Prejsť na obsah
Študenti

STU poskytuje v zmysle VP 8/2013 Štipendijný poriadok STU v Bratislave z prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov prostredníctvom štipendijného fondu STU tieto štipendiá študentom STU:

a) sociálne štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu

b) motivačné štipendiá z prostriedkov štátneho rozpočtu

  • v študijných odboroch určovaných v metodike MŠ SR
  • za vynikajúce plnenie študijných povinností

c) štipendiá z vlastných zdrojov STU

  • pre študentov študijných programov uskutočňovaných na iných súčastiach STU ako sú fakulty, pričom sú poskytované z osobitného štipendijného fondu
  • pre všetkých študentov STU, pričom sú poskytované zo štipendijného fondu rektora.

Bližšie informácie o podmienkach priznávania štipendií študentom STU sú zverejnené v Štipendijnom poriadku STU na web stránke fakulty

 

Motivačné štipendiá v študijných odboroch

je možné poskytovať najviac 50% študentov príslušnej fakulty študujúcich študijný odbor určený metodikou MŠ SR v súlade s čl. 3 Štipendijného poriadku STU.

Zoznam študijných programov, v ktorých je možné poskytovať motivačné (odborové) štipendium v zmysle Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám.

 

P. č. I. STUPEŇ ŠTÚDIA Študijný odbor
1 Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle KYBERNETIKA, INFORMATIKA
2 Mechatronika v technologických zariadeniach KYBERNETIKA
3 Kvalita produkcie STROJÁRSTVO
4 Materiálové inžinierstvo
5 Personálna práca v priemyselnom podniku
6 Priemyselné manažérstvo
7 Počítačová podpora výrobných technológií
8 Výrobné technológie
9 Výrobné technológie a výrobný manažment
10 Výrobné zariadenia a systémy

 

P. č. II. STUPEŇ ŠTÚDIA Študijný odbor
1 Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle KYBERNETIKA
2 Materiálové inžinierstvo STROJÁRSTVO
3 Personálna práca v priemyselnom podniku
4 Priemyselné manažérstvo
5 Obrábanie a tvárnenie
6 Počítačová podpora návrhu a výroby
7 Zváranie a spájanie materiálov
8 Výrobné technológie a výrobný manažment
9 Výrobné zariadenia a systémy

  

P. č.  III. STUPEŇ ŠTÚDIA Študijný odbor
1 Automatizácia a informatizácia procesov KYBERNETIKA
2 Modelovanie a simulácia procesov
3 Progresívne materiály a materiálov dizajn STROJÁRSTVO
4 Materiálové inžinierstvo
5 Priemyselné manažérstvo
6 Personálna práca v priemyselnom podniku
7 Strojárske technológie a materiály
8 Výrobné zariadenia a systémy

 Metodika MŠ SR - rozpis dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2021