Prejsť na obsah
Výskum

Výskumná charakteristika UVTE:

Výskum a vývoj na ústave pokrýva celú šírku strojárskych výrobných technológií s dôrazom na oblasť progresívnych, high-tech technológií. Pozornosť je venovaná aktuálnym a  perspektívnym otázkam rozvoja výrobných technológií, metrológie, montáže, automatizácie a robotizácie výrobných procesov. Medzi ťažiskové oblasti výskumnej a vývojovej činnosti patrí:

 • výskum špeciálnych metód metalurgického spájania ťažko zvariteľných a povrchovo upravených materiálov,
 • výskum spájkovateľnosti kovových a keramických materiálov,
 • výskum elektrolyticko-plazmovej úpravy povrchov,
 • výskum kinematických a dynamických charakteristík procesov 5-osového obrábania,
 • výskum fyzikálno-technologickej podstaty laserového mikroobrábania,
 • výskum procesov založených na inkrementálnom plastickom pretvorení materiálu,
 • výskum termomechanických podmienok plastickej deformácie na zmeny štruktúry materiálu v procesoch objemového tvárnenia a trieskového obrábania,
 • výskum metód optimalizácie navrhovania montážnych procesov  a systémov,
 • výskum v oblasti navrhovania a prevádzky inteligentných výrobných systémov,
 • výskum metód reverzného inžinierstva,
 • výskum a vývoj technológie výroby komplexných tvarových plôch zlievarenských a tvárniacich nástrojov a nástrojov na spracovanie plastov ,
 • výskum a vývoj odlievaných frézovacích nástrojov z rýchlorezných ocelí,
 • výskum a vývoj výroby umeleckých odliatkov,
 • výskum a vývoj metodík bezkontaktného merania komplexných tvarových súčiastok.

Výskumné aktivity ústavu sú realizované prostredníctvom domácich a zahraničných grantových výskumných projektov. K najvýznamnejším, v súčasnosti riešeným projektom, patria projekty podporované Agentúrou na podporu výskumu a vývoja – Výskum nových spájkovacích zliatin pre beztavivové spájkovanie s využitím lúčových technológií a ultrazvuku (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.), Výskum vlastností zvarových spojov duplexných a superduplexných ocelí (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.), ďalej projekty podporované Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR – Využitie moderných metód optického 3D skenovania na analýzu deformácií zvarkov (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Milan Marônek, PhD.), Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž (hlavný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.), Stanovenie zákonitostí tvorby štruktúry a vlastností rýchlorezných ocelí pri pretavovaní a odlievaní vo vákuu (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.), Výskum, vývoj a aplikácia metód kvantitatívnej analýzy štruktúry materiálu pre optimalizáciu technologického procesu vstrekovania plastov (hlavný riešiteľ: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.) a iné.Na medzinárodnej úrovni sú riešené projekty v rámci bilaterálnej spolupráce Slovenskej republiky s Portugalskou republikou a Čínskou ľudovou republikou s názvami Výzvy v spájaní Ti zliatin (partner projektu: Univerzita v Coimbre) a Vývoj novej multikomponentnej envrironmentálnej bezolovnatej spájky pre nízkonákladové elektronické zariadenia (partner projektu: Beijing University of Technology). Hlavnou riešiteľkou obidvoch projektov je doc. Ing. Erika Hodúlová, PhD. V spolupráci so španielskymi univerzitnými, výskumnými a výrobnými partnermi je na ústave riešený európsky multilatelárny projekt aplikovaného výskumu Manunet – Innovative methods of sheet metal forming tools surfaces improvement - R&D (hlavný riešiteľ a koordinátor projektu: prof. Ing. Peter Šugár, CSc.).Významným prvkom výskumu a vývoja na ústave je orientácia na riešenie projektov aplikovaného výskumu v spolupráci s priemyselnou praxou. Z viacerých je možné spomenúť projekt, zameraný na optimalizáciu technologických procesov tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre energetický priemysel, riešený v spolupráci s Výskumno-vývojovým centrom Železiarní v Podbrezovej alebo kooperačné projekty s firmami Volkswagen Slovakia, Sony Slovakia, Eiben Vlkanová a HKS Trnava, zamerané na vývoj technológie spájania samonosných karosérií automobilu VW Touareg, posúdenie technológií spájkovania a bezolovnatých spájok, optimalizáciu technologických podmienok kovotlačenia austenitických koróziivzdorných ocelí a optimalizáciu výroby hriadeľa priečnym klinovým valcovaním.ýsledky vedecko-výskumnej práce sú pravidelne publikované vo vedeckých časopisoch a prezentované na vedeckých seminároch a konferenciách doma a v zahraničí. Najkvalitnejšie vedecké výsledky boli publikované v karentovaných vedeckých časopisoch Materials and Design (IF: 3.501), Journal of Alloys and Compounds (IF: 2,999), Diamond and Related Materials (IF: 1.919), Wear, (IF: 1.913), ISIJ International (IF: 1,140), Archives of Metallurgy and Materials (IF: 1.090) a ďalších.V rámci výskumnej a vývojovej činnosti sa pracovníci ústavu podieľali na vývoji nových technológií, ako napr. Spájkovanie s indukčným ohrevom (prof. Ing. Milan Turňa, CSc. v spolupráci s prof. RNDr. Milanom Ožvoldom, PhD., doc. RNDr. Máriou Behúlovou, CSc.), Očkovanie a modifikácia rýchlorezných ocelí pre odlievané rezné nástroje (prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.), Úprava kovového povrchu plazmovým výbojom v elektrolyte (doc. Ing. Štefan Podhorský, PhD.), Výroba umeleckých odliatkov do recyklovaných sadrových zmesí (Ing. Eugen Belica, PhD.), Tvorba 3D CAD modelov z fotografií metódou FKM (doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.) a ďalšie.  Viaceré výstupy tvorivej činnosti pracovníkov ústavu vyústili do podania prihlášky úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky.

 

Výskumná charakteristika UMAT:

Z výskumného hľadiska je ústav rozdelený na 5 unikátnych oddelení. Oddelenie štruktúrnych analýz s vedúcou doc. Ing. Máriou Dománkovou, PhD., Oddelenie tepelného spracovania, povrchových úprav a mechanických skúšok s vedúcim prof. Ing. Petrom Jurčim, PhD., Oddelenie fyzikálnych meraní, modelovania a numerických simulácií s vedúcim doc. Ing. Romanom Čičkom, PhD., Oddelenie charakterizácie a spracovania nekovových materiálov s vedúcim doc. Ing. Vladimírom Labašom, PhD. a Oddelenie progresívnych materiálov s vedúcim RNDr. Pavlom Priputenom PhD. Ústav materiálov má vybudované excelentné pracoviská na prípravu a analýzu materiálov. Väčšinu prostriedkov na nákup nových a jedinečných analytických prístrojov a zariadení získal zo štrukturálnych fondov EU v operačnom programe Veda a Výskum. Vybudované Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov – APRODIMET je zamerané na aplikáciu analytických metód využívajúcich najnovšie poznatky z interakcie elektrónového a laserového zväzku s hmotou a špičkových detekčných systémov s vysokou citlivosťou, moderných mechanických postupov a sledovania elektrických a neelektrických veličín. Metódy sú zamerané na hodnotenie špecifických vlastností, prevažne progresívnych kovových a nekovových materiálov. Centrum prispieva ku skvalitneniu výskumnej infraštruktúry nielen v trnavskom regióne, ale aj ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu a popularizácii vedy a techniky medzi laickou verejnosťou. Tvoria ho nasledovné laboratóriá: Laboratórium termofyzikálnych meraní a výpočtov je neoddeliteľnou súčasťou vedeckého prístupu k návrhu, analýze a optimalizácii technologických procesov výroby a spracovania progresívnych materiálov využívaním techník fyzikálneho a počítačového modelovania a numerickej simulácie správania sa materiálov, doplnenej o experimentálne stanovené termofyzikálne vlastnosti. Na rozdiel od reálnych experimentov, počítačová simulácia umožňuje detailnejšie skúmať daný jav a sledovať podstatne vyšší počet fyzikálnych veličín vo vzájomných súvislostiach. Na základe kvalitatívneho a kvantitatívneho vyhodnotenia výsledkov je možné predikovať správanie sa materiálov pri rôznych zaťaženiach a okrajových podmienkach, simulujúcich výrobný proces, určiť determinujúce faktory, ovplyvňujúce skúmaný proces a identifikovať príčiny nežiadúcich javov. Na výpočty teplotných polí a deformácií metódami konečných prvkov (MKP) sú potrebné reálne termofyzikálne dáta v širokom teplotnom intervale. Tieto možno zmerať pomocou simultánnej termoanalýzy (kombinácia termogravimetrie, diferenčnej termickej analýza a diferenčnej skenovacej kalorimetrie, prípadne hmotnostnej spektroskopie reaktívnych plynných produktov termického rozkladu). Teplotná rozťažnosť sa meria pomocou dilatometra pracujúcom v teplotnom intervale -160 °C až 2000 °C. Teplotná difuzivita zasa pomocou laserového impulzného analyzátora. Meranie teplotne stimulovaných depolarizačných prúdov od teplôt - 160 °C pri nabíjacom napätí do 250 V, a tiež meranie nízkych elektrických vodivostí v jednosmernom elektrickom poli umožňuje aparatúra na meranie elektrických vlastností. Maximálna teplota merania so zaručenou citlivosťou merania veľkosti elektrického prúdu 10 ÷ 16 A dosahuje pri použitej meracej bunke 400 °C. Tento systém predstavuje dva štandardy pre charakterizáciu polarizačných javov, najmä v polymérnych štruktúrach a sklách, a tiež transportných javov pri keramikách, sklách, polovodičoch a materiálov na báze polymérnych látok. Pre modulárnu a impedančnú spektroskopiu materiálov a rozhraní slúži spektrálny analyzátor s príslušenstvom. Je schopný merať široké spektrum elektrických a dielektrických parametrov vzorky (konduktivitu, rezistivitu, impedanciu, komplexnú permitivitu) pri rôznych frekvenciách elektrického prúdu. Laboratórium je vybavené nasledovnými experimentálnymi zariadeniami a príslušným simulačným SW:Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom pre teploty 20 až 2000 °C,  NETZSCH STA 409  CD/7/403/5/G,Vysokoteplotný dilatometer pracujúci v rozsahu -160 až 2000 °C, NETZSCH DIL 402 C/7/G+C75, Laserový flashový analyzátor na určenie teplotnej difuzivity v intervale teplôt 20 až 2000 °C, NETZSCH LFA 427/7/G,Aparatúra na meranie elektrických vlastností so zameraním sa na lineárne ohrevy a teplotné výdrže TSDC Systém CONCEPT 90 s rozšírením o Quatro Cryosystém,Spektrálny analyzátor SOLATRON s príslušenstvom,Software pre simulačné analýzy deformačných procesov v materiáloch DEFORM,Software pre modelovanie a simuláciu tepelných a napäťovo-deformačných stavov materiálov v procesoch tepelného spracovania a zvárania SYSWELD,Software na výpočet materiálových vlastností multikomponentných zliatin s termodynamickými databázami JMatPro,Databázy termodymanických dát - minerály a karbidy, roztoky a čisté látky, ocele/liatiny Fe, zliatiny Al a ľahké zliatiny, keramické systémy. Laboratórium koróznych skúšok je vybavené nadštandardnou laboratórnou technikou na zisťovanie úrovne koróznych procesov v kovoch a ich degradácie. Je zamerané najmä na vedecko-výskumné činnosti v oblastiach ochrany kovových materiálov voči korózii a povrchových úprav kovov. Prístrojové vybavenie umožňuje navrhnúť riešenia na zlepšenie stavu technických zariadení, renovačné postupy, projekty protikoróznej ochrany súčiastok i celých konštrukčných celkov. Moderné unikátne zariadenia umožňujú meranie elektrochemických charakteristík, ktorými sa zisťuje okamžitá rýchlosť korózie kovov, náchylnosť na atmosférickú, jamkovú alebo medzikryštálovú koróziu a schopnosť pasivácie v rôznych pracovných prostrediach a mnoho ďalších koróznych vlastností materiálov umožňujúcich správny výber materiálu a pracovného prostredia z hľadiska korózie.

•   Zariadenie na potenciostatické skúšky PGU 10V,

•   Hmlová komora na testovanie odolnosti proti korózii CorrosionBox 400E,

•    Zariadenie na korózne skúšky pod napätím CORTEST.

Laboratórium štruktúrnych analýz je vybavené najmodernejšími mikroskopmi (elektrónové, svetelné a laserové). Rastrovací vysokorozlišovací elektrónový mikroskop s detektormi EDX, WDX a EBSD dokáže identifikovať chemické zloženie a kryštalografické charakteristiky v mikroobjemoch analyzovaných materiálov. Technika „gentle beam“ umožňuje pozorovať aj nevodivé vzorky. Mikroskop je prednostne určený na analýzu povrchových vrstiev kovových a nekovových materiálov v reálnom stave (degradácia, fraktografia), ale aj na materiálografických výbrusoch. Laserový konfokálny mikroskop umožňuje vizualizovať do 3D zobrazenia povrchové vrstvy a kvantifikovať výškové nerovnosti s rozlíšením až 20 nm. Dva laserové zdroje umožňujú analyzovať povrch vzoriek aj vo fluorescenčnom svetle, čím je možné detegovať aj organické látky. Prístroj slúži na analýzu degradovaných povrchov v dôsledku abrazívneho, adhézneho, kavitačného, únavového a korózneho opotrebovania, ako aj na stanovenie drsnosti po aplikácii technologických operácií. RTG difraktometer je zameraný prednostne na výskum vplyvu vonkajších parametrov a technologických postupov na kvalitatívne a kvantitatívne charakteristiky štruktúrnych zložiek s dôrazom na hodnotenie vnútorných a vonkajších deformácií kryštálovej mriežky, a to tak vplyvom redistribúcie atómov, ako aj v dôsledku tepelných, tepelno-deformačných, koróznych, tribologických a fyzikálno-chemických účinkov vonkajšieho prostredia. Jedná sa predovšetkým o určovanie úrovní zvyškových napätí v hĺbkovom profile tepelne spracovaných dielcov, štruktúrne spresnenia nových a modifikovaných fáz s prihliadnutím na v súčasnosti riešené projekty UMAT, stanovenie veľkosti oblastí koherentného rozptylu, textúrne analýzy deformovaných a liatych systémov. Súčasťou bude vysokoteplotná komora na in situ analýzu materiálových komplexov. Difraktometer je vybavený špičkovými detekčnými systémami, ktoré zvyšujú citlivosť, rozlíšiteľnosť a rýchlosť merania. Súčasťou sú databázy difrakčných a kryštalografických dát. Laboratórium povlakovania, tepelného spracovania a mechanických skúšok je koncipované tak, aby bolo možné vytvoriť vhodné experimentálne materiály so špecifickou štruktúrou povrchových vrstiev a tiež definovanou štruktúrou v jadre. Ide predovšetkým o povlaky vytvorené procesmi PVD, ale aj klasickými metódami cementácie, nitrocementácie, karbonitridácie a nitridácie. Súčasťou laboratória je aj zariadenie na skúšanie mechanických vlastností kovových a nekovových materiálov podľa platných noriem (STN EN ISO 7500-1, DIN 51220, DIN 51221, STN EN 6892, DIN 51223, DIN 51227, ASTM E-4, VDE 0113, ISO 5893) a ostatných medzinárodných štandardov. Maximálna zaťažovacia sila je 250 kN. Súčasťou prístroja je aj teplotná komora do 1000 °C. Inštrumentované rázové kyvadlové kladivo umožňuje merať rázovú energiu zo závislosti sily a priehybu skúšobného telesa podľa STN EN ISO 14556 a rovnako aj v súlade s normou STN EN ISO 148-1. Maximálna rázová energia tohto zariadenia je 300 J. Na meranie je možné použiť inštrumentovaný a neinštrumentovaný brit. Vysokorýchlostná snímacia kamera zaznamenáva priebeh deformácie na vonkajšej strane skúšobnej vzorky. Vzorky možno testovať v intervale od - 70 až do + 270 (+500) °C. Ústav materiálov má perspektívu ďalšieho rozvoja tak po personálnej stránke, ako aj vo výskumnej činnosti. Minimálne traja pracovníci budú mať v blízkej budúcnosti inauguračné prednášky (doc. Dománková, doc. Kubliha a doc. Kusý), traja pracovníci si pripravujú habilitácie (Mgr. Palcut, Ing. Trnková a Ing. Černičková). Pracovníci ústavu predkladajú projekty v rámci H2020, napr. Ing. Pekarčíková sa spolupodieľa na pripravovanom projekte „Advance materials enabling the integration of storage technologies in the electricity grid“ s partnermi Centre National de la Recherche Scientifique (France) – koordinátor, Super-Grid Institute (France), Institut de Ciencia de Materials de Barcelona (Spain), Oxolutia SL (Spain), Theva Duennschichttechnik GmbH (Germany), Ricerca sul Sistema Energetico - RSE S.p.A. (Italy), Polytechnique Montreal (EPM), The Tel Aviv University (Israel), Karlsruhe Intitute of Technology (Germany), Elektrotechnický ústav SAV Bratislava (Slovakia) a Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (Switzerland). Pripravujú sa ďalšie projekty so zahraničnými partnermi (Technická univerzita v Talline, Politechnika Slazska v Gliwiciach). Významným prínosom pre personálny rozvoj je zamestnávanie mladých absolventov doktorandského štúdia (Ing. Martin Sahul, PhD., Ing. Paulína Zacková, PhD., Ing. Matej Pašák, PhD., Ing. Katarína Bártová, PhD.). Ústav materiálov vysiela mladých perspektívnych pracovníkov na dlhodobé stáže na zahraničné renomované pracoviská s využitím podpory SAIA, ale aj ERASMUS. Tým sa získavajú dôležité kontakty medzi mladými výskumníkmi v medzinárodnom meradle. S rozvojom automobilového priemyslu je potrebné inovovať niektoré obsahy vyučovaných odborných predmetov a to najmä posilnením nekovových materiálov, hlavne plastov a kompozitných materiálov na báze uhlíkových materiálov. Aplikácia termodynamických výpočtov uľahčuje výber vhodných prvkov pre prípravu špeciálnych zliatin.

 

Výskumná charakteristika UIAM:

Výskum na UIAM je orientovaný do oblasti informatizácie a automatizácie riadiacich procesov na všetkých úrovniach riadenia priemyselnej výroby a reflektuje moderné trendy riadenia procesov podľa pyramídového modelu. Základná stratégia riadenia výskumu UIAM vychádza striktne z požiadaviek európskej legislatívy na harmonizáciu procesov pre vývoj a prevádzkovanie hierarchických systémov riadenia, ako aj na požiadavky vertikálnej integrácie informačných systémov riadenia. Orientácia výskumu UIAM je daná snahou o naplnenie globálnych cieľov rozvoja ľudskej civilizácie:

 • prostriedkami automatizácie v maximálnej miere prispievať k znižovaniu spotreby energie, čo má priamy dosah na vývoj ekológie,
 • dôsledným rozpracovaním všeobecných požiadaviek formulovaných v medzinárodných štandardoch  realizovať vývoj bezpečnostne kritických riadiacich systémov, čo má vplyv na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia,
 • využitím modelovania a testovania zložitých softvérových produktov zvyšovať efektívnosť vývoja, prevádzkovania a udržiavania hierarchických systémov riadenia procesov.

Na základe týchto princípov je výskum UIAM orientovaný do nasledujúcich oblastí:

 • analýza, modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných systémov a procesov,
 • Big Data a získavanie znalostí pre riadenie procesov,
 • vývoj integrovaných systémov riadenia priemyselných procesov,
 • implementácia inteligentných metód riadenia a metód analýzy a spracovania údajov,
 • výskum a vývoj v oblasti modelovania, simulácie a analýzy technologických procesov a mechanických a mechatronických systémov,
 • riadenie robotických systémov,
 • riadiace systémy pre bezpečnostno-kritické procesy v priemysle,
 • aplikácie automatizácie (v automobilovom priemysle, v energetike, v strojárstve, zdravotníctve a pod.).

Vedecký profil UIAM je v súlade s trendmi, ktoré boli vytýčené konceptom Industry 4.0.UIAM prevádzkuje výskumné pracovisko Automatizácie a Informatizácie Výrobných Procesov a Systémov (AIVPS) ako flexibilný systém automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.Zámerom pracoviska je etablovanie silného regionálneho centra excelentnosti zameraného predovšetkým na automobilový a strojársky priemysel, ktorý je v našom regióne silne zastúpený (VW Slovakia, PSA Peugeot-Citroën, ZF Sachs a.s., Boge Elastmetall Slovakia a.s. a podobne). Vybudované výskumné pracovisko bude výrazne posilňovať transfer inovácií do priemyselných subjektov.

 

Výskumná charakteristika UPIM:

Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu dosahuje významné úspechy aj vo vedecko-výskumnej činnosti, ktorá sa realizuje formou projektov podporovaných grantovými agentúrami VEGA a KEGA, projektov riešených v rámci medzinárodných programov a  medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, projektov aplikovaného výskumu a vývoja a projektov zmluvného výskumu a vývoja:

 • Manažment kvality informácií v projektovom riadení v priemyselných podnikoch v SR
 • Identifikácia kľúčových parametrov udržateľnej výkonnosti priemyselných podnikov v podmienkach multikultúrneho prostredia
 • Transformácia ergonomického programu do štruktúry manažérstva podniku integráciou a využitím modulov QMS, EMS, HSMS
 • Perspektívy rozvoja manažérstva kvality súvislosti s požiadavkami trhu Slovenskej republiky
 • Kľúčové manažérske kompetencie v rámci špecifických funkčných oblastí manažmentu a vhodné spôsoby ich rozvoja
 • Kontrola vyspelosti procesov projektového manažmentu ako nástroj zvyšovania konkurencieschopnosti strojárskych priemyselných podnikov
 • Východiská hodnotenia a vhodné metódy pre prax pri vyučovaní manažérskych predmetov.
 • Podstata a význam priemyselného a duševného vlastníctva podniku, jeho tvorba, udržiavanie, ochrana, ohodnocovanie a hlavný prínos pre maximalizáciu hodnoty podniku
 • Analýza súčasných trendov projektového manažmentu vo svete, výskum súčasného stavu na Slovensku a návrh prehĺbenia jeho využitia v podmienkach Slovenska

Obsahovo je vedeckovýskumná činnosť UPIM orientovaná najmä na tieto  oblasti: progresívne prístupy v oblasti riadenia organizácií, manažment ľudských zdrojov, rozvoj manažérskych kompetencií, vedomostný manažment, projektový manažment, logistika, výroba, marketing, manažérstvo kvality, operačná analýza, ergonómia, inovácie, spoločenská zodpovednosť spoločnosti.V posledne menovanej oblasti riešil prof. Ing. Peter Sakál, CSc. a jeho tím projekt APVV Koncept HCS modelu 3E vs. koncept Corporate Social Responsibility (CSR). Oblasť spoločensky zodpovedného podnikania a udržateľného rozvoja sú témy, ktoré v súčasnosti rezonujú v našej spoločnosti. Dôkazom je aj získanie 1. miesta vo verejnom hlasovaní v "Ankete společenské odpovědnosti", ktoré sa konalo v roku 2013 pod záštitou Institutu společenské odpovednosti v Ostrave.V rámci medzinárodných projektov sa ÚPIM zapája do riešenia strategických oblastí zadefinovaných v stratégii EU H2020 ako sú otázky mobility, IoT, Smart Cities, či výziev pre spoločnosť reprezentovaných rodovou rovnoprávnosťou, udržateľným rozvojom, inováciami, cyklickou ekonomikou, multikulturalitou, demografickými zmenami a pod..Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu sa vďaka svojej silnej orientácií na budovanie sietí a spolupráce stal rešpektovaným partnerom a členom konzorcií medzinárodných projektov H2020:

 • A participatory open technology platform improving urbic planning through games and simulation (URBICGAMES)
 • Advanced tools in mobility smart planning for hubs enhancement and raising efficiency  (AtMoSphere)
 • Open policies enhancing new networking empowerment for sustainable strategies (OPENNESS)
 • Research and Innovation Sustainability for Europe in Slovakia (RISE SK)
 • WINning young ICT entrepreneurs (ICT-WIN)
 • CooperAtive Research for Logistics in Smart Cities (CSA)

Z iniciatívy členov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu (doc. Mgr. Dagmar Cagáňovej, PhD., prof. Ing. Miloša Čambála, CSc. a doc. Ing. Jany Šujanovej, CSc.) a vďaka podpore prof. Imricha Chlamtáča riaditeľa EAI a rektora STU v Bratislave prof. Ing. Roberta Redhammera, PhD., bola v roku 2013 na STU v Bratislave otvorená kancelária EAI Slovensko (European Alliance for Innovation Slovakia). Okrem projektov H2020 sa ÚPIM zameriava aj na projekty ERASMUS+, kde v súčasnosti rieši dva projekty:

 • Innovat – Social Innovation for Youth Entrepreneurship
 • YounGo

Veľmi úspešným projektom, ktorý sa riešil na ÚPIM, bol projekt V4 "Festival vedy ako platforma pre posilnenie spolupráce medzi univerzitami V4 krajinami." V rámci projektu sa po prvý krát na námestí v centre Trnavy uskutočnila propagácia vedy formou stánkov a interaktívnych aktivít určených ako pre deti, tak aj ich rodičov.

Ďalším úspešným medzinárodným projektom bol South East Europe Programme: „AUTOCLUSTERS,“ ktorý spájal univerzity, výskumné a vývojové inštitúcie, podporné inštitúcie z krajín EÚ-15, s cieľom pripraviť a vytvoriť prvú automobilovú sieť v juhovýchodnej Európe.V oblasti vzdelávania participoval ÚPIM na medzinárodnom projekte ALTECS „Výmena vedomostí v rámci alternatívneho hospodárskeho systému na podporu udržateľného regionálneho rozvoja“ ktorý sa realizoval v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Na projekte participovali: Ekonomická univerzita Viedeň, rakúske Spolkové ministerstvo poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva a životného prostredia, Hospodárska komora Viedeň a Trnavská regionálna komora SOPK a ÚPIM, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita Bratislava.V oblasti výskumu sa ÚPIM zameriava aj na podporu mladých talentov. Každoročne venuje veľkú pozornosť organizovaniu ŠVOČ (Študentskej vedecko odbornej činnosti). Už po niekoľko rokov sa úspešní účastníci ústavného kola umiestňujú na podobných akciách organizovaných Zvolenskou technickou univerzitou a Univerzitou Tomáše Bati v Zlíne.Ročník 2016 priniesol zmeny aj v tejto oblasti. V prvom rade to bola široká podpora zo strany podnikateľskej praxe formou sponzorských darov: Robert Bosch České Budějovice, Viena International, Magna, Lomtec.com, Tempest, Kofola, Work hard, Climbers a ďalši. Druhou inováciou bolo zorganizovanie spoločného kola s fakultou BERG Technickej univerzity v Košiciach, zastúpenou prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., doc. Ing. Martin Straka, PhD. a Ing. Peter Kačmáry, PhD..Pre širšie zapojenie študentov do súťaže bol zorganizovaný prvý ročník hlasovania o najlepší poster na sociálnej siete Facebook, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 študentov.

 

Výskumná charakteristika UIBE:

Katedra bezpečnostného inžinierstva - pracovníci katedry zabezpečujú výskumnú a pedagogickú činnosť v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nebezpečných látok, analýzy a riadenia rizika a závažných priemyselných havárií, zameraných najmä na oblasť pracovného prostredia.Katedra bezpečnostného inžinierstva sa zaoberá niekoľkými smermi v oblasti výskumu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, analýzy a riadenia rizík, pracovných podmienok či posudzovaní pracovného prostredia.Ďalej disponuje katedra bezpečnostného inžinierstva zariadeniami pre monitorovanie svetelných podmienok v pracovnom prostredí. Pracovníci vedia nielen merať zodpovedajúcimi prístrojmi – luxmetrami (Luxmeter LX-1180) - či pracovné prostredie vyhovuje z hľadiska minimálnych požiadaviek na osvetlenie. Tiež dokážu aj navrhovať usporiadanie a výber svetelných zdrojov tak, aby bolo optimálne pre konkrétne potreby pracovného prostredia, pričom sú aj dodržané požiadavky definované vo vyhláškach, zákonoch a normách o osvetlení pracoviska.Pre sledovanie prachov v pracovnom prostredí disponuje katedra bezpečnostného inžinierstva niekoľkými prístrojmi. Pre meranie veľkosti podielov prachu na základe veľkostí častíc disponuje pracovisko sitovacím zariadením so širokou sadou príslušenstva, na základe použitia ktorej je možné stanoviť percentuálne podiely zložiek prachu v rámci veľkosti častíc. Tento prístroj je ďalej veľmi často využívaný pre prípravu vzoriek pre ďalší výskum v oblasti prachov - či už usadených alebo rozvírených.Pracovisko disponuje prístrojom, pre stanovenie vlastností usadeného prachu. Je možné na ňom sledovať vznietenie usadeného prachu podľa špecifikovaných vlastností a na základe zistených poznatkov ďalej zaraďovať pracovné prostredie do bezpečnostných tried. Tiež je možné na základe meraní posudzovať bezpečnosť pracovného prostredia s takýmto prachom a pracovníci dokážu navrhovať opatrenia, ako zabrániť vzniku nebezpečných situácií v pracovnom procese.Ďalej disponuje katedra bezpečnostného inžinierstva prístrojmi pre meranie a sledovanie rozvíreného prachu. Prvým je prístroj Grimm 1.108 pre meranie veľkostí častíc a ich počtu v rozvírenom stave. Prístroj pracuje na laserovom princípe, keď dochádza pri meraní k záznamu odrazeného laserového svetla - na základe čoho je ďalej možné počítať koncentráciu častíc v rozvíreného prachu a aj ich veľkosť.Ďalším prístrojom pre meranie vlastností rozvíreného prachu je výbuchová komora KV 150-M2. Na Katedre bezpečnostného inžinierstva je možné ďalej stanovovať základné fyzikálne a chemické vlastnosti látok. Ide o senzorické vlastnosti, hustotu alebo viskozitu. Z chemických vlastností je možné merať rozpúšťacie teplá, spaľovacie teplá v spaľovacom kalorimetri prípadne aj stanoviť chemické zloženie vzoriek nebezpečných látok, napríklad polarograficky. Pre sledovanie vplyvu tepelného toku na materiály bol na katedre bezpečnostného inžinierstva vyvinutý infračervený žiarič so záznamovým zariadením. Dajú sa sledovať vybrané parametre materiálu, ako sú zmena tvaru či hmotnosti pri vystavení pôsobeniu tepelného toku. Pri degradácií materiálu vybranou veľkosťou tepelného toku je možné ďalej sledovať vizuálne zmeny, prípadne aj plynné produkty degradácie materiálu. Na základe meraní je možné definovať optimálne pracovné podmienky, prípadne stanoviť riziká, ktorým je potrebné znížiť ich hodnotu.Katedra bezpečnostného inžinierstva sa tiež intenzívne zaoberá analýzou a riadením rizík. Pracovníci dokážu hodnotiť vybrané pracovisko a technológiu z hľadiska rizík a na základe výsledkov posúdenia navrhnúť opatrenia a odporúčania, ktoré sú potrebné nielen na zvýšenie úrovne bezpečnosti, ale aj na dosiahnutie stavu pracovného prostredia, v ktorom sa ľuďom pracuje nielen príjemne, ale aj maximálne bezpečne.Katedra environmentálneho inžinierstva - pracovníci katedry environmentálneho inžinierstva dokážu poskytnúť služby pri kvantitatívnom a kvalitatívnom analytického stanovenia nebezpečných látok, pri  poradenstve v oblasti zavádzania obnoviteľných zdrojov energií. Katedra environmentálneho inžinierstva sa dlhoročne venuje využívaniu, propagácii, konzultačnej činnosti, ako aj štúdiu nových možností OZE a ich dopadov na ŽP. Na pracovisku je vybudované technicko-poradenské laboratórium s praktickými modelmi zariadení pre využitie slnečnej energie, hydropotenciálu a biomasy na výrobu bioplynu a bioetanolu, pomocou ktorých sa realizuje dlhodobé hodnotenie a testovanie ich funkčnosti, ekonomických, environmentálnych a bezpečnostných aspektov. Prispieva tak k zvýšeniu vzdelanostnej úrovne a poznatkov v oblasti výskumu a využitia obnoviteľných zdrojov energie.Laboratórium pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie spustilo svoju činnosť 30. marca 2007 ako súčasť laboratória využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie. Vzniklo v rámci programu iniciatívy spoločenstva INTERREG IIIA AT-SR.

Úlohou technicko-poradenského laboratória pre využitie a následnú propagáciu slnečnej energie je:

• iniciovať a sprostredkovávať spoluprácu medzi organizáciami na projektoch zameraných na výskum, vývoj a výstavbu zariadení, ktoré využívajú solárnu energiu,

• organizovať pravidelné odborné semináre a workshopy zamerané na túto oblasť,

• poskytovať poradenské služby pri tvorbe projektov na využitie solárnej energie - pomáhať pri implementácii týchto projektov,

• dlhodobo monitorovať možnosti využitia solárnej energie.

Laboratórium obsahuje tepelný systém a fotovoltický systém. Srdcom fotovoltického systému sú fotovoltické panely (670Wp), ktoré menia energiu dopadajúceho slnečného žiarenia na jednosmerný elektrický prúd. Technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie  je špecializované na tradičné a netradičné využitie obnoviteľných zdrojov energií – slnečnej, vodnej energie a energie vodíka. Na pracovisku  máme k dispozícii prototyp zariadenia na produkciu bioetanolu, ktorý slúži na propagačné a vzdelávacie účely, to znamená, že prototyp je prístupný nie len študentom univerzity pri spracovávaní záverečných práce, ale aj širokej i odbornej verejnosti. Cieľom je informovať o fermentačnom postupe výroby bioetanolu aj s demonštračnou ukážkou jednotlivých komponentov v zmenšenom meradle. Okrem výroby bioetanolu sa venujeme aj produkcii iných druhov biopalív - bionafte. Bionafta je environmentálne vhodné palivo pre vznetové motory na báze metylesterov nenasýtených mastných kyselín rastlinného pôvodu. Bionaftu je možné vyrobiť nielen z čistých olejov získaných pri úprave olejnatých surovín (repka, slnečnica, rôzne exotické rastliny a i.), ale aj napríklad z použitého kuchynského oleja – z odpadu, ktorý produkuje každá domácnosť. Bionaftu je možné vyrobiť transesterifikáciou, ktorá prebieha v prítomnosti katalyzátora (NaOH alebo KOH) a metanolu za zvýšenej teploty. Množstvo katalyzátora pridaného do transesterifikačného procesu závisí od kvality oleja použitého na výrobu. Vedľajším produktom je glycerín, ktorý je možný využiť pri výrobe v inom odvetví priemyslu. Katedra environmentálneho inžinierstva disponuje sterilnou kultúrou modelového organizmu pre stanovovanie ekotoxicity – vyššou rastlinou Lemna minor, ktorú sme získali ešte v r. 2006 z firmy Ekotoxikologického centra Bratislava, s.r.o. Touto rastlinou je teda možné sledovať ako toxicky pôsobia rôzne látky na vyššie zelené rastliny vo vodnom prostredí. Toxický účinok sa prejavuje ako spomalenie rastu rastliny počas doby 7 dní, prípadne sa prejavuje zníženou produkciou zeleného farbiva – chlorofylu, v niektorých prípadoch dochádza ku chloróze (celková strata zeleného farbiva) alebo až k usmrteniu – nekróze.Katedra environmentálneho inžinierstva realizuje už niekoľko rokov testovanie toxického účinku aj na baktérie – konkrétne baktérie aktivovaného kalu, kedy sa meria inhibícia respirácie (spotreby kyslíka) počas 3 hodín.V súčasnosti sa zamestnanci katedry venujú tiež štúdiu využitia magnetických nanočastíc pri zbere rias, využívaných ako potencionálnej suroviny pre produkciu palív 3.generácie. Katedra disponuje šiestimi druhmi sladkovodných rias, z ktorých je možné známymi procesmi vyrobiť rôzne druhy palív – od bionafty až po bioetanol, metán či dokonca vodík. Medzi najvýznamnejšie spolupracujúce univerzitné pracoviská patria University of Queensland, Austrália, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne.

Katedra požiarneho inžinierstva - Výskumná činnosť v oblasti požiarneho inžinierstva, je zameraná predovšetkým na výskum požiarneho rizika materiálov s dôrazom na aplikáciu pre potreby zisťovania príčin vzniku požiarov a posúdenia rizika požiaru a výbuchu vo výrobných priestoroch. Ústav disponuje kónickým kalorimetrom od Fire Testing Technology a bezpečnostným kalorimetrom SEDEX pracujúcim na princípe ARC kalorimetrie. Tieto zariadenia v súčasnosti patria medzi absolútnu svetovú špičku v oblasti výskumu správania sa materiálov za podmienok požiaru.Kónický kalorimeter umožňuje meranie rýchlosti uvoľňovania tepla, celkového množstva uvoľneného tepla, výhrevnosti, rýchlosti tvorby oxidu uhoľnatého, celkového množstva uvoľneného oxidu uhoľnatého, výťažku oxidu uhoľnatého, rýchlosti tvorby dymu, celkového množstva uvoľneného dymu a rýchlosti tvorby dymu z materiálu zaťaženého tepelným žiarením s hustotou tepelného toku od 0 do 100 kW m-2. Uvedené podmienky umožňujú simulovať všetky fázy rozvoja požiaru. Rýchlosť uvoľňovania tepla počas procesu horenia je založená na poznatku, že pri horení väčšiny organických polymérov sa na jeden gram spotrebovaného kyslíka uvoľní 13,1 ± 0,7 kJ tepla. Špecifikom ústavu je modifikácia kónického kalorimetra tak, aby umožnil výskum kvapalných vzoriek. Podľa v súčasnosti dostupných informácií bol Ústav integrovanej bezpečnosti druhým pracoviskom na svete na ktorom bola realizovaná a vyskúšaná takáto modifikácia. Výskumná aktivita v oblasti horľavých kvapalín je zameraná predovšetkým na predikciu správania sa kvapalín počas požiaru vo veľkokapacitných nádržiach z údajov získaných meraním vzorky v nádobe s priemerom niekoľko centimetrov. Možnosti uvedenej predikcie boli vyskúšané na vzorkách benzínu a ETBE. Výsledky boli publikované vo vedeckých časopisoch Journal of Thermal Analysis and Calorimetry a Procedia Engineering. Ďalší výskum je zameraný na možnosti využitia výsledkov získaných na kónickom kalorimetri na predikciu dynamiky rozvoja požiaru v etape flashover. Etapa flashover predstavuje najdôležitejšou fázu rozvoja požiaru, nakoľko predstavuje prechod medzi lokálnym a plne rozvinutým požiarom.Bezpečnostný kalorimeter SEDEX umožňuje výskum sklonu materiálov k samovznieteniu. Samovznietenie je proces, pri ktorom sa teplo potrebné na zapálenie látky vytvorí chemickými alebo fyzikálnymi zmenami v látke samotnej alebo ako následok interakcie látky s okolitými faktormi. Bezpečnostný kalorimeter sa využíva predovšetkým na výskum sklonu k samovznieteniu kvapalných látok s obsahom dvojitých alebo trojitých väzieb nanesených na poréznom nosiči. Štandardný bezpečnostný kalorimeter SEDEX umožňuje meranie exotermických reakcií prebiehajúcich v látke za variabilných teplotných podmienok. Toto zariadenie bolo na ústave modifikované tak, aby umožnilo výskum vplyvu nie len za rôznych teplotných podmienok, ale aj za variabilných podmienok prístupu vzduchu na proces samovznietenia. Okrem výskumných účelov a výučby sa bezpečnostný kalorimeter SEDEX v súčasnosti využíva aj pri spracovaní expertíz a odborných posudkov v oblasti zisťovania príčin vzniku požiarov.  

 

Výskumná charakteristika UVPT:

Ústav výskumu progresívnych technológií (ATRI -Advance Technologies Research Institute) vznikol v roku 2013, ako novovybudovaný ústav Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ústav je taktiež súčasťou a primárnym užívateľom prostriedkov a technológií Univerzitného vedeckého parku CAMBO v Trnave, vybudovaného zo ŠF SR v celkovej hodnote 42 mil. EUR.

ATRI je zameraný predovšetkým na materiálové inžinierstvo v oblasti iónových a plazmových technológií, na automatizáciu a informačné a komunikačné technológie ako aj  na oblasti chémie, fyziky a astrofyziky. Okrem toho sa zameriava na medzinárodne integrovaný špičkový výskum, ako základ aplikovaného výskum a prenosu nových technológií do priemyslu, na úzku spoluprácu najmä s regionálnym priemyslom, kde  chcem rozvinúť činnosti podporujúce zavádzanie inovácií do praxe. Popri vzdelávaniu 3. stupňa vysokoškolského štúdia v oblasti svojho pôsobenia ponúka ATRI aj odbornú výchovu pre pracovníkov priemyselnej praxe, s cieľom podporiť transfer a zavádzanie inovácií v priemysle Slovenska, a zároveň tak podporiť aj ekonomický rast nášho EU regiónu. Výskumná činnosť na Ústave výskumu progresívnych technológií je sústredené do troch oddelení:

 • Oddelenie iónových technológií - Vedecké centrum materiálového výskumu predstavuje vedecko-výskumnú základňu pre aplikáciu iónových a plazmových technológií vo fyzikálnom a materiálovom inžinierstve a v nanotechnológiách. Je vybavené špičkovými technológiami na modifikáciu a analýzu povrchových, podpovrchových a tenkých vrstiev tuhých látok s využitím pôsobenia urýchlených iónov a plazmy. Súčasťou Centra materiálového výskumu sú 
 • pracovisko iónových urýchľovačov, ktoré  sa zaoberá využitím urýchlených iónov na syntézu, modifikáciu a analýzu materiálov. Jeho cieľom je využitie urýchlených iónov na syntézu, modifikáciu a analýzu materiálov. K dispozícii sú dve kľúčové zariadenia: 6 MV Tandetron - lineárny tandemový urýchľovač iónov a 500 kV iónový implantátor. Pracovný rozsah urýchľujúceho napätia Tandetronu je od 300 kV a implantátora od 20 kV. Je možné urýchľovať takmer všetky prvky, t. j. od vodíka po zlato, okrem inertných plynov. Celkový dosiahnuteľný rozsah energií urýchlených iónov pokrytý týmito dvomi zariadeniami predstavuje interval od 10 keV po 50 MeV.
 • pracovisko plazmových technológií, sa zameriava na využitie plazmových technológií a skúmanie parametrov plazmy pri úpravách povrchových vrstiev materiálov. Základ vybavenia pracoviska tvoria zariadenia na magnetrónové naprašovanie a plazmou podporovanú iónovú implantáciu (PIII).

Oblasti aplikácie vyskumu iónových technológií

Automobilový priemysel: Nechránené časti v automobilovom a strojárskom priemysle (vstrekovacie trysky, vačkové hriadele, ložiská ventily a iné); Vstrekovanie plastov do foriem (zvyšovanie bezpečnosti pri odstraňovaní súčiastok vytvorených vstrieknutím do formy, ako aj ochrana proti oteru pri vysoko namáhaných častiach formovacích nástrojov);

Medicína: Medicínske a biologické aplikácie (protézy z materiálov s pôvodne nedostatočnou oteruvzdornosťou); Stenty“ (endoluminálne cievkové protézy), nanopórové stenty pre dodatočne ovládané dávkovania liekov, biokompatibilné a krvo-kompatibilné materiály, atď., pre modernú medicínu;

Strojárstvo: Povrchové nitridovanie nehrdzavejúcich ocelí pomocou iónovej implantácie za účelom vylepšenia ich oteruvzdornosti pri udržaní vysokej koróznej odolnosti; Ochrana proti vysoko teplotnej oxidácii (zliatiny TiAl, turbínové konštrukcie);

Elektronika: Iónová implantácia povrchov polymérov pre vylepšovanie niektorých vlastností povrchu, ako elektrickej vodivosti, biokompatibility, atď.

Iné: Ďalšie možnosti iónovej implantácie v priemysle v oblastiach iných než mikroelektronika, ako napríklad presná mechanika, špeciálne konštrukčné časti drahých hodiniek;

Oblasti aplikácie výskumu plazmových technológií

Automobilový priemysel: Tribologické povlaky pre motory áut a povrchové úpravy komponentov pre vyššiu účinnosť a nižšiu environmentálnu záťaž.

Elektronika: Priehľadné vodivé vrstvy s vylepšenými optickými a elektrickými vlastnosťami.

Strojárenský a letecký priemysel: Povrchy s vyššou odolnosťou voči opotrebeniu a tepelnou stabilitou.

Biomedicína: Implantáty s vyššou mierou biokompatobility

 Oblasti základného výskumu oddelenia plazmových technológií

 • Diagnostika plazmy
 • Charakteristika optických a elektrických vlastností
 • Meranie parametrov plazmy: napr. elektrónová, iónová hustota a iné.
 • Štúdium pohybu elektrónov a iónov v plazme
 • Optická emisná spektroskopia iónov
 • Oddelenie chémie a fyziky: Výskum oddelenia fyziky a chémie je zameraný na oblasti: vývoja a aplikácie tzv. "couplet cluster" metódy,  výpočtov vlastností kovových klastrov "ab initio", presných výpočtov molekulárnych NMR vlastností vrátane relativistických a solvatačných efektov, výpočetov hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtov atmosferickej chémia, modelovania materiálových rozhraní a ich vplyv na termodynamické vlastnosti nano-vrstiev, rýchlych stochastických variácií jasnosti "červený šum" akréčnych procesov v dvojhviezdach a aktívnych galaktických jadrách, Monte carlo simulácie červeného šumu a analýza družicových dát misií Kepler a XMM-Newton.V rámci aplikovaného výskumu pre priemysel boli doteraz v rámci oddelenia riešené problémy v oblasti vývoja softvéru pre modelovanie magnetických polí v okolí cievok v elektromagnetických relé (Hengstler/ Danaher) a v oblasti dizajnovania a optmalizácie vysokovýkonných ultrazvukových vysielačov ( Kraintek).
  Oddelenie využíva výpočtové zdroje HPC klastra Slovenskej technickej Univerzity a Slovenskej akadémie vied.Oddelenie spolupracuje s viacerými Univerzitami a výskumnými centrami vo sevete ako napr.: Oddelenie astronómie Kyótskej univerzity, Japonsko; Ústav organickej chémie, Poľská akadémia vied; EMPA, Švajčiarske federálne laboratóriá pre materiálový výskum a technológie, Dubendorf, Švajčiarsko; ESAC, Európska vesmírna agentúra (ESA), Madrid, Španielsko; Cadarache, Saint-Paul-lez-Durance, Francúzsko; GSMA, Reimská Univerzita Champagne-Ardenne, Reims, Francúzsko.

Oblasti výskumu oddelenia fyziky a chémie

 • Vývoj a aplikácie metód spriahnutých klastrov
 • Ab initio výpočty vlastnosti kovových klastrov
 • Presné výpočty NMR vlastnosti molekúl
 • Výpočet hyperplôch potenciálnej energie pre teoretickú infračervenú spektroskopiu, výpočtová atmosférická chémia
 • Ab initio modelovanie rozhraní povrchov materiálov a vplyv na termodynamické vlastnosti nanovrstiev
 • Rýchle stochastické variácie jasnosti (červený šum) akrečných procesov v interagujúcich dvojhviezdách a aktívnych galaktických jadrách
 • Monte Carlo simulácie červeného šumu a analýzy družicových dát z misií Kepler a XMM-Newton
 • Oddelenie automatizácie, informatiky a aplikovanej matematiky- V oblasti priemyselnej automatizácie, zberu a spracovania údajov, elektroniky a mikroelektroniky poskytuje oddelenie podporu ostatným zložkám ústavu i fakulty. Vybavenie centra umožňuje okrem iného vykonávať testy s využitím analógovo-digitálneho simulátora pripojiteľného na reálne zariadenia, priemyselného kamerového systému a ďalších technológií.
 • Oblasti základného a aplikovaného výskumu:
 • Automatizácia a inžinierstvo riadenia v priemysle
 • Umelá inteligencia, strojové učenie, interakcia človek - robot, robotika
 • Modelovanie, simulácia a optimalizácia výrobných procesov a systémov
 • Big data a získavanie znalostí z výrobných databáz v hierarchickom riadení procesov
 • Matematické modely a reprezentácie (systémy s rýchlou spätnou väzbou)
 • Počítačové videnie a spracovanie obrazu
 • Vývoj softvéru (GIS , telemetrické systémy, Distribuované riadiace systémy)

Oblasti aplikácie výskumu oddelenia automatizácie, informatiky a aplikovanej matematiky

 • Priemysel: Simulačne štúdie materiálového toku, výrobných procesov a logistiky, analýza súčasného a plánovaného stavu, podpora pre rozmiestňovanie pracovísk a vytváranie výrobnej dispozície, návrh nového layoutu
 • Automatizácia: Inteligentné robotické systémy, počítačové videnie, strojové učenie, spracovanie obrazu v rôznych oblastiach výskumu. Návrh a analýza algoritmov z oblasti umelej inteligenciie - hlboké neurónové siete.