Prejsť na obsah
Študenti

 

Tlačivá

 

Číslo účtu a variabilný symbol pri platbách na fakulte:

SEPA ÚHRADY - Krajiny EU,EHP a ostatné/Payments  from countries of the EU, EEA and otherS:
Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Jána Bottu č. 25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK 

PLATBY Z KRAJÍN MIMO EÚ/Payment from outside the EU:
Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SUBASKBX

NÁZOV POPLATKU

SUMA

VARIABILNÝ SYMBOL

 

ŠKOLNÉ

 

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v štátnom jazyku

Súbežné štúdium v štátnom jazyku
(bakalárske štúdium)                      

 

600 €/ak. rok

 

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v štátnom jazyku

Súbežné štúdium  v štátnom jazyku
(inžinierske štúdium)

 

800 €/ak. rok

 

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v štátnom jazyku

Súbežné štúdium v štátnom jazyku
(doktorandské štúdium)

1.rok 100 €/ostatné roky 1 000 €
(denná forma štúdia)

 Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

1500 €/ak. rok
(externá forma štúdia)

Externé štúdium v štátnom jazyku/v anglickom jazyku
(iba doktorandské štúdium)

1 500 €/ak. rok – výučba SJ

2000 €/ak. rok – výučba v AJ

 

Vygenerovaný v AIS v časti Portál študenta-financovanie štúdia

 

OSTATNÉ PLATBY

 

Prihlášky na VŠ štúdium na MTF – štúdium v SJ

denná forma štúdia

externá forma štúdia

 

Prihlášky na VŠ štúdium na MTF – štúdium v AJ

denná forma štúdia

externá forma štúdia

         

20 €  (Bc., Ing., PhD.)

25 €  (PhD.)

         

      
   

80 €  (PhD.)

80 €  (PhD.)

 

Vygenerovaný systémom pri zadávaní e-prihlášky

 

 

(platba online, resp. bezhotovostným príkazom)

Poplatky za vydanie dokladov o štúdiu a ich kópií v SJ a AJ

v súlade so Smernicou rektora STU 1/2018-SR o poplatkoch

006

Poplatky za vydanie dokladov a duplikátov pre absolventov v SJ a AJ

v súlade so Smernicou rektora STU 1/2018-SR o poplatkoch

006

 

PREUKAZ ŠTUDENTA

 

Preukaz študenta, resp. prolongáciu existujúceho preukazu študent realizuje prostredníctvom objednávky v informačnom systéme fakulty.

 

Pri platení jednotlivých poplatkov žiadame, aby ste uvádzali správny variabilný symbol.