Prejsť na obsah
rozvoji, spolupráci a Centrách Excelent.

MTF STU rozvíja, chráni a šíri poznanie prostredníctvom výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti, pripravuje odborníkov s najvyšším vzdelaním v technických, technologických, informatických, technicko-ekonomických odboroch. Umožňuje aktualizáciu a rozširovanie znalostí počas celého života, prispieva k udržateľnému rozvoju a zdokonaľovaniu spoločnosti ako celku. Základným poslaním MTF STU v zmysle dlhodobého zámeru rozvoja je zhromažďovanie, zveľaďovanie, uchovávanie a šírenie poznania v oblasti vedy, techniky, umenia a kultúry, vychádzajúc z univerzitných tradícií a zároveň reagujúc na najnovšie medzinárodné podnety z oblasti vedy, umenia a vzdelávania. MTF STU sa dlhodobým zámerom charakterizovala ako  moderná výskumná súčasť univerzity hlásiaca sa k hlavným úlohám Európskych univerzít, ktoré spočívajú v produkcii poznania prostredníctvom výskumu, v šírení poznania prostredníctvom vyučovania, informačných a komunikačných technológií a vo využívaní poznania v inováciách. Cieľom pritom majú byť technologické inovácie, udržateľný ekonomický rast a  sociálne vyrovnaná stabilita života.

tabule
označenie centier excelentnosti

Osobitnú pozornosť v dlhodobom zámere rozvoja MTF STU má vytváranie synergie, ako základu na využitie integrovaných kapacít MTF STU predstavujúcich dostatočnú kritickú masu vedeckého a pedagogického potenciálu pre jej konkurencieschopnosť v Európskom a svetovom vedeckom a akademickom priestore. Intenzifikáciou dovnútra štruktúry fakulty i smerom navonok v súlade s Bolonským procesom a cieľmi Lisabonskej stratégie chce MTF STU v rámci európskych univerzít zohrávať ťažiskovú úlohu pri ďalšom vývoji Európy do podoby Európy poznatkov a vedomostne založenej ekonomiky a spoločnosti.

Hlavné piliere dlhodobého zámeru rozvoja MTF STU sú charakterizované líniou jej poslania nasledovne:

1.       VEDA, TECHNIKA, UMENIE

 • Definovať a rozvíjať prioritné smery vedeckovýskumnej činnosti fakulty.

2.       VZDELÁVANIE

 • Racionalizovať vyučovací proces.
 • Vytvárať priaznivé podmienky na zachovanie a aj zvýšenie záujmu študentov o štúdium na fakulte.
 • Pripraviť podklady pre akreditáciu študijných programov v rámci komplexnej akreditácie.
 • Zefektívniť systém hodnotenia kvality výučby.

3.       ZAHRANIČNÉ VZŤAHY

 • Definovať, napĺňať a rozvíjať a priority priestorovej a obsahovej orientácie zahraničných vzťahov MTF STU.

4.       INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE

 • Aktívne realizovať projekt implementácie AIS na MTF STU.
 • Budovať špecializované PC učebne v pavilónoch fakulty.
 • Zameranie na ďalšie spôsoby vzdelávania formou e-learningu.

5.       ZABEZPEČENIE KVALITY

 • Zabezpečiť sledovanie a hodnotenie kvality vzdelávania s cieľom udržania záujmu o štúdium na MTF STU ako ponúkanej kvalitnej prípravy na úspešné profesijné pôsobenie absolventov fakulty.

6.       PRÁCA S VEREJNOSŤOU

 • Pravidelne prezentovať významné aktivity fakulty v univerzitnom časopise (Spektrum), Regionálnej tlači, MTT a vo vlastných E-médiách fakulty.
 • Udržať vysoký štandard spolupráce fakulty s orgánmi mesta pri organizovaní akcií celomestského, resp. regionálneho významu.
 • Pripraviť stratégiu fakulty pre propagáciu na stredných školách.
 • Zintenzívniť a rozšíriť prácu ALUMNI.

7.       FINANCOVANIE, RIADENIE, ŠTRUKTÚRA

 • Rešpektovať a uplatňovať vnútrouniverzitnú legislatívu.

8.       ZDROJE

 • Systematicky hľadať optimálnu skladbu viaczdrojového financovania vo vzájomnej súvislosti a jednotlivými podmienkami a nárokmi pre ich získavanie.

9.       MANAŽMENT KVALITY

 • Zaviesť a udržať systém kvality na fakulte.

10.   SLUŽBY

 • Inovovať ponuky pre prax doma v zahraničí a zverejniť na fakultnej www.
 • Prehlbovať spoluprácu predovšetkým s priemyselnými podnikmi v Trnave a v Trnavskom samosprávnom kraji.

11.   ĽUDSKÉ ZDROJE

 • Efektívne nakladať s ľudskými zdrojmi pre obstátie v konkurencii pri získavaní dodatočných zdrojov financovania cez vedeckovýskumné a iné projekty.
 • Sledovať, vyhodnocovať a optimalizovať štruktúru pracovných miest, kvalifikačnú štruktúru a produktivitu práce.

12.   PRIORITY V OBLASTI INVESTIČNEJ ČINNOSTI

 • Strategický zámer využívania budov MTF.
 • Modernizácia ául a prednáškových miestností.
 • Renovácia sociálnych zariadení v budovách MTF.
 • Podporovať modernizáciu a rozvoj existujúcich inovatívnych high-tech laboratórií na MTF STU a analyzovať možnosti vzniku ďalších laboratórií.

Jedným z cieľov transformácie poznatkov na MTF STU bolo vytvorenie lepších predpokladov pre projektové manažérstvo a tímovú spoluprácu v rámci ústavov a zároveň medzi ústavmi, a to nielen v rámci pedagogického procesu. Na fakulte sa využíva projektové riadenie najmä v súvislosti s podávaním a riešením rozličných projektov (vedecko-výskumné projekty, domáce aj zahraničné) prierezového a celofakultného charakteru. Projektové tímy vznikajú naprieč pevným organizačným štruktúram vždy pre podnety nového projektu.

 minister_vedenie_mtf
návšteva ministra školstva SR v laboratóriach MTF STU

Prepojenie na Dlohodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015

Riešenie predložených projektov priamo súvisí s Dlhodobým zámerom štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015. V kategórii 6.1.4 Znalostné technológie s podporou informačných a komunikačných technológií sa jasne definuje, že rozvíjanie technológií pomáhajúcich poznatky nachádzať, triediť, interpretovať a implementovať je nevyhnutnou podmienkou úspešného napredovania vedomostnej spoločnosti. Zvýšená pozornosť má byť venovaná rozvoju znalostných technológií s uplatnením automatizovaných komplexov. Riešené projekty odrážajú vo svojich cieľoch základné výzvy dlhodobého zámeru, sú ucelenými riešeniami pre tvorbu poznatkovej organizácie. Jedným z najdôležitejších cieľov dlhodobého zámeru, okrem zabezpečenia dostatočných zdrojov pre podporu vedy a techniky, sú stanovené vecné priority výskumu a vývoja, kde rozvoj poznatkovej spoločnosti tvorí jeden z prierezových cieľov. Projekty apelujú na oblasť 4.2 Oblasť technickej infraštruktúry výskumu a vývoja, ktorá zvýrazňuje ako mimoriadne dôležité budovanie a prevádzkovanie virtuálnej siete s cieľom podporiť základné služby pre komunitu výskumu a vývoja, definujú spôsoby a mechanizmy transferu poznatkov a riešia otázku podpory vedy a výskumu v organizácii na základe verifikácie výstupov.

1. Portfólio, resp. východiská pre rozvoj fakulty vytvárajú aktivity z realizácie projektov podporovaných EÚ:

Zoznam schválených projektov na MTF STU

Názov projektu

Schválená výška nenávratného finančného príspevku (NFP)

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.1/01-SORO)

1.

Centrum pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód v procesoch spracovania kovových a nekovových materiálov

1 326 740,45 €

2.

Centrum excelentnosti 5- osového obrábania

1 325 562,45 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/5.1/02-SORO)

3.

Zlepšenie a modernizácia vzdelávacej technickej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

4 879 291,45 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2008/2.2/01-SORO)

4.

Centrum poznatkovej organizácie duševného vlastníctva

299 178,75 €

5.

Laboratórium pružných výrobných systémov s robotizovanou obsluhou pre prostredie

 bezvýkresovej výroby

459 705,00 €

6.

Hybridný elektrický zdroj pre technicko-poradenské laboratórium využitia a propagácie obnoviteľných zdrojov energie

445 110,82 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.1/02-SORO)

7.

Centrum excelentnosti pre vývoj a aplikáciu diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov

2 643 881,82 €

8.

Centrum excelentnosti 5- osového obrábania - experimentálna báza pre high-tech výskum

2 631 526,31 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2009/1.2/01-SORO)

9.

Poznatkovo riadený systém nástrojov      sledovania uplatnenia absolventov v procese integrácie do EÚ

386 621,50 €

10.

Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU

360 585,80 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/03-SORO)

11.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti SR

1 999 975,06 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/2.2/05-SORO)

12.

Priemyselný výskum silenblokov pre nadmerné zataženie pri extrémnych teplotách v oblasti priemyselného využitia

1 569 769,50 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2009/5.1/03-SORO)

13.

II. etapa komplexnej modernizácie vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry pracovísk STU

5 526 086,59 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2010/1.2/02-SORO)

14.

Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania

580 211,11 €

15.

Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva

212 646,92 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2011/1.1/01-SORO)

16.

Centrum pre výskum a vývoj v oblasti elektrónovolúčových a progresívnych oblúkových technológií zvárania, navárania a povrchového spracovania- WeldCenter

2 997 859,69 €

17.

Technická infraštruktúra výskumu a vývoja pre oblasť kontaktných a bezkontaktných metód merania

2 927 265,61 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2011/2.2/07-SORO)

18.

Výskum monitorovania a vyhodnocovania neštandardných stavov v okolí jadrovej elektrárne

963 791,32 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2011/5.1/04-SORO)

19.

Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno-komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova

3 953 718,00 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV - 2012/2.2/08-RO)

20.

Univerzitný vedecký park „ CAMPUS MTF STU“ - CAMBO

39 993 517,63 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPV - 2012/1.2/05-SORO)

21.

Vedomostná fakulta pre hospodársku prax

990 221,29 €

22.

Centrum pre rozvoj kompetencií v oblasti priemyselného inžinierstva a manažmentu

1 876 510,71 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2013/1.2/07-SORO)

23.

Rozvoj ľudských zdrojov v oblasti výskumu a vývoja pre Pracovisko materiálového výskumu UVP-CAMBO

2 432 837,52 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaV-2013/5.1/05-SORO)

24.

Komplexná modernizácia vzdelávacej hmotnej a informačno - komunikačnej infraštruktúry CAMPUS-u Bottova II. a obnova učebno-výcvikového zariadenia Kočovce

1 866 207,99 €

Zoznam schválených žiadostí o NFP (OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-02)

25.

Optimalizácia geometrie rezného náradia a jej konečná úprava ako podklad pre nanovrstvy povlakov za účelom zvýšenia trvanlivosti a výkonu rezného náradia v procese vysokorýchlostného trieskového obrábania (doba riešenia: 2017-2023)

792 146,67 €

26.

Zvyšovanie energetickej bezpečnosti a efektívnosti SR (doba riešenia: 2017-2022)

54 055 €

27.

Priemyselné výskumno-vývojové centrum na zhodnocovanie problémových druhov plastových odpadov (doba riešenia: 2017-2021)

2 257 283,18 €

2. Obnovy a rekonštrukcií budov fakulty:

Predmet rekonštrukcie

Miesto rekonštrukcie

Vstupné priestory

T- pavilón (Bottova ul.)

Prednášková miestnosť č. 201

T- pavilón (Bottova ul.)

Aula Jozefa Adamku

T- pavilón (Bottova ul.)

Dátový kontajner

Campus Bottova

Rekonštrukcia siete

MTF STU

 

3. Prípravy projektovej a stavebnej dokumentácie pre rozvoj Areálu Campus Bottova

campus_bottova