Prejsť na obsah
Výskum

Štatút edičnej činnosti s platnosťou od 13.12.2018 určuje v Čl.5 Vykonávacie predpisy pre edičnú činnosť fakulty v bode 11 tvorbu edície Téz inauguračných / habilitačných prednášok:

 

Edícia Téz inauguračných / habilitačných prednášok:

a) grafickú úpravu, vydavateľské spracovanie a tlač edície zabezpečuje Vydavateľstvo AlumniPress OPOM MTF STU
b) náklad vydania je max. 50 kusov spravidla v režijných nákladoch Vydavateľstva AlumniPress
c)  tézy sa vydávajú v slovenskom jazyku s resumé v dvoch svetových jazykoch; zahraniční uchádzači predkladajú tézy v anglickom jazyku s resumé v slovenskom jazyku a jednom z iných svetových jazkov ako je angličtina
d) formát téz  je A5 s rozsahom max. 40 strán
e) súčasťou téz je zoznam najdôležitejších publikovaných prác uchádzača, ktoré majú vzťah k skúmanej problematike, ako aj ohlas týchto prác s uvedením presných bibliografických citácií bez autocitácií a bez citácií autorov z pracoviska uchádzača
b) formálnu úpravu edície upravuje Príloha D tohto štatútu.

  

Príloha D

TÉZY INAUGURAČNEJ / HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY

VZOR

1. OBAL TÉZ INAUGURAČNEJ / HABILITAČNEJ  PREDNÁŠKY

1.1 Obal téz - 1.strana
Hlavička: Logo a názov univerzity, fakulty
Päta: miesto a dátum konania
Meno uchádzača
Názov prednášky
Podnázov: Tézy inauguračnej prednášky konania na vymenovanie profesora v odbore habilitačného konania a inauguračného konania (uvedie sa názov odboru)

1.2 Obal téz - rub 1.strany
Meno uchádzača
Pracovisko uchádzača
Téma inauguračnej / habilitačnej prednášky
Odbor habilitačného a inauguračného konania
Zloženie komisie s uvedením pracoviska člena a funkcie v komisii
Zoznam oponentov s uvedením ich pracoviska

1.3 Obal téz - zadná strana
Fotografia uchádzača, skrátený životopis uchádzača

 

2. TEXT TÉZ INAUGURAČNEJ / HABILITAČNEJ PREDNÁŠKY

2.1 Titulná strana- rovnaká ako 1. strana obalu téz
2.2 Vlastný text téz - štrukturovaný do: úvod, kapitoly, záver, zoznam bibliografických odkazov, resumé v dvoch svetových jazykoch,
2.3 Zoznamy - zoznam najdôležitejších publikovaných prác uchádzača, ktoré majú vzťah k skúmanej problematike, ako aj ohlas týchto prác s uvedením presných bibliografických citácií bez autocitácií a bez citácií autorov z pracoviska uchádzača.