Prejsť na obsah
Proskill

Národná konferencia, organizovaná ako súčasť riešenia projektu ProSkill v schéme EIT Raw Materials, sa venovala téme Výziev v rámci sektoru nerastných surovín smerom k Industry 4.0 (Challenges in Raw Materials Sector toward Industry 4.0). Počas online konferencie pre pedagógov a výskumníkov, ktorá sa konala dňa 1.10.2020, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity Košice pod vedením dekana Dr. h. c. prof. Ing. Michala Cehlára, PhD. a prodekana fakulty FBERG prof. Ing. Juraja Janočka, CSc., Dr. Scient. odprezentovala veľmi podnetný vstup týkajúci sa surovinového sektoru. Prednáška pod názvom „Nerastné suroviny- kde sme a kam ideme...“ ponúkla účastníkom zaujímavé informácie a poznatky z oblasti nerastných surovín a toho, kde sa v súčasnosti surovinový sektor nachádza, kam smeruje a aké sú výzvy v sektore nerastných surovín, ktorým je potrebné sa venovať. Pán prodekan prof. Janočko taktiež  predstavil aktivity  FBERG TUKE v tejto oblasti, zapojenie ich fakulty do schémy EIT Raw Materials a navrhol možnosti budúcej spolupráce univerzít v oblasti nerastných surovín a Industry 4.0. Po prezentácii v rámci národnej konferencie prebehla diskusia k téme prednášky.

Pánovi dekanovi a prodekanovi FBERG, účastníkom online konferencie a zodpovednému riešiteľovi projektu doc. Ing. Maximiliánovi Strémymu, PhD. by sme sa chceli veľmi pekne poďakovať. Veríme, že po zlepšení situácie budú môcť kolegovia z FBERG navštíviť našu fakultu a osobne prediskutovať zaujímavé témy a možnosti ďalšej spolupráce.

Prezentácia k národnej konferencii od Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (FBERG) Technickej univerzity Košice je dostupná tu.