Prejsť na obsah
Výskum

Názov laboratória: Laboratórium analýzy práce  - Ergonomické laboratórium
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave
Ústav: Ústav priemyselného inžinierstva a manžmentu
Kontaktná osoba: Ing. Petra Marková, PhD.
Kontakt: +421 906 068 kl. 454
e-mail: petra.markova@stuba.sk

 

Charakteristika laboratória:

Charakteristika laboratória: Ergonomické laboratórium pri UPIM, STU Bratislava MTF so sídlom v Trnave, situované v budove T02 2.205 vytvára priestor pre modelovanie a hodnotenie vzťahov v subsystéme človek - stroj na fyzických i virtuálnych modeloch variantov analyzovaných pracovísk a pracovných situácií.

Aktivity realizovateľné v ergonomickom laboratóriu:

  1. Pedagogické aktivity – v laboratóriu je možné realizovať laboratórne cvičenia z predmetov: Ergonómia, Základy priemyselného inžinierstva – časť Ergonómia, Analýza, meranie a racionalizácia práce. Výuka v laboratóriu je obmedzená na menšiu kapacitu študentov kvôli možnosti realizovať praktické cvičenia s vybavením laboratória.Zároveň laboratórium vytvára  priestor pre vzdelávanie a poskytovanie školení pre záujemcov z praxe, menovite ergonómov, podnikových manažérov, konštruktérov, priemyselných dizajnérov, bezpečnostných technikov, špecialistov pre verejné zdravotníctvo a oblasť preventívneho pracovného lekárstva.
  2. Výskumné aktivity – v laboratóriu je možné realizovať základný a aplikovaný výskum pre účely výskumných projektov, podnikateľskej činnosti a pre riešenie bakalárskych a diplomových prác pre podniky prioritne z oblasti mikroergonómie.V súčasnosti je laboratórium pripravené pre antropometrické meraniademonštráciu meracej techniky potrebnej k meraniu ukazovateľov zaručujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, a tiež na demonštráciu merania fyzickej výkonnosti organizmu.Zariadenie pre fyzickú simuláciu montážnych prác spolu s technikou pre dynamometriu používame na ukážky možností ergonomickej racionalizácie pri zisťovaní a odstraňovaní rizikových faktorov znižujúcich efektívnosť ľudskej práce. Počíta sa aj s výskumnými aktivitami zameranými na skvalitňovanie fyzickej simulácie a metód vyhodnocovania pohybových aktivít spolu s meraním síl vynakladaných prstami a dlaňami rúk pri simulovanej pracovnej aktivite.Po dokúpení príslušnej techniky sa tu plánuje využívať aj vyhodnocovanie videozáznamov pri analýzach výskytu rizikových faktorov ako v laboratórnych tak aj v podmienkach prevádzok priemyselných podnikov.

Charakteristika laboratória: Laboratórium priemyselného inžinierstva „Digitálny podnik“  sa nachádza v počiatočnej fáze vybudovania, a postupne bude s dobudované, tak aby spĺňalo funkciu laboratória v oblasti priemyselného inžinierstva. V súčasnosti je umiestnené v priestoroch Laboratória analýzy práce v miestnosti T02 2.205. Je vybavené softvérovým balíkom Technomatix Manufacturing Academic Bundle, konkrétne modulmi Process Simulate a Plant Simulation, Jack a Jill – Ergonómia simuláciou. V laboratóriu je možné vyučovať  predmety ŠP Priemyselné inžinierstvo. Študenti môžu v rámci svojich schopností využívať laboratórium prostredníctvom riešenia záverečných prác, resp. prác podobného alebo príbuzného charakteru v technických smeroch ŠP Priemyselné inžinierstvo, resp. podobného alebo príbuzného odboru. Laboratórium vytvára potenciál pre rozvoj spolupráce so spoločnosťami z automobilového priemyslu a inými spoločnosťami (napr. poskytovateľom vzdelávania a pod.) v oblasti Digitálneho podniku.

 

Fotografie: