Prejsť na obsah
Výskum

V súlade so Zákonom 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §79: „Rektor, alebo dekan, ak ide o miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora...“

Na MTF STU v súčasnosti pôsobia hosťujúci profesori:

Meno, priezvisko, tituly:

Doba platnosti dekrétu hosť. prof.:

Peter Fodrek, Ing. PhD. hosť. prof.

01. 01. 2020 – 31. 12. 2021

Jaroslav Holeček, Dr.h.c. Ing. PhD. hosť. prof.

01. 01. 2020 – 31. 12. 2021

Aktualizované: 1. 1. 2020

Zodpovedný pracovník: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.