Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Agentúra na podporu výskumu a vývoja:

  

Číslo projektu:

LPP-0384-09

Slovenský názov:

Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR)

Anglický názov:

Concept of the HCS model 3E vs. concept of the Corporate Social Responsibility (CSR)

Doba riešenia:

03.09.2009 - 31.08.2012

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

Riešiteľ za STU:

prof. Ing. Peter Sakál, CSc.

 

  

VEGA:

  

Číslo projektu:

1/0229/08

Slovenský názov:

Perspektívy rozvoja manažérstva kvality súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky

Anglický názov:

Perspectives of quality management development in coherence with requirements of Slovak republic market

Doba riešenia:

01.01.2008-31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Iveta Paulová, PhD.

  

  

Číslo projektu:

1/0156/08

Slovenský názov:

Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja

Anglický názov:

Key managerial competences in the range of specific functional management

areas and their applicable development concept

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Andrea Holková, PhD.

 

 

Číslo projektu:

1/0491/09

Slovenský názov:

Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov

Anglický názov:

Project management processes maturity control as a tool for the improvement of the mechanical engineering

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.

 

  

Inštitucionálne projekty:

 

Slovenský názov projektu:

Sofistikovaný prístup k aplikácii metód operačnej a štatistickej analýzy pri riadení logistických a marketingových činností strojárskych priemyselných podnikov

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.

 

  

Slovenský názov projektu:

Tvorba učebných materiálov stredoškolského predmetu „Zabezpečovacia technika" s využitím interaktivity MM výučbového softvéru a e-learning-u

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Rudolf Rybanský, CSc.

 

  

Slovenský názov projektu:

Zavedenie a rozšírenie problematiky projektového riadenia do učebných plánov stredných škôl

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Miloš Čambál, CSc.

 

  

Slovenský názov projektu:

Integrovaná komunikácia organizácie orientovanej na kvalitu

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

 

  

Slovenský názov projektu:

Dištančné vzdelávanie v oblasti kvality produkcie, ochrany zákazníka a dozoru na trhu

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Jarmila Šalgovičová, CSc.

 

  

Slovenský názov projektu:

Návrh na zaradenie predmetu „Ochrana a využívanie priemyselného a duševného vlastníctva" do učebných plánov technických študijných programov II. stupňa vysokoškolského štúdia

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

doc. Ing. Renáta Nováková, PhD.

 

  

Slovenský názov projektu:

Inovácia jazykového kurikula v nových študijných programoch pre 1., 2. a 3. stupeň na vysokých školách technického zamerania v súlade s kľúčovými dokumentmi EÚ

Doba riešenia:

01.01.2009 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ:

Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD.