Prejsť na obsah
Ústav výrobných technológií

Číslo projektu:

VMSP-P0008-07

Slovenský názov:

Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi

Katedra:

Katedra zvárania

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing. Koloman Ulrich, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

SK-SRB-00407

Slovenský názov:

Presnosť obrábania a obrábacích strojov

Anglický názov:

Accurary of machining and machine tools

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing Augustín Görög, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

APVV-0057-07

Slovenský názov:

Výskum zvárania a tvárnenia nitrooxidačne povrchovo upravených oceľových plechov

Katedra:

Katedra zvárania

Doba riešenia:

08.08.2008 - 09.08.2008

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Milan Marônek, CSC.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

3/416/06

Slovenský názov:

Zvýšenie adaptability a praktickej pripravenosti absolventov študijného programu tvárnenie pre súčasnú prax

Anglický názov:

Increase of adaptability and practical readiness of graduates study program forming for actual praxis

Katedra:

Katedra tvárnenia

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

Bílik Jozef, doc., Ing., PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

3/4157/06

Slovenský názov:

Tvorba multimediálnych programov pre výchovu zváračských odborníkov

Katedra:

Katedra zvárania

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

Ulrich Koloman, prof., Ing., PhD. IWE

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

3/6140/08

Slovenský názov:

Internacionalizácia vzdelávania študentov VŠ technického zamerania s aspektom na zvýšenie ich flexibility, mobility a zručnosti

Anglický názov:

Globalization of education of the academical technical orientation undergraduates with aspect to increase their flexibility, mobility and skills

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

prof. Dr. Ing.Ivan Kuric

Riešiteľ za STU:

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

 

Číslo projektu:

1/3192/06

Slovenský názov:

Riešenie nových trendov a ďalšieho rozvoja technológie zápustkového kovania

Anglický názov:

New trends solving and other development of die forging technology.

Katedra:

Katedra tvárnenia

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing.Mária Kapustová, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/3162/06

Slovenský názov:

Určovanie charakteristík presnosti výrobných zariadení, ich produktov a neistoty ich merania.

Anglický názov:

Determining of the accurate characteristics of production equipment, of their products and uncertainty of their measurement.

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

Riešiteľ za STU:

doc Ing. Augustín Görög, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/3163/06

Slovenský názov:

Objektívna metóda návrhu montovaného výrobku a montážneho systému.

Anglický názov:

Objective method of design of assembled product and assembly system

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

prof.Dr. Ing. Jozef Peterka

Riešiteľ za STU:

prof.Dr. Ing. Jozef Peterka

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/3191/06

Slovenský názov:

Progresívne metalurgické spájanie (a príbuzné procesy) špeciálnych a kombinovaných materiálov ekologicky vhodnými technológiami a prídavnými materiálmi

Anglický názov:

Progresive metalurgical joining (and allied processes) of special and combined materials by ecologically friendly technologies and consumables

Katedra:

Katedra zvárania

Doba riešenia:

01.01.2006 - 31.12.2008

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing Milan Turňa, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/4111/07

Slovenský názov:

Implantácia diferenciálnych a iných matematických metód do analytickej teórie obrábania

Anglický názov:

Implantation of differential and other mathematical methods into analytical theory of machining

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2007 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing. Lipa Zdenko, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/4108/07

Slovenský názov:

Nové trendy a ďalší rozvoj technológie superfinišovania

Anglický názov:

New trends and next development of superfinishing technology.

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2007 - 31.12.2009

Zodpovedný riešiteľ

prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

 

 

Číslo projektu:

1/0060/08

Slovenský názov:

Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel

Anglický názov:

Numerical simulation and experimental verification of laser welded tailored blanks formability for the automotive industry

Katedra:

Katedra tvárnenia

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0354/08

Slovenský názov:

Technologické a ekologické aspekty elektrolyticko-plazmového procesu pri leštení antikoróznych ocelí

Anglický názov:

The technologic and the enviromental aspects of the plasma-electrolytic process used for stainless steel polishing

Katedra:

Katedra zlievárenstva

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Štefan Podhorský, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0381/08

Slovenský názov:

Výskum vplyvu fyzikálno-metalurgických aspektov vysokoteplotného spájkovania na štruktúru spojov kovových a keramických materiálov

Anglický názov:

Study of effect of physico-metallurgical aspect of high-temperature brazing on the structure of joints in metallic and ceramic materials

Katedra:

Katedra zvárania

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta

 

 

Číslo projektu:

1/0130/08

Slovenský názov:

Skúmanie vplyvu CAM stratégií na dosahovanú presnosť rozmerov a drsnosť obrobených plôch v podmienkach univerzitného Hi-tech laboratória

Anglický názov:

Research of influence of CAM strategies on achieved dimension accuracy and roughness of machined surface in conditions of university Hi-tech laboratory

Katedra:

Katedra obrábania a montáže

Doba riešenia:

01.01.2008 - 31.12.2010

Zodpovedný riešiteľ

Ing. Peter Pokorný, PhD.

Pracovisko:

Materiálovotechnologická fakulta