Prejsť na obsah
Uchádzači

Daný program nadviaže na znalosti získané na 2. stupni štúdia a prehĺbi teoretické vedomosti, ktoré súvisia s vedeckou prácou v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných systémov a technológií, v oblasti riešenia problémov, ktoré súvisia s vývojom zložitých systémov, v  príprave a riadení experimentov pomocou modelovania, simulácie a optimalizácie systémov, problémami a metódami integrácie informačných a riadiacich systémov cez všetky úrovne riadenia, metódami a technikami získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov. Absolvent získa aj hlboké znalosti o inteligentných metódach riadenia a koncepte Industry 4.0 vrátane jeho súčastí.

Tento študijný program poskytne prípravu na samostatné riešenie úloh z oblasti automatizácie (pokročilé metódy teórie systémov automatického riadenia, metódy inteligentného riadenia, princípy a metódy návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia). Program pripraví absolventa ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja vybraných problémov automatizácie s využitím informačných technológií pre zber, prenos, uchovávanie a spracovanie údajov.  Systém povinne voliteľných predmetov v 1. a 2. semestri umožní študentovi vybrať si jednu z troch ťažiskových oblastí (riadenie zložitých systémov, inteligentné systémy riadenia, moderné metódy riadenia výrobných systémov), do ktorej môže orientovať svoje ďalšie študijné a vedecké pôsobenie.

Absolvent je pripravený na vedeckú alebo výskumnú prácu v oblasti výskumu a vývoja nových metód a techník v zložitých systémoch riadenia vychádzajúcich z najnovších poznatkov z oblasti riadiacich algoritmov, riadenia systémov a to na všetkých úrovniach riadenia. Je pripravený formulovať problémy a odborne viesť riešiteľský kolektív. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie na poste vedeckého alebo výskumného pracovníka.

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

 • Absolvent disponuje hlbokými vedomosťami v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných systémov a technológií.
 • Má poznatky o teórii zložitých systémov
 • Má poznatky o komplexnej automatizácii procesov.
 • Dokáže navrhnúť komplexné riadiace systémy.
 • Dokáže navrhnúť komplexné informačné systémy.
 • Vie modelovať a simulovať zložité systémy a získané poznatky využiť pri optimalizácii a riadení.
 • Pozná postupy získavania znalostí pre potreby riadenia a pre potreby hierarchického riadenia.
 • Vie využiť inteligentné metódy riadenia. Vie posúdiť ich účelnosť a pozná príslušné postupy, metódy a nástroje.
 • Dokáže charakterizovať jednotlivé úrovne riadenia a definovať vertikálnu aj horizontálnu integráciu údajov.
 • Vie navrhovať a realizovať informačné zabezpečenie systémov riadenia.
 • Má špecifické poznatky z prírodných vied.
 • Vie opísať bezpečnostné riziká a prispôsobiť im návrh riešení.
 • Má poznatky o koncepte Industry 4.0 a jeho súčastiach.
 • Ovláda technickú a odbornú angličtinu.

Zručnosti

 • Metódami softvérového inžinierstva vie navrhovať a programovať komplexné distribuované a hierarchické informačné a riadiace systémy a algoritmy.
 • Dokáže integrovať jednotlivé úrovne riadenia do hierarchického systému riadenia.
 • Vie definovať postupy a nástroje pri príprave a riadení experimentov s využitím modelovania, simulácie a optimalizácie.
 • Vie využiť metódy inteligentného riadenia a pozná potrebné nástroje.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu informačných systémov.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri návrhu systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Je schopný samostatne aplikovať teóriu, praktické postupy a nástroje pri implementácii a inštalovaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Vie vyhodnotiť riešenia založené na informačných a komunikačných technológiách a pri návrhu, zavádzaní a využívaní systémov automatizovaného riadenia technologických a výrobných systémov.
 • Vie posúdiť vhodnosť nasadenia inteligentných metód riadenia (znalostný prístup, genetické algoritmy, neurónové siete, fuzzy prístup).
 • Pozná potrebné SW nástroje a dokáže aplikovať inteligentné metódy riadenia.
 • Vie posúdiť bezpečnostno-kritické situácie a ošetriť ich.

Kompetencie

 • Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja vybraných problémov automatizácie a informatizácie.
 • Je pripravený na vedeckú alebo výskumnú dráhu.
 • Dokáže formulovať problémy.
 • Dokáže analyticky myslieť a prezentovať svoje názory a riešenia.
 • Dokáže pracovať ako riadiaci pracovník a viesť kolektív.
 • Vie samostatne zvyšovať svoju kvalifikáciu a organizovať si samostatné alebo organizované vzdelávanie.
 • Pozná spoločenské, morálne, právne, ekonomické a ekologické súvislosti svojich riešení.
 • V potrebnej miere je jazykovo vybavený.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

 Indikácia povolaní

Absolvent sa uplatní vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch riadiacich alebo špičkových vývojových pracovníkov.

Viacerí absolventi doktorandského štúdia v tomto študijnom programe zostali v akademickej sfére a dosiahli titul doc. alebo prof. Mnohí sa veľmi dobre uplatňujú v praxi nielen u nás, ale aj v zahraničných firmách a výskumných inštitúciách ako riadiaci, tvoriví a výskumní pracovníci v priemysle.  Napr. máme absolventov v riadiacich funkciách vo výskumných a vývojových centrách BMW Mníchov, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Drážďany,  Hewlett-Packard Slovakia, VUJE a.s. a inde.

Podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk sa absolvent môže uplatniť ako: Projektový manažér v oblasti IKT, analytik informačných a komunikačných technológií, manažér riešení IKT technológií, softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení, špecialista IKT procesov, manažér výskumu a vývoja v informačných a komunikačných technológiách, dátový expert.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., pavol.tanuska@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., peter.schreiber@stuba.sk

Prihláška na štúdium

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány