Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Riaditeľ Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu

 szabo

Ing. Peter Szabó, PhD. (poverený zastupovaním riaditeľa UPIM)

tel: +421 918 646 062 (mobil), tel: +421 906 068 kl. 456;

email: peter.szabo@stuba.sk

 • koordinácia činností vyplývajúcich z úloh prodekanky pre rozvoj ľudských zdrojov,
 • koordinácia spolupráce s praxou a s verejnosťou,
 • koordinácia kontaktov so študentmi,
 • koordinácia a organizačné zabezpečovanie PČ,
 • koordinácia a príprava plánu exkurzií pre študentov,
 • schvaľovanie príspevkov na web-stránku MTF a UPIM,
 • zastupovanie riaditeľky UPIM počas dlhšej neprítomnosti.

Zástupkyňa riaditeľa ústavu pre pedagogiku

 

doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 462

email: dagmar.babcanova@stuba.sk

 • zabezpečenie plnenia uznesení prodekana pre vzdelávanie,
 • vytváranie personálnych plánov,
 • príprava úväzkov pedagogických zamestnancov, výskumných zamestnancov a doktorandov,
 • zabezpečenie pedagogického procesu a monitorovanie kvality pedagogického procesu,
 • koordinácia tém záverečných prác,
 • príprava a koordinácia štátnych skúšok,

 

Zástupkyňa riaditeľa ústavu pre vedecko-výskumnú činnosť

 prajova  

Ing. Vanessa Prajová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 454

email: vanessa.prajova@stuba.sk

 • zabezpečenie plnenia uznesení prodekana pre vedu a výskum,
 • vytvorenie konceptu sledovania výziev pre oblasti výskumu,
 • koordinácia riešiteľských kolektívov,
 • legislatívne poradenstvo pri podávaní a realizácii projektov,
 • kontrola podávaných projektov a zabezpečenie vyváženosti riešiteľských kapacít zamestnancov UPIM,
 • koordinácia ŠVK,
 • vyhľadávanie možností a koordinácia zahraničných projektov.

 

Zástupkyňa riaditeľa ústavu pre ekonomiku a financie

 

doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 463

email: jaromira.vanova@stuba.sk

 • tvorba a sledovanie rozpočtu UPIM,
 • koordinácia a kontrola čerpania finančných prostriedkov,
 • podpora pri tvorbe rozpočtov podávaných a realizovaných projektov,
 • verejné obstarávanie.

 

Koordinátorka pre rozvoj ústavu

doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 471

email: miroslava.mlkva@stuba.sk

 • príprava a koordinácia pripravovanej akreditácie,
 • zabezpečenie procesov kvality vzhľadom na potreby MTF,
 • podpora kvalifikačného rastu zamestnancov UPIM,
 • koordinácia ďalšieho vzdelávania zamestnancov UPIM,
 • monitorovanie publikačnej činnosti, koordinácia edičného plánu na UPIM.

 

Koordinátorka pre zahraničné vzťahy

doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.

tel: +421 906 068 kl. 466

email: dagmar.caganova@stuba.sk

 • koordinácia zahraničnej spolupráce,
 • vyhľadávanie a podpora zahraničných kontaktov,
 • koordinácia spolupráce v rámci programu Erasmus+,
 • sieťovanie – podpora zahraničných projektov (v spolupráci so zástupcom pre vedecko-výskumnú činnosť).