Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií
Číslo projektu: APVV-0057-07
Slovenský názov: Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov
Anglický názov: Research of welding and Forming of Nitrooxidatively Treated Steel Sheets
Katedra: Katedra zvárania
Doba riešenia: 02.06.2008-31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Marônek, CSC.

Číslo projektu: VMSP-P-0009-09
Slovenský názov: Elektrónovolúčový technologický komplex pre zváranie, naváranie a povrchové spracovanie materiálov
Anglický názov: Complex of technological electrorays of welding, welding on and surface material treatment
Katedra: Katedra zvárania
Doba riešenia: 03.09.2009-31.07.2011
Zodpovedný riešiteľ: Ing. František Kolenič, PhD.

Číslo projektu: 11/2009
Slovenský názov: Výskum a odskúšanie výroby dosiek testerov
Anglický názov: Research and testing production boards testers
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 28.01.2009-06.02.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: 14/2009
Slovenský názov: Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov
Anglický názov: Research and testing of the assembly plant
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 10.02.2009-17.02.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: 16/2009
Slovenský názov: Leštenie odliatkov
Anglický názov: The polishing of castings
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 12.02.2009-19.02.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 25/2009
Slovenský názov: Plazmové leštenie dodaných vzoriek
Anglický názov: Plasma polishing of samples
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 13.03.2009-16.03.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 28/2009
Slovenský názov: Výskum a odskúšanie montážnych prípravkov
Anglický názov: Research and testing of the assembly plant
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.04.2009-09.04.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: 31/2009
Slovenský názov: Plazmové leštenie dodaných vzoriek
Anglický názov: Plasma polishing of samples
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 01.04.2009-15.04.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 47/2009
Slovenský názov: Plazmové leštenie dodaných vzoriek
Anglický názov: Plasma polishing of samples
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 15.04.2009-13.08.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 33/2009
Slovenský názov: Plazmové leštenie dodaných vzoriek
Anglický názov: Plasma polishing of samples
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 22.04.2009-19.06.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 32/2009
Slovenský názov: Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky
Anglický názov: Research and implementation of engineering work-assembly plant
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 23.04.2009-30.04.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: 49/2009
Slovenský názov: Výskum a odskúšanie zvarových dielov
Anglický názov: Research and examining of welded parts
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.06.2009-05.06.2009
Zodpovedný riešiteľ: Ing.Ladislav Morovič ,PhD.

Číslo projektu: 51/2009
Slovenský názov: Výskum a realizácia inžinierskeho diela-montážne prípravky
Anglický názov: Research and implementation of engineering work-assembly plant
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 04.06.2009-10.06.2009
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: 65/2009
Slovenský názov: Výskum a meranie 3D súčiastok
Anglický názov: Research and measuring of 3D parts
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 15.07.2009-20.07.2009
Zodpovedný riešiteľ: Ing.Ladislav Morovič ,PhD.

Číslo projektu: 63/2009
Slovenský názov: Plazmové leštenie dodaných vzoriek
Anglický názov: Plasma polishing of samples
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 15.07.2009-22.09.2009)
Zodpovedný riešiteľ: doc.Ing.Štefan Podhorský

Číslo projektu: 66/2009
Slovenský názov: Výskum a odskúšanie vytvorenia digitalizovaného 3D modelu
Anglický názov: Research and examining of achieving of digitized 3D model
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 22.07.2009-24.07.2009)
Zodpovedný riešiteľ: Ing.Ladislav Morovič ,PhD.

Číslo projektu: 85/2009
Slovenský názov: Optické 3D skenovanie výtvarkov tenkých plechov
Anglický názov: Optical 3D scanning of thin sheet metal pressings
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 20.10.2009- 30.10.2009
Zodpovedný riešiteľ: Ing.Ladislav Morovič ,PhD.

Číslo projektu: KEGA 3/6140/08
Slovenský názov: Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti
Anglický názov: Globalization of education of the academical technical orientation undergraduates with aspect to increase their flexibility, mobility and skills
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: prof. Dr. Ing.Ivan Kuric

Číslo projektu: VEGA 1/4109/07
Slovenský názov: Optimalizácia režimov tepelného spracovania ocelí na odlievané rezné a kovacie nástroje
Anglický názov: Optimisation of heat treatment conditions of steels for cast cutting and forging tools.
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 01.01.2007- 31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Čaus Alexander, DrSc.

Číslo projektu: VEGA 1/4108/07
Slovenský názov: Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania
Anglický názov: New trends and next development of superfinishing technology.
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.01.2007- 31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.

Číslo projektu: VEGA 1/4111/07
Slovenský názov: Implantácia diferenciálnych a iných matematických metód do analytickej teórie obrábania
Anglický názov: Implantation of differential and other mathematical methods into analytical theory of machining
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.01.2007- 31.12.2009
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lipa Zdenko, CSc.

Číslo projektu: VEGA 1/0354/08
Slovenský názov: Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí
Anglický názov: The technologic and the enviromental aspects of the plasma-electrolytic process used for stainless steel polishing
Katedra: Katedra zlievárenstva
Doba riešenia: 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štefan Podhorský, PhD.

Číslo projektu: VEGA 1/0130/08
Slovenský názov: Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória
Anglický názov: Research of influence of CAM strategies on achieved dimension accuracy and roughness of machined surface in conditions of university Hi-tech laboratory
Katedra: Katedra obrábania a montáže
Doba riešenia: 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.

Číslo projektu: VEGA 1/0060/08
Slovenský názov: Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel
Anglický názov: Numerical simulation and experimental verification of laser welded tailored blanks formability for the automotive industry
Katedra: Katedra tvárnenia
Doba riešenia: 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Číslo projektu: VEGA 1/0381/08
Slovenský názov: Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov
Anglický názov: Study of effect of physico-metallurgical aspect of high-temperature brazing on the structure of joints in metallic and ceramic materials
Katedra: Katedra zvárania
Doba riešenia: 01.01.2008- 31.12.2010
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Číslo projektu: VEGA 1/0842/09
Slovenský názov: Špeciálne metódy metalurgického spájania ťažko zvariteľných materiálov ai ch aplikácia na výrobu nových materiálov vysokých technických parametrov
Anglický názov: Special methods for metallurgical bonding of hard-to-weld materials and their application in manufacture of new materials with high technical parameters.
Katedra: Katedra zvárania
Doba riešenia: 01.01.2009- 31.12.2011
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Milan Turňa, PhD. IWE