Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na prípravu absolventov, ktorí sú odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarneho inžinierstva a environmentálneho inžinierstva. Dôraz je kladený na schopnosť prakticky aplikovať nadobudnuté vedomosti.

 

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

Absolvent doktorandského študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie:

 • charakterizovať problematiku oblasti integrovanej bezpečnosti v oblasti priemyselných podnikov a vo sfére služieb
 • opísať a vysvetliť vedecké poznatky z oblastí bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva
 • charakterizovať problémy oblasti integrovanej bezpečnosti
 • charakterizovať dokumentáciu týkajúcu sa vedeckých oblastí integrovanej bezpečnosti a súvisiacich právnych predpisov a vie opísať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnosti a environment
 • vedecky charakterizovať a klasifikovať nebezpečné látky, opísať ich vlastnosti a na základe ich vlastností opísať spôsoby manipulácie s týmito látkami
 • opísať a vedecky vysvetliť problematiku analýzy, hodnotenia a riadenia rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať závery zo zistených skutočností
 • vedecky charakterizovať a klasifikovať parametre pracovného prostredia a opísať riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • opísať vedecké poznatky v oblasti požiarno-technických charakteristík pracoviska a pracovného prostredia a dokáže spracovať vysoko odbornú dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Zručnosti

Absolvent doktorandského študijného programu Integrovaná bezpečnosť vie a dokáže:

 • spracovať vedeckú dokumentáciu v oblasti integrovanej bezpečnosti
 • aplikovať vedecké poznatky z oblastí teórie požiarov a výbuchov, metód riadenia rizík, environmentalistiky a environmentálnej chémie, hasiacich látok a protipožiarnej bezpečnosti, toxikológie, remediačných technológií a odpadového hospodárstva či ochrany a bezpečnosti prostredia
 • spracovať a riešiť vedecké problémy oblasti bezpečnosti a navrhovania bezpečnejších pracovísk, environmentalistiky
 • spracovať vedeckú dokumentáciu týkajúcu sa oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, environmentalistiky a požiarneho inžinierstva a súvisiacich právnych predpisov
 • navrhovať vedecké riešenia problémov v oblasti bezpečnostného, požiarneho a environmentálneho inžinierstva
 • spracovať vedeckú dokumentáciu súvisiacu s požiadavkami pracovného prostredia v oblasti environmentalistiky a bezpečnosti
 • vedecky pracovať s nebezpečnými látkami, posudzovať a stanovovať ich vlastnosti a na základe ich vlastností navrhovať vedecké riešenia manipulácie s týmito látkami
 • robiť analýzu, hodnotenie a riadenie rizík a na základe vlastných zistení vyvodzovať vedecké závery zo zistených skutočností
 • vedecky posúdiť kvalitu v oblasti bezpečnosti a environmentu a zvyšovanie jej úrovne
 • uplatniť poznatky a navrhovať vedecké riešenia v oblasti bezpečnosti pracoviska a vyhradených technických zariadení
 • stanoviť parametre pracovného prostredia a navrhnúť vedecké riešenia na zvýšenie bezpečnosti
 • stanoviť a kriticky posudzovať požiarno-technické charakteristiky pracoviska a pracovného prostredia a dokáže vedecky spracovať dokumentáciu týkajúcu sa požiarneho inžinierstva.

Kompetencie

Absolvent študijného programu Integrovaná bezpečnosť má schopnosť:

 • samostatne pracovať ako vedúci autorizovaný bezpečnostný technik ovládajúci základy v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany
 • samostatne pracovať ako technik požiarnej ochrany a ako odborník pre závažné priemyselné havárie
 • samostatne vedecky analyzovať problémy v oblasti bezpečnosti a environmentu a navrhovať vedecké inovatívne riešenia v sledovaných oblastiach
 • samostatne pracovať ako vedecký odborník na vo vedeckých inštitúciách na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí
 • viesť odbornú a vedeckú dokumentáciu výrobného podniku v oblasti bezpečnosti, environmentu a požiarnej ochrany

 

Absolvent doktorandského stupňa štúdia na záver štúdia spracováva dizertačnú prácu týkajúcu sa bezpečnosti, protipožiarnej ochrany a environmentu tak, aby v práci preukázal vedecké znalosti a vedomosti získané počas štúdia.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent doktorandského stupňa štúdia sa uplatní ako samostatný výskumný pracovník v oblasti bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Môže sa uplatniť tak v sfére výskumu v tejto oblasti po celom svete, rovnako tak sa vie uplatniť vo sfére vysokých škôl a univerzít. Dokáže samostatne navrhovať a riešiť problémy v oblasti BOZP a tak sa tiež môže uplatniť vo vysokých manažérskych funkciách súvisiacich s BOZP a environmentálnymi technológiami.

Uplatnenie absolventov  u konkrétnych zamestnávateľov

Študijný program Integrovaná bezpečnosť vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorý sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.

doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. (prodekanka MTF STU)

Ing. Marcel Kuracina, PhD. (UNIQUA, vedúci oddelenia Risk Engineering)

Ing. Matej Menčík,PhD. (Faurecia Slovensko, vedúci EHS manažér)

Ing. Michal Vereš (ŽOS Vrútky, predseda predstavenstva)

Ing. Roman Kusý (ZSSK, riaditeľ odboru inšpekcie a kontroly ZSSK)

Ing. Marek Rolinec (Head of Industrial Safety Culture, Emirates Nuclear Energy Corporation)

Ing. Miroslav Slovák (Saneca Farmaceutical, vedúci SHE)

Ing. Branislav Birčák (vedúci odboru radiačnej ochrany A1‚ TSÚ RAO‚ MSVP a RÚ RAO)

Michal Braniš (IKEA Industry, vedci oddelenia HSE)

Ing. Martin Trnovský (GAJOS, vedúci oddelenia HSE), Ing. Ivan Reho (prezídium HaZZ SR)

Ing. Michal Belčík (Veolia Energia Slovensko, QHS specialist)

Ing. Jaroslav Zigo (Národný inšpektorát práce Trenčín, inšpektor práce)

Ing. Ivana Ďuricová, PhD. (Ministerstvo životného prostredia)

Ing. Miroslav Hrubý (Mestský úrad Trnava, Vedúci odboru stavebného a životného prostredia)

Ing. Ivan Hrušovský, PhD. (MAHLE Behr Slovakia, R&D Product team leader)

Ing. Richard Balluch (Technická inšpekcia, Head Inspector for Lifting Equipment and Gas Equipmen)

Ing. Jarmila Šefanková, PhD. (Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky),

 

Relevantné zainteresované strany: študijný program Integrovaná bezpečnosť nie je prípadom regulovaného povolania.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány