Prejsť na obsah
Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

V pondelok dňa 24.11.2014 sa uskutočnila exkurzia študentov Ústavu priemyselného inžinierstva a manažmentu v závode IKEA Industry v Majcichove, ktorý sa v súčasnosti výrobným programom špecializuje na výrobu dýh pre vybrané programy finálnych produktov skupiny IKEA.. Študenti sa zúčastnili exkurzie za účelom prehĺbenia si vedomostí pri praktických ukážkach procesov výroby a logistiky. Exkurzia začala stručným predstavením samotného podniku, jeho výrobného programu, filozofie jeho fungovania a orientácie na ekologickú a udržateľnú výrobu výrobným inžinierom. Študenti následne prešli do skladových a výrobných priestorov, kde im bol predstavené logistický koncept a celkový proces výroby dýh. Hlavný dôraz sa v rámci exkurzie kládol na predstavenie použitých technológií, manažmentu výroby, aplikácie vybraných lean nástrojov vo výrobných procesoch, bezpečnosti pri práci a ergonómiu.

Touto cestou by sme sa radi poďakovali zástupcom podniku IKEA Industry v Majcichove, menovite p. Ing. Stanislavovi Potiskovi a Ing. Jozefovi Izsófovi. Poďakovanie by sme radi vyjadrili za možnosť zúčastniť sa exkurzie, za ich ochotu, ústretovosť, profesionálny a otvorený prístup.

Exkurziu sa podarilo zrealizovať za podpory národného programu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti.

Autor: Jana Šujanová