Prejsť na obsah
Výskum

Podľa § 84 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po vyjadrení Akreditačnej komisie priznal minister školstva SR Materiálovotechnologickej fakulte Slovenskej technickej univerzity v Bratislave právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v nasledovných študijných odboroch:

Por.číslo

Študijný odbor ( číslo, názov)

titul ( doc., prof.)

1.

5.2.7. strojárske technológie a materiály

doc., prof.

2.

5.2.14. automatizácia

doc., prof.

3.

5.2.26.  materiály

doc., prof.

4.

5.2.50. výrobná technika

doc., prof.

5.

5.2.52. priemyselné inžinierstvo

doc., prof.

6.

8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

doc., prof.

Pozn. : Rozhodnutie MŠ SR číslo CD-2009-31150/29559-1:sekr. zo 7.8.2009