Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu vznikol 01. januára 2008 ako „pokračovateľ“ bohatej histórie manažérsko-ekonomického vzdelávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Jeho korene siahajú do roku 1952, keď 1. septembra 1952 vznikla „Katedra strojárskeho priemyslu“ na Fakulte ekonomického inžinierstva SVŠT v Bratislave. Zakladateľom (iniciátorom vzniku) a prvým vedúcim katedry bol doc. Ing. Ladislav Pavelka, ktorý položil základy orientácie výchovno-vzdelávacej činnosti novovzniknutej katedry.

V roku 1957 vznikol „Ústav ekonomiky a organizácie strojárskej výroby“ ako výskumné pracovisko katedry. Pracovisko nadviazalo spoluprácu s poprednými strojárskymi závodmi na Slovensku a riešilo úlohy v oblasti organizácie pracovísk, komplexnej racionalizácie a využívania matematických metód v riadení.

V akademickom roku 1960/1961 zaniká Fakulta ekonomického inžinierstva a katedra sa stáva súčasťou Strojníckej fakulty ako „Katedra organizácie a riadenia strojárskej a elektrotechnickej výroby“. V tom čase to bola jediná „smerová“ katedra na Slovensku pre študijný odbor „Ekonomika a riadenie strojárskej výroby“. Vedenie katedry preberá prof. Ing. Jozef Marko, DrSc. V roku 1974 sa stáva vedúcim katedry prof. Ing. Alexander Linczényi, CSc.

V roku 1986 bola odčlenením so Strojníckej fakulty zriadená Strojárskotechnologická fakulta SVŠT v Bratislave so sídlom v Trnave. Katedra sa stáva jej súčasťou. Mení názov na „Katedra organizácie a riadenia strojárskych výrob“ a rýchlo sa adaptuje na nové spoločenské podmienky. Inovuje sa obsah viacerých predmetov študijného odboru, najmä v oblasti riadenia podnikov, informačných systémov a starostlivosti o kvalitu výrobkov.

V akademickom roku 1989/1990 dochádza k výraznej obsahovej prestavbe študijného odboru so zreteľom na podnikateľský charakter činnosti podnikov a nové manažérske prístupy ich riadenia.

V akademickom roku 1991/1992 katedra prechádza ďalšími zmenami. Je premenovaná na „Katedru priemyselného inžinierstva“ a vedenie katedry preberá doc. Ing. Eva Doubková, CSc. Činnosť katedry je sústavne konfrontovaná s najnovšími svetovými poznatkami v oblasti riadenia priemyselnej výroby a v ekonomických vedných disciplínach. Tieto poznatky sa v zodpovedajúcej miere stávajú súčasťou výučby na katedre a tiež jej vedecko-výskumnej činnosti.

V rokoch 1995/1996 v súvislosti s trendom a požiadavkami hospodárskej praxe sa katedra vyvíja a mení na názov na „Katedru managementu a kvality“ pod vedením prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. Katedra zabezpečuje v inžinierskom štúdiu dva študijné odbory „Manažment priemyselných podnikov“ a „Inžinierstvo kvality produkcie“ v dvoch formách štúdia (denné štúdium a štúdium popri zamestnaní). V študijnom odbore „Inžinierstvo kvality produkcie“ je akreditované i doktorandské štúdium. Tým sú umožnené i habilitácie a inaugurácie. Katedra realizuje bakalárske štúdium v študijnom odbore „Priemyselný manažment“.

V akademickom roku 2001/2002 katedra úspešne zvládla prechod na trojstupňový model vysokoškolského štúdia (Bc. - Ing. - PhD.) a získala právo habilitácií a inaugurácií v odbore „Priemyselné inžinierstvo a manažment".

V roku 2002 katedra prešla ďalšou organizačnou zmenou. 01. júna 2002 sa katedra rozdelila na dve samostatné katedry na „Katedru priemyselného inžinierstva a manažmentu“ pod vedením doc. Ing. Miloša Čambála, CSc. a „Katedru kvality produkcie“ pod vedením prof. Ing. Alexandra Linczényiho, CSc. Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu zabezpečovala študijný program „Priemyselné manažérstvo“, a to na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia (Bc. - Ing. - PhD.) v oboch formách štúdia (denné aj externé štúdium). Katedra bola akreditovaná aj pre habilitácie a inaugurácie v odbore „Priemyselné inžinierstvo a manažment“. Katedra inžinierstva kvality zabezpečovala študijný program „Kvalita produkcie“ na bakalárskom stupni vysokoškolského štúdia a „Inžinierstvo kvality produkcie“ na inžinierskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia v oboch formách štúdia (denné aj externé štúdium). Katedra bola akreditovaná aj pre habilitácie a inaugurácie v danom odbore.

V roku 2008  bol založený Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality (ďalej len „UPMK“), ktorý tvorili tri samostatné katedry „Katedra manažmentu“, „Katedra priemyselného inžinierstva“ a „Katedra inžinierstva kvality“. Riaditeľom ústavu sa stal doc. Ing. Miloš Čambál, CSc. Ústav získal akreditáciu študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

V roku 2010 z dôvodu zmeny organizačnej štruktúry UPMK boli katedry zrušené.

V roku 2013 bol ústav premenovaný na Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (ďalej len „UPIM“).

Fotogaléria (1952-2012)