnikateľskej činnosti
 • tvorba a aktualizácia plánu verejného obstarávania na MTF STU

 

Koordinátor PR aktivít

Ing. Jana Samáková, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 462

email: jana.samakova@stuba.sk

 • koordinácia zahraničnej spolupráce,
 • vyhľadávanie a podpora zahraničných kontaktov,
 • koordinácia spolupráce v rámci programu Erasmus+,
 • sieťovanie – podpora zahraničných projektov (v spolupráci so zástupcom pre vedecko-výskumnú činnosť).