Prejsť na obsah
Výskum

V súlade so Zákonom 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §79: „Rektor, alebo dekan, ak ide o miesto zaradené na fakulte, môže na čas nepresahujúci dva roky uzavrieť so súhlasom vedeckej rady vysokej školy pracovný pomer s významným odborníkom na miesto vysokoškolského učiteľa vo funkcii hosťujúceho profesora...“

Na MTF STU v súčasnosti pôsobia hosťujúci profesori:

Meno, priezvisko, tituly:

Doba platnosti dekrétu hosť. prof.:

Peter Joehnk, Dr.h.c. prof.h.c., Ing. PhD.

01. 05. 2017 – 30. 04. 2019

Peter Fodrek, Ing. PhD., hosť. prof.

01. 04. 2017 -  30. 03. 2019

Jaroslav Holeček, Ing. PhD. hosť. prof.

01.01. 2018 – 31. 12. 2019

Aktualizované: 11. 1. 2018

Zodpovedný pracovník: PhDr. Kvetoslava Rešetová, PhD.