Prejsť na obsah
Študenti

Vycestovanie študenta – mobilita, pracovná stáž na zahraničnej vysokej škole, resp. v zahraničnom podniku musí byť formálne zabezpečená pred vycestovaním, počas pobytu a po návrate študenta na fakultu povinnými dokladmi.

Študent MTF STU je povinný pred odchodom do zahraničia nahlásiť svoj pobyt v rámci mobility (akejkoľvek mobility) na oddelenie vedy a zahraničných vzťahov fakulty M. Rešetkovej, MBA.
Študent - doktorand je okrem toho povinný v súlade so Študijným poriadkom STU nahlásiť mobilitu u študijnej referentky pre doktorandské štúdium a doložiť požadované doklady.

A) Pred vycestovaním na mobilitu na zahraničnú vysokú školu musí študent odovzdať nasledujúce materiály:

 1. Prihláška na výmennú zahraničnú mobilitu

Študent použije tlačivo príslušného medzinárodného programu, štipendijnej schémy, nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo prihlášky alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Application Form for Exchange Student - Prihláška na mobilitu.

 1. Zmluva o obsahu štúdia

Zmluva o obsahu štúdia musí byť uzatvorená medzi študentom, príslušnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou. Študent použije tlačivo príslušného výmenného mobilitného programu, štipendijnej alebo nadačnej organizácie alebo prijímajúcej vysokej školy. Ak program nemá tlačivo "Zmluvy o obsahu štúdia" alebo ak ide o mobilitu v rámci zmluvy medzi Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave a prijímajúcou vysokou školou, študent použije Learning Agreement for Exchange Student - Zmluva o obsahu štúdia.

 1. Výpis výsledkov celého absolvovaného štúdia vyhotovený v anglickom jazyku.
 2. Potvrdenie o úrovni znalosti cudzieho jazyka - podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity alebo certifikát, štátnica.
 3. Doklad o poistení na dobu pobytu v zahraničí 
 4. Doklad o prijatí na mobilitu na zahraničnú vysokú školu. Doklad vystavený a potvrdený prijímajúcou zahraničnou vysokou školou.

Študent je povinný nahlásiť na Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov fakulty každú zmenu, ktorá nastala počas pobytu v obsahu štúdia. Zmeny nahlasuje fakultnej koordinátorke elektronicky na tlačive Changes in Learning Agreement do jedného mesiaca od príchodu do zahraničia.

B) Po návrate z mobility je študent povinný predložiť fakultnej koordinátorke:

 • Žiadosť o uznanie predmetov zo zahraničnej mobility
 • výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený prijímajúcou vysokou školou
 • sylaby absolvovaných predmetov
 • Learning Agreement
 • Changes in Learning Agreement (ak si študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia)
 • v prípade realizácie záverečnej práce študent predloží hodnotenie záverečnej práce vystavené a potvrdené vedúcim záverečnej práce na prijímajúcej vysokej škole.

Na študijnom oddelení fakulty študent odovzdá vyplnené tlačivo Nahlásenie mobilitného pobytu - tlačivo k vyplneniu

Uznávanie štúdia absolvovaného študentom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na zahraničnej mobilite sa realizuje v súlade so Smernicou rektora č. 5/2012 - N.

Všetky potrebné informácie nájdete TU

 

ERASMUS koordinátor MTF STU so sídlom v Trnave

Mária Rešetková, MBA
Tel .kontakt: +421 918 646 015
Mail: maria.resetkova@stuba.sk
Adresa: MTF STU so sídlom v Trnave
Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných vzťahov
č. dverí: T2-124
Jána Bottu 25
917 24 Trnava