Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium dynamiky strojov
Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnave
Katedra/ústav:     Ústav aplikovanej informatiky, automatizácie a mechatroniky
Kontaktná osoba: doc.Ing. Milan Naď, CSc.
Kontakt:              0906 068 613
e-mail:                 milan.nad@stuba.sk


Charakteristika:

Laboratórium dynamiky strojov je zamerané na:

  • experimentálne merania v oblasti stanovenia dynamických vlastností mechanických sústav ako aj pohonov a prevodových sústav,
  • experimentálne stanovenie tribologických vlastností materiálov klzných dvojíc,
  • tenzometrické merania namáhania konštrukcií (statické i dynamické),
  • experimentálnu modálnu a frekvenčnú analýzu (systém Pulse),
  • akustické merania, meranie hluku a vibrácii,
  • numerické analýzy metódou konečných prvkov.

V laboratóriu sú využívané unikátne zariadenia Dynamický dynamometer pre simuláciu zaťažovacích stavov dynamických sústav (pohon – prevodový systém – technologické zariadenie) a zariadenie Tribotestor M89 na stanovenie tribologických vlastností materiálov klzných uzlov pri širokom rozsahu veľkosti a priebehu zaťaženia. Laboratórium je vybavené systémom PULSE firmy Bruel&Kjaer s modulmi pre FFT, Envelope Analysis, Order Analysis a modulom pre časový zber údajov. Zariadenie je možné využiť na analýzu vibrácii, hluku a meranie modálnych a tlmiacich vlastností materiálov. Na akustické merania sa využíva hlukomer Bruel&Kjaer 2250 s modulom pre FFT a frekvenčnú analyzu. Meranie zaťažení, deformácií, posunutí, natočenia a tenzometrických meraní je možné realizovať pomocou QuantumX MX840 firmy HBM. Ďalšie vybavenie laboratória: analytické váhy ABT100-5M a EG4200-2MN, dvojkanálový osciloskop HAMEG MH1507, generátor impulzov RIGOL DG1022, dva elektrodynamické budiče so zosilovačmi, bezkontaktný/kontaktný otáčkomer DT2230, termokamera Flir i7, drsnomer TR200, tenzometrická aparatúra M2000.