Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program doktorandského stupňa štúdia Automatizácia a informatizácia procesov je určený pre absolventov 2. stupňa univerzitného štúdia v študijnom odbore Automatizácia a príbuzných odborov (Kybernetika, Aplikovaná informatika, Softvérové inžinierstvo, Umelá inteligencia, Počítačové inžinierstvo, Informačné systémy, Mechatronika, Meracia technika a iné, vrátane ich možných medziodborových kombinácií).

Daný program nadviaže na znalosti získané na 2. stupni štúdia a prehĺbi teoretické vedomosti, ktoré súvisia s jeho vedeckou prácou v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných systémov a technológií, v oblasti riešenia problémov, ktoré súvisia s vývojom zložitých systémov, v  príprave a riadení experimentov v oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie systémov, problémami a metódami integrácie informačných a riadiacich systémov cez všetky úrovne riadenia, metódami a technikami získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov.

Tento študijný program poskytne prípravu na samostatné riešenie úloh z oblasti automatizácie (pokročilé metódy teórie systémov automatického riadenia, metódy inteligentného riadenia, princípy a metódy návrhu automatizovaných a automatických systémov a ich informačného zabezpečenia). Program pripraví absolventa ovládať vedecké metódy výskumu a vývoja vybraných problémov automatizácie s využitím informačných technológií pre zber, prenos, uchovávanie a spracovanie údajov.  Systém povinne voliteľných predmetov v 1. a 2. semestri umožní študentovi vybrať si jednu z troch ťažiskových oblastí (riadenie zložitých systémov, inteligentné systémy riadenia, moderné metódy riadenia výrobných systémov), do ktorej môže orientovať svoje ďalšie študijné a vedecké pôsobenie.

Absolvent je pripravený na vedeckú alebo výskumnú prácu v oblasti výskumu a vývoja nových metód a techník v zložitých systémoch riadenia vychádzajúcich z najnovších poznatkov z oblasti riadiacich algoritmov, riadenia systémov a to na všetkých úrovniach riadenia. Je pripravený formulovať problémy a odborne viesť riešiteľský kolektív. Je si vedomý spoločenských, morálnych, právnych a ekonomických súvislostí svojej profesie na poste vedeckého alebo výskumného pracovníka.

Uplatnenie absolventa:

Uplatní sa vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov.

Súčasní absolventi doktorandského štúdia sa veľmi dobre uplatňujú v praxi nielen u nás, ale aj v zahraničných firmách a výskumných inštitúciách. Všetci absolventi sa uplatnili ako tvoriví a výskumní pracovníci v priemysle.  Napr. máme absolventov vo výskumných a vývojových centrách BMW Mníchov, Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Drážďany,  Hewlett-Packard Slovakia, VUJE a.s.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, PhD., pavol.tanuska@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Schreiber, CSc., peter.schreiber@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda