Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V súčasnosti Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu:

  • zabezpečuje výchovu absolventov dvoch bakalárskych študijných programov „Priemyselné manažérstvo“, „Personálna práca v priemyselnom podniku“, inžinierskeho a doktorandského študijného programu „Priemyselné manažérstvo“ (viac informácií Štúdium);
  • zabezpečuje predmety pre bakalárske štúdium - študijný program „Kvalita produkcie“ a pre inžinierske a doktorandské štúdium - študijný program „Inžinierstvo kvality produkcie“;
  • zaoberá sa vedeckovýskumnou činnosťou (viac informácií Veda a výskum);
  • zaoberá sa oblasťami ďalšieho vzdelávania (celoživotné vzdelávanie), poradenstva, konzultácií, realizáciou prieskumov, analýz, štúdií a expertíz, vypracovávaním a realizáciou projektov a príslušnej dokumentácie, vytvára a zúčastňuje sa pri implementácií návrhov nástrojov (SW nástroje a šablóny), techník, metód, metodík, modelov, rôznych prístupov a štandardov zo svojej oblasti (viac informácií Celoživotné vzdelávanie).

Poslaním UPIM je ako špičkový poskytovateľ technického univerzitného vzdelávania vychovávať komplexných priemyselných inžinierov a manažérov pre priemyselné podniky, ktorí sú schopní pôsobiť v globálnom prostredí.

Vízia UPIM: „Byť špičkovým a uznávaným miestom premeny študenta na manažéra a priemyselného inžiniera moderného globálneho priemyselného podniku“.

Hodnoty UPIM:

hodnoty_upmkl

Poster

Leták