Prejsť na obsah
Študenti

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

 

Študijný program aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti automatizácie a aplikovanej informatiky a praktických zručností potrebných pre realizáciu a prevádzkovanie informačných a automatizovaných systémov riadenia priemyselných procesov. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti automatizácie (matematické a fyzikálne základy automatizácie, tvorba matematických modelov systémov a procesov, počítačom podporované metódy analýzy a syntézy systémov automatického riadenia, technické prostriedky automatizovaných systémov riadenia) a aplikovanej informatiky (algoritmizácia, programovacie techniky, operačné systémy a počítačové siete, využitie metód, techník a prostriedkov informačných technológií pri návrhu a implementácii informačných a riadiacich systémov).

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom automatizácie a  aplikovanej informatiky je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o automatizovaných riadiacich a informačných systémoch, o ich realizácii a prevádzke, ako aj so znalosťami postupov a metodík aplikovanej informatiky. To im poskytne schopnosť analyzovať možnosti nasadenia a implementovať a prevádzkovať automatizačnú a informačnú techniku pri riadení technologických a výrobných systémov.

Uplatnenie absolventa:

Je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať a prevádzkovať systémy informačných technológií a tiež samostatne, alebo ako súčasť tímu pracovať pri analýze automatizačných a informačných potrieb ako aj pri zavádzaní a prevádzkovaní automatizačnej techniky a informačných technológií v systémoch riadenia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 

Garant: Aplikovaná informatika – prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

Automatizácia – doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., peter.schreiber@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Integrovaná bezpečnosť

  

Študijný program integrovaná bezpečnosť zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie a praktických zručností potrebných v týchto oblastiach. Systém kvality vzdelávania na MTF vytvára pre absolventa veľmi dobré predpoklady pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a kvality produkcie (nebezpečné látky, vyhradené technické zariadenia, integrované manažérske systémy, metódy analýzy rizika, technická chémia, anorganická a organická chémia, základy bezpečnostného, environmentálneho a požiarneho inžinierstva, meranie a monitorovanie škodlivín, inžinierstvo pracovného prostredia, bezpečnosť pracovného prostredia, normalizácia a certifikácia).

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na inžinierskom stupni alebo priamo v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie vo sfére priemyslu a služieb. Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka spracovania základnej dokumentácie a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať základné charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí. Absolvent sa uplatní ako súčasť tímov v oblasti BOZP a súvisiacich odborov a životného prostredia. Je pripravený pre štúdium druhého stupňa v odbore Integrovaná bezpečnosť.

Garant: prof. Ing. Karol Balog, PhD., karol.balog@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D., richard.kuracina@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Kvalita produkcie

  

Študijný program kvalita produkcie zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti implementovania a riadenia výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a základov materiálových a technologických znalostí. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín (matematika, fyzika, informačné technológie, náuka o materiáloch, základy výrobných technológií, základy ekonomiky a manažmentu a pod.). Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti štatistiky, systémov manažérstva kvality, bezpečnosti práce, environmentalistiky, podnikového hospodárstva, metrológie, ale aj doplnkových oblastí týkajúcich sa spoľahlivosti a spôsobilosti procesov a kontroly ich výstupov z hľadiska materiálových vlastností.

Cieľom organického prepojenia štúdia predmetov manažérstva kvality, štatistiky, bezpečnosti práce a metrológie so štúdiom prírodovedných, humanitných a materiálových je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o systémoch manažérstva kvality a riadenia výrobných procesov, ktorí súčasne budú mať znalosti o základoch technológie výroby strojárskych súčiastok a celkov a materiáloch používaných na ich výrobu, vrátane požiadaviek na úžitkové vlastnosti týchto materiálov a ich kontrolu.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent študijného programu kvalita produkcie je pripravený na praktické uplatnenie vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v danom odbore so zameraním na implementovanie a riadenie predovšetkým výrobných systémov a procesov vrátane metrologickej zručnosti a na rozvíjanie tvorivosti v oblasti tvorby inžinierskych diel alebo procesov. Získa schopnosť praktickej aplikácie metód štatistickej regulácie procesov a štatistickej prebierky kvality produktov, získa schopnosť  aplikácie účinných nástrojov rozhodovacieho procesu, získa zručnosť v základných metrologických úkonoch potrebných na analýzu procesov overovania a kalibrácie meradiel, získa schopnosť a zručnosť spracovávania údajov a tvorby záznamov o kvalite vo všetkých etapách reprodukčného procesu, získa schopnosť analyzovať úroveň kvality procesu a produktu a tímovo sa podieľať na tvorbe nápravných a preventívnych opatrení zlepšovania kvality produkcie.

Nájde uplatnenie ako technik manažérstva kvality s orientáciou na materiálové, výrobné a metrologické procesy priemyslu a poskytovania služieb.  Dokáže pracovať efektívne i ako člen pracovného tímu, porozumieť a vysvetliť kvantitatívne rozmery problému, organizovať si vlastné učenie a vývoj, udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne a pokračovať vo vlastnom  profesionálnom vývoji, využívať informačné technológie v zabezpečovaní a zlepšovaní kvality produkcie, komunikovať v cudzom jazyku na základnej úrovni. Dokáže zastávať aj funkcie vedúcich menších skupín v tíme manažérstva kvality. Môže sa uplatniť aj vo verejnom sektore ako technik alebo vedúci oddelenia, od ktorého sa vyžaduje všeobecná technická rozhľadenosť, schopnosť analyzovať fakty a rozhodovať na základe faktov, schopnosť riešiť bežné technické problémy. Je schopný rozvíjať svoje vedomosti ďalšou vedomostnou nadstavbou.

Garant: doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD., miroslava.mlkva@stuba.sk

Študijný poradca:doc. Ing. Miroslava Mĺkva, PhD., miroslava.mlkva@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Materiálové inžinierstvo

 

Absolvent  získa úplné prvostupňové vzdelanie v študijnom odbore materiály s orientáciou na hlavné druhy technických materiálov, bude rozumieť výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, výberu, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov. Bude mať znalosti z pojmov, princípov a teórie, vzťahujúcich sa k technickým materiálom, z technológie výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov, taktiež zo základov elektrotechniky, konštruovania, informatiky a manažmentu priemyselného podniku.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent bude schopný zisťovať mechanické vlastnosti materiálov a pracovať s prístrojmi, používanými pri mechanických a defektoskopických skúškach materiálov, hodnotiť štruktúru materiálov štandardnými postupmi za použitia príslušnej prístrojovej techniky,         bude si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore materiály a v príbuzných študijných odboroch a po jeho absolvovaní aj v doktorandskom štúdiu, alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Roman Moravčík, PhD., roman.moravcik@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Mechatronika v technologických zariadeniach

  

Študijný program mechatronika v technologických zariadeniach sa zameriava na prípravu vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť výskumu, vývoja a používania novej generácie technologických systémov. Vzhľadom na skutočnosť, že mechatronika je interdisciplinárny odbor, ktorý v sebe integruje znalosti z mechaniky, elektroniky, riadenia a počítačových vied, stáva sa jedným z dynamicky sa rozvíjajúcich progresívnych smerov v oblasti nových prístupov pri návrhu výrobkov a technických zariadení. Hlavným cieľom programu je pripraviť odborníkov, ktorí v nadväznosti na teoretické poznatky získané štúdiom budú schopní prakticky aplikovať mechatronické princípy pri návrhu, vývoji a prevádzke moderných technologických zariadení, ako aj nových nekonvenčných technologických procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v oblasti prevádzkovania, diagnostiky, vývoja, projektovania a prototypovania moderných HighTech technologických zariadení a systémov. Vzhľadom na široký teoretický a praktický znalostný základ získaný v rámci štúdia tohto študijného programu, sú možnosti uplatnenia absolventa v strojárenských a elektrotechnických subjektoch s rôznym zameraním, v oblasti skúšobníctva a servisu mechatronických systémov, ako aj programovania a automatizácie technologických zariadení a systémov. Absolvent dokáže kreatívne a samostatne riešiť úlohy, ktoré sú obsiahnuté v profile absolventa a sú primerané absolvovanému bakalárskemu stupňu štúdia. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Garant: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Milan Naď, CSc., milan.nad@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Personálna práca v priemyselnom podniku

  

Študijný program personálna práca v priemyselnom podniku sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva a personálnej práce v priemyselných podnikoch, s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent najmä poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na personálny manažment, pracovné právo, štatistické metódy, účtovníctvo a marketing špecificky aplikovateľné v personálnej práci, sociálnu politiku podniku a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva, so zameraním na personálnu prácu v priemyselných podnikoch je vyprofilovať absolventa, ktorý je schopný používať štatistické vyhodnocovanie personalistických údajov a tvoriť z nich vyplývajúce analýzy na rozhodovanie stredného a vyššieho manažmentu v oblasti plánovania a zabezpečovania personálu a posudzovania optimalizácie pracovných pozícií v závislosti na ergonomických parametroch pracovísk.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent má zručnosť vo vedení výberových rozhovorov, tvorbe adaptačných programov zamestnancov, vie zabezpečovať nábor a výber zamestnancov, spracovávať personálnu agendu, používať sociologické metódy zamerané na analýzu a prieskum spokojnosti zamestnancov a sociálnej klímy v podniku. Má vedomosti o spracovávaní plánov potreby zamestnancov, plánov vzdelávania zamestnancov a plánovania procesu hodnotenia zamestnancov.

Nájde uplatnenie najmä ako samostatný asistent na jednotlivých špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách. Nájde uplatnenie na útvaroch mzdových a ekonomických záležitostí, vzdelávania a rozvoja, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov  a pod. Môže pracovať ako „junior HR“ manažér, asistent HR manažéra, PR manažér. Môže pôsobiť na pozícii nižšieho manažmentu v oblasti personálnej práce  v malých podnikoch.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, CSc.,  peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Kristína Koltnerová, PhD., kristina.koltnerova@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Počítačová podpora výrobných technológií

  

Študijný program počítačová podpora výrobných technológií sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu.

Podstatnou charakteristickou črtou tohto študijného programu je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných,  technických a technologických disciplín, manažmentu ako aj poznatky z informačných technológií  pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky.

Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z výrobných technológií, počítačovej podpory výrobných technológií , počítačovej podpory montáže CAA, počítačovej podpory  kvality CAQ, s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti. Predchádzajúce poznatky sú doplnené znalosťami z oblasti mechaniky, ktoré sú potrebné pre konkrétne riešenie zadaní, projektov a záverečnej práce.

Organické prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín vytvára u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi. Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi sú schopní uplatniť sa pri implementácii a prevádzkovaní výrobno-technologických systémov ako CAD/CAM technológovia, pracovníci CA technologických kancelárií, konštruktéri výrobných nástrojov a prípravkov, v oblasti technickej prípravy výroby a pri programovaní CNC techniky a výrobných systémov.

O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem  záujem už počas štúdia a preto sa prevažne uplatnia vo svojom obore.

Garant: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.,  peter.pokorny@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Priemyselné manažérstvo

  

Študijný program priemyselné manažérstvo sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti prírodovedných, technických, technologických a humanitných disciplín a následne z oblasti priemyselného inžinierstva s dôrazom predovšetkým na praktickú aplikáciu nadobudnutých znalostí.

V prvých troch semestroch získava študent poznatky z prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti priemyselného inžinierstva so zameraním na podnikové hospodárstvo, manažment podniku, metódy a nástroje priemyselného inžinierstva, manažment výroby, logistiku, personálny manažment, účtovníctvo, metódy rozhodovania, prácu v tíme a pod.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, technických a technologických disciplín so štúdiom priemyselného inžinierstva je vyprofilovať absolventa s vedomosťami z oblasti sociálno-technických systémov, ktoré integrujú ľudské zdroje, informácie, materiály, zariadenia a procesy v rámci komplexného životného cyklu výrobkov a služieb. To mu poskytne schopnosť na úrovni prvolíniového a stredného manažmentu riadiť výrobu, logistiku, kvalitu, financie a ľudské zdroje.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je schopný pracovať, komunikovať a riešiť konflikty v pracovných tímoch. Ovláda moderné informačno-komunikačné technológie a vie ich primerane využívať vo svojej praxi. Má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokážu ho aplikovať pri výkone svojho povolania.

Nájde uplatnenie predovšetkým ako člen tvorivého tímu, resp. ako jeho vedúci v organizáciách rôznych odvetví priemyslu, predovšetkým na prvolíniových a stredných stupňoch riadenia priemyselných podnikov, avšak je schopný i zakladať a viesť malé firmy či spoločnosti alebo byť členom manažmentu jednotlivých zložiek väčších organizácií.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: Ing. Viera Bestvinová, PhD., viera.bestvinova@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Výrobné technológie

  

Študijný program výrobné technológie sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom inžinierskom štúdiu. Program zabezpečuje nadobudnutie teoretických poznatkov z oblasti výrobných technológií a praktických zručností potrebných pre realizáciu výrobného procesu. Poskytuje veľmi dobré predpoklady absolventa pre pokračovanie na vyššom stupni vysokoškolského vzdelávania.

V prvých dvoch ročníkoch získava absolvent poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín. Na tieto poznatky bezprostredne nadväzuje najmä v 2. a 3. ročníku štúdiom profilujúcich predmetov z oblasti výrobných technológií , z oblasti aplikácie CAD/CAM systémov a programovania  a z oblasti projektovania a metrológie.

Cieľom organického prepojenia štúdia prírodovedných, humanitných a technických disciplín so štúdiom výrobných technológií je vyprofilovať absolventov s vedomosťami o technologických procesoch výroby, projektovaní výroby, počítačovej podpore technologických procesov, riadení a kvalite výrobných procesov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na praktické uplatnenie  vo všetkých oblastiach  priemyselnej výroby. Má schopnosti tvorivo hľadať a nachádzať riešenia, implementovať tieto riešenia do výrobného procesu. Má základné manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania. 

Absolvent  študijného programu nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo člen pracovného kolektívu v rôznych odvetviach priemyslu vo verejnom alebo v súkromnom sektore. Má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, kontroly výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Garant:  doc. Ing. Jozef Bílik, PhD., jozef.bilik@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jana Šugárová, PhD., jana.sugarova@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Výrobné technológie a výrobný manažment

  

Hlavnou charakteristickou črtou bakalárskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že absolventi tohto programu získajú poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, základov ekonomiky a manažmentu, ako aj poznatky zo základov informatiky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky výrobných technológií, manažmentu predvýrobných etáp a manažmentu výroby, metrológie a riadenia kvality, s dôrazom na praktické zručnosti. Súčasťou štúdia sú aj anglický jazyk,  humanitné predmety a telesná výchova.

Študijný plán študijného programu  je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na inžinierskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na druhom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení prvého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na druhom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný technológ, alebo líniový manažér v technologickej príprave výroby a vo výrobných útvaroch. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Výrobné zariadenia a systémy

  

Absolventi študijného programu výrobné zariadenia a systémy získajú v prvých dvoch ročníkoch poznatky zo základných prírodovedných, technických a technologických disciplín, manažérstva podniku a kvality, ako aj poznatky zo základov informatiky, pre aplikačný prístup k využívaniu výpočtovej techniky. Na tieto poznatky organicky nadväzuje, najmä v druhom a treťom ročníku, štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z oblasti mechanizácie a automatizácie, priemyselných robotov a manipulátorov, častí a mechanizmov strojov, nástrojov a technologického vybavenia výrobných strojov a pod., s dôrazom na praktické zručnosti a schopnosti.

Cieľom organického prepojenie štúdia prírodovedných, ekonomických a manažérskych disciplín so štúdiom technických, technologických a počítačových disciplín je vytvoriť u absolventov predpoklady na čo najlepšie uplatnenie sa v praxi.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ alebo samostatný podnikateľ v inžinierskych službách a ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov bakalárskeho štúdia pokračuje v štúdiu na inžinierskom stupni v nadväznom študijnom programe výrobné zariadenia a systémy. Vyskytujú sa však aj prípady, kedy sa študenti v nadväznosti na riešené projekty a bakalárske práce okamžite zamestnajú vo firmách a pokračujú v štúdiu na kombinovanej forme štúdia. Vo všeobecnosti absolventi študijných programov výrobné zariadenia a systémy nemajú problémy zamestnať sa v odbore a sú zo strany firiem vysoko žiadaní.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium