Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandský študijný program Integrovaná bezpečnosť je vedecko-výskumne zameraný na oblasť integrovanej bezpečnosti, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, požiarnej bezpečnosti a environmentálne inžinierstvo. Úspešný absolvent tohto programu na základe kvalitatívnych požiadaviek daných kvalitou výučbového a výskumného systému fakulty ovláda vedeckú a pedagogickú prácu v týchto oblastiach a vie sa uplatniť vo výskume týchto oblastí ako platný člen alebo aj ako manažér výskumných tímov v týchto oblastiach. Absolvent pozná riziká a ich analýzu, hodnotenie a riadenie. Pozná problematiku environmentálnych a bezpečnostných rizík na pracoviskách a v technológiách. Ovláda chemizmus a mechanizmus požiarov, ich hasenia, výbuchov a problematiku posudzovania kvality a bezpečnosti výrobkov.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je platným členom vedecko-výskumných tímov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky. Vie sám navrhovať vedecké a inžinierske riešenia v oblasti rizík a rizikovej analýzy a ich riadenia, environmentálneho inžinierstva, bezpečnostného inžinierstva, požiarneho inžinierstva.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Karol Balog, PhD., karol.balog@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda