Prejsť na obsah
Študenti

Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle

Poznatky získané na prvom stupni štúdia (prírodovedné, technické a technologické kombinované s poznatkami z oblasti automatizácie a príbuzných odborov sú rozvinuté a doplnené predovšetkým v oblasti prírodných vied a v oblasti profilujúcich predmetov. Profilujúce predmety v študijnom programe sú orientované do oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie systémov, informačného zabezpečenia systémov riadenia, priemyselných riadiacich systémov,  návrhu komponentov pre komplexné  systémy riadenia, pokročilých metód riadenia, metód diagnostiky systémov,  integrácie informačných a riadiacich systémov cez všetky úrovne riadenia a metód a techník získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov.

Absolvent je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce ako aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa. Disponuje schopnosťami analyzovať, navrhovať, implementovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov. Pozná metódy diagnostiky systémov a je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v systémoch riadenia ako aj v systémoch na podporu manažérskeho rozhodovania v podnikoch a organizáciách. Vie riešiť problémy integrácie informačných a riadiacich systémov a ovláda metódy a techniky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov. Má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventa:

Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vo vzdelávacích inštitúciách.

Garant: Dr. h. c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, oliver.moravcik@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Integrovaná bezpečnosť 

Inžiniersky študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Cieľom prepojenia štúdia odborných disciplín odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na doktorandskom stupni alebo priamo v praxi.

Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka samostatného riadenia a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa uplatní ako riadiaci pracovník tímov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, manažérskych systémov bezpečnosti a životného prostredia.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Materiálové inžinierstvo 

Druhý stupeň študijného programu Materiálové inžinierstvo je založený na súčasnom stave vedy a techniky v oblasti hlavných druhov materiálov (kovové materiály, plasty, keramické materiály, sklo, kompozitné materiály), používaných v technickej praxi. Absolvent si prehĺbi poznatky o vplyve chemického zloženia materiálu a jeho vnútornej stavby na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti materiálov v polotovaroch a vo výrobkoch. Bude mať poznatky o progresívnych a špecifických druhoch materiálov ako sú nanomateriály, biomateriály, biodegradovateľné materiály, materiály s pamäťou tvaru, kovové peny, supravodiče, materiály pre vysokoteplotné aplikácie a ďalšie. Osvojí si najnovšie poznatky o progresívnych metódach výroby a technologického spracovania materiálov na polotovary, súčiastky a výrobky (vákuové techniky a technológie, plazmové a laserové technológie, elektrónovo-lúčové technológie, prášková metalurgia, povrchové úpravy, nanotechnológie). Osvojí si základné poznatky z oblasti modelovania fázového zloženia materiálov a simulácie technologických procesov výroby a spracovania materiálov. Bude ovládať moderné metódy analýzy štruktúry a fázového zloženia materiálov (riadkovacia a transmisná elektrónová mikroskopia, röntgenová difrakčná analýza a ďalšie), ako aj špeciálne metódy skúšania vlastností materiálov ako sú lomová mechanika, skúšky únavy a creepových vlastností materiálov, korózne skúšky a ďalšie. Bude poznať hlavné degradačné procesy a ich vplyv na vlastnosti materiálov a produktov z týchto materiálov. 

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na vstup na trh práce v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov sofistikovanými metódami a špeciálnymi prístrojmi, ako aj na spoluprácu s konštruktérmi a technológmi pri návrhu a technologickom spracovaní materiálov na súčiastky, nástroje a úžitkové predmety. Vynikajúci absolventi budú pripravení na štúdium tretieho stupňa študijného programu v študijnom odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch.

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Obrábanie a tvárnenie

Študijný program je zameraný na výchovu odborníkov v oblasti výroby súčiastok obrábaním a tvárnením pre potreby priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. Absolvent má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií, technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti. Disponuje schopnosťami systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú ale i organizačnú stránku výrobného procesu pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobkov, strojárskych výrobných procesov a systémov.

Uplatnenie absolventa:

Jeho uplatnenie je v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej príprave výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby alebo projektový manažér.

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Personálna práca v priemyselnom podniku

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva (najmä analýza a racionalizácia práce, ergonómia, technická príprava výroby, manažérstvo kvality, operačná analýza, inovačný, informačný a projektový manažment) a špecificky so zameraním na personálnu prácu v priemyselnom podniku (riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov, riadenie výkonnosti zamestnancov, personálne poradenstvo, interkultúrny manažment).

Absolvent získa vedomostí v oblasti riadenia projektov, ekonomického zhodnocovania investícii do zamestnancov, komplexného manažérstva kvality v kontexte s udržateľným rozvojom a stabilizáciou zamestnancov na kľúčových pozíciách.

Je spôsobilý pripravovať metodické usmernenia pre líniových manažérov, poskytovať podporu pri implementácii a prijímaní zmien, poskytovať poradenstvo v riadení kariéry, vytvárať systémy nástupníctva a systémy vyhľadávania a riadenia talentov, pripraviť a organizovať interný personálny audit, vytvárať kompetenčné modely, systémy hodnotenia zamestnancov, komplexné systémy vzdelávania a rozvoja zamestnancov a uplatňovať jednotlivé personalistické ukazovatele v kontexte s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. Absolvent je schopný pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pozíciách stredného manažmentu predovšetkým priemyselného podniku, v HR útvaroch, ako manažér na špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách, v oblasti mzdového a finančného manažmentu, na útvaroch vzdelávania a rozvoja, kariérneho poradenstva, plánovania, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov.

Má dispozíciu pracovať ako samostatný kariérny poradca a kouč. Má vytvorené predpoklady zastávať pozície i na úrovni vrcholového manažmentu podniku v pozícii HR manažéra alebo PR manažéra.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, PhD., peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD., jaromira.vanova@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Počítačová podpora návrhu a výroby

V študijnom programe sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe. Absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem záujem už počas štúdia a preto sa uplatnia vo svojom obore.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing.  Ladislav Morovič , PhD., ladislav.morovic@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Priemyselné manažérstvo 

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva, najmä projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie, manažmentu výroby, operačnej analýzy, racionalizácie práce, ergonómie, inovačného, investičného a projektového manažmentu. Súčasťou štúdia sú aj spoločensko-vedné predmety a rozvoj jazykových kompetencií. Absolvent je schopný na úrovni stredného a vrcholového manažmentu riešiť komplexné problémy ako v technickej, tak aj manažérskej oblasti. Dokáže plánovať, navrhovať, implementovať, koordinovať a monitorovať inžinierske projekty z oblasti výroby, logistiky, procesného riadenia, ergonómie, kvality a pod. a nápravné opatrenia pre zefektívnenie pracovných podmienok, na zvýšenie produktivity práce a na zníženie výrobných nákladov. Je schopný tvoriť podnikové a podnikateľské stratégie s dôrazom na udržateľný rozvoj, pracovať v oblasti aplikovaného priemyselného výskumu a inovácií. Je schopný používať metódy projektového manažmentu na plánovanie a realizáciu malých a stredných projektov a pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie.

Absolvent je pripravený na štúdium v nadväzujúcom študijnom programe doktorandského stupňa a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného inžinierstva.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Marta Kučerová, PhD., marta.kucerova@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Výrobné technológie a výrobný manažment 

Podstatnou charakteristickou črtou inžinierskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že poznatky získané na prvom stupni štúdia sú rozvinuté a doplnené v oblasti prírodných vied a najmä v oblasti profilujúcich technologických a manažérskych predmetov. Absolventi tohto programu získajú poznatky o kovových a nekovových materiáloch a technológiách ich spracovania, vrátane ich hlbších teórií. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky progresívnych výrobných technológií, rôznych manažérskych disciplín, komplexného manažmentu kvality, s dôrazom na teoretické poznatky a praktické zručnosti, vrátane technickej angličtiny. Sú v ňom premietnuté požiadavky výrobnej praxe s cieľom hlbšieho prepojenia teórie a praxe už počas inžinierskeho štúdia.

Študijný plán študijného programu je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na doktorandskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na treťom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Študijný program je určený pre absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výrobné technológie, ale aj príbuzných odborov Výrobná technika, Priemyselné inžinierstvo a Kvalita produkcie.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení druhého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný alebo vedúci technológ výroby. Ďalej sa uplatní ako vedúci pracovník technickej prípravy výroby. Svoje miesto bude mať ako člen tvorivého tímu alebo ako jeho vedúci v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu. S ohľadom na počas štúdia získané vedomosti a zručnosti svoje uplatnenie nájde aj priamo vo výrobných prevádzkach ako líniový vedúci prípadne vedúci výrobnej prevádzky. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

  

Výrobné zariadenia a systémy 

Inžiniersky študijný program výrobné zariadenia a systémy je zameraný na získanie teoretických a praktických poznatkov, založených na súčasnom stave vedy a na rozvíjanie schopností ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu.

Umožňuje študentom upevniť a prehĺbiť svoje bakalárske vzdelanie v konkrétnej oblasti študijného odboru výrobná technika. Základom je prehĺbenie vedomostí z prírodovedných predmetov. Profilujúce predmety v študijnom programe sú orientované do oblasti aplikovanej mechaniky, strojov, komponentov a modulov pre stavbu výrobnej techniky, logistiky, automatizácie a programovania výrobnej a manipulačnej techniky, projektovania, prevádzky a údržby výrobných zariadení a systémov, ako aj diagnostiky, spoľahlivosti a bezpečnosti technických systémov. Obsah štúdia tvoria aj predmety z oblasti manažérskych zručností.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov.

Garant:  prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

Prihlásenie na štúdium

 

Zváranie a spájanie materiálov 

Absolvent študijného programu je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu 3. stupňa a na ďalšie profesijné vzdelávanie. Disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť. Pri výkone svojho povolania zároveň dokáže aplikovať dosiahnuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v  priemyselnej výrobe, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu. Môže pracovať ako technológ, konštruktér, člen a vedúci pracovník vývojových tímov, kontrolór kvality, koordinátor výroby, projektový manažér, obchodný zástupca a podobne.

Garant: prof. Ing. Milan Marônek, CSc., milan.maronek@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., IWE. roman.kolenak@stuba.sk