Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí a zručností, ktoré absolventovi umožnia zvládnuť výskumné úlohy v kľúčových oblastiach priemyselného inžinierstva, s cieľom tvoriť inovatívne postupy a produkty. Študijný program je navrhnutý tak, aby rozvíjal kompetencie umožňujúce prispievať k vedomostnej báze, inováciám a tvorbe nových poznatkov a postupov. Absolvent nadobudne hlboké teoretické poznatky a metodologický základ, ktorý mu umožní viesť nezávislý výskum založený na princípoch udržateľného rozvoja, so zameraním najmä na priemyselné inžinierstvo, projektovanie výrobných a ekonomických systémov a procesov a pod. Je schopný pracovať na báze systémových vied nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti, samostatne viesť výskum a prezentovať jeho výsledky na vedeckých fórach.

Schopnosti vedecky pracovať, formulovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia študent nadobudne v predmetoch Výskumná práca I.-IV. Realizovať projekty využívaním najmodernejších formálnych aparátov, experimentálnych postupov s ohľadom na svoje odborné zameranie a realizovať riešenia zodpovedajúce najmodernejším trendom vývoja vedy a techniky v daných oblastiach študent nadobudne v predmetoch Dizertačný projekt I.-VI. Spoločenské dôsledky vedeckej práce študent pochopí a osvojí si v humanitnom predmete štúdia. V predmetoch Anglický jazyk I.-III. zvládne zásady písania vedeckých článkov, prípravu posterov a vystupovanie na vedeckých konferenciách a seminároch v cudzom jazyku. Na základe uvedeného absolvent získa ucelené vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v študijnom odbore „Priemyselné inžinierstvo“.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie na vedecko-výskumných, ale aj pedagogických pracoviskách univerzít, výskumných pracoviskách, konzultačno-poradenských spoločnostiach zaoberajúcich sa uvedenou problematikou, podnikových vývojových pracoviskách a po získaní praktických skúseností i vo vrcholových manažérskych pozíciách v rôznych typoch organizácií.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda