Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Číslo projektu

Názov projektu

Doba riešenia

Zodpovedný riešiteľ

KEGA 3/6140/08

Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti

01.01.2008 - 31.12.2010

prof. Dr. Ing.Ivan Kuric

KEGA 3/416/06

Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax

01.01.2006 - 31.12.2008

Bílik Jozef, doc., Ing., PhD.

KEGA 3/4157/06

Tvorba multimediálnych programov pre výchovu zváračských odborníkov

01.01.2006 - 31.12.2008

Ulrich Koloman, prof., Ing., PhD. IWE

VEGA 1/3162/06

Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania.

01.01.2006 - 31.12.2008

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

VEGA 1/4108/07

Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania

01.01.2007 - 31.12.2009

Bónišová Monika, Ing. PhD.

VEGA 1/4111/07

Implantácia diferenciálnych a iných matematických metód do analytickej teórie obrábania

01.01.2007 - 31.12.2009

Lipa Zdenko, prof. Ing. CSc.

VEGA 1/ 0130/08

Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória

01.01.2008 - 31.12.2010

Ing. Peter Pokorný, PhD.

VEGA 1/3192/06

Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja technológie zápustkového kovania

01.01.2006 - 31.12.2008

Mária Kapustová, Ing., PhD.

VEGA 1/3191/06

Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi

01.01.2006 - 31.12.2008

prof. Ing Milan Turňa, PhD.

VEGA 1/0060/08

Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel

01.01.2008 - 31.12.2010

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

VEGA 1/0354/08

Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí

01.01.2008 - 31.12.2010

Ing. Štefan Podhorský, PhD.

VEGA 1/0381/08

Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov

01.01.2008 - 31.12.2010

doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

VEGA 1/3163/06

Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému.

01.01.2006 - 31.12.2008

prof.Dr. Ing. Jozef Peterka