Prejsť na obsah
Uchádzači

CIELE VZDELÁVANIA

Vedomosti

Absolvent ŠP Strojárske technológie a materiály

 • disponuje aktuálnymi vedeckými poznatkami z oblasti konštrukčných materiálov a ich trieskového a beztrieskového spracovania, metalurgie kovových materiálov, simulácie a automatizácie technologických procesov vrátane počítačovej podpory a aplikácie CA technologických systémov
 • má hlboký teoretický základ umožňujúci mu samostatne riešiť úlohy z oblasti obrábania, zvárania, spájkovania, tvárnenia, zlievarenstva, strojárskej metrológie, montáže, a CA technológií.
 • systematický, ucelený a komplexný súbor vedomostí v špecializovanej oblasti, vrátane poznania a porozumenia vzťahov k iným častiam odboru a k súvisiacim odborom
 • hlboké poznanie teórií, sofistikovaných metód a postupov vedy a výskumu na úrovni zodpovedajúcej medzinárodným kritériám

Zručnosti

Absolvent ŠP Strojárske technológie a materiály vie

 • identifikovať problémy súvisiace s technologickým spracovaním konštrukčných materiálov, analyzovať ich a na ich riešenie využívať vedecké metódy a postupy.
 • formulovať vedecké hypotézy
 • navrhnúť metodiku experimentu na potvrdenie, alebo vyvrátenie vedeckých hypotéz
 • realizovať experiment, štatisticky spracovať a vyhodnotiť namerané dáta
 • prezentovať dosiahnuté vlastné výsledky pred odbornou národnou a medzinárodnou komunitou
 • aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru
 • posúdiť nové koncepty a inovácie
 • navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy
 • identifikovať svetový vedecký a inovačný vývoj vo svojom odbore, ako aj v príbuzných odboroch a ďalej ho využívať na jeho ďalší rozvoj

Kompetencie

Absolvent ŠP Strojárske technológie a materiály sa vyznačuje

 • kritickým, nezávislým a analytickým myslením v nepredvídateľných, meniacich sa podmienkach
 • výbornými komunikačnými schopnosťami
 • schopnosťou pracovať samostatne, pracovať v tíme a viesť tím
 • zodpovednosťou za výsledky vlastnej práce a výsledky tímu
 • kreatívnosťou a tvorivosťou pri inovácii a tvorbe nových výskumných a pracovných postupov
 • plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v kontexte vedeckého a technického pokroku

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolventi ŠP Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie v špičkových výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov alebo v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania. Okrem toho sa uplatnia v organizáciách zabezpečujúcich ďalšie profesijné odborné vzdelávanie.

 

Absolvent ŠP Strojárske technológie a materiály sa uplatní ako

 • špecialista pre výskum a vývoj v strojárstve
 • vedúci výskumný a vývojový pracovník v strojárstve
 • výskumný a vývojový inžinier v strojárstve
 • výskumný a vývojový manažér v strojárstve
 • špecialista strojárskej (automobilovej) výroby
 • riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe
 • strojársky špecialista konštruktér, projektant
 • inžinier zvárania
 • strojársky špecialista technológ
 • strojársky špecialista v oblasti kvality
 • odborný asistent vysokej školy
 • príslušník Policajného zboru útvaru kriminalisticko-expertíznych činností

 

Uplatnenie absolventov u konkrétnych zamestnávateľov

Absolvent ŠP Strojárske technológie a materiály sa uplatňujú v:

Schaeffler Skalica, spol. s r.o. (Ing. Pavol Miša) ZF Slovakia a.s.  (Ing. )

BOGE Elastmetall Slovakia a.s. (Ing. Marek Zvončan, PhD., Ing. Peter Zemko, PhD.)

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ a.s. (Ing. Michal Šimek, PhD.)

VVC – ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. (Ing. Pavol Beraxa, PhD., Ing. Milan Mojžiš, PhD.)

MASAM s.r.o., MASAM R&D s.r.o. (Ing. Rudolf Zaujec, PhD.),

SOVA Digital a.s. (Ing. Milan Lokšík, PhD.)
Eiben, s. r. o., Vlkanová (Ing. Eugen Eiben)

GÜHRING Slovakia, s.r.o. (Ing. Rastislav Jančovič, PhD., Ing. Matej Bračík, PhD.)

Relevantné zainteresované strany: Relevantné externé zainteresované strany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladu získanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania[1]. Relevantné externé zainteresované strany uvádza každý študijný program, má aspoň poskytnuté vyjadrenia.

Garant: prof. Ing. Roman Koleňák, PhD., roman.kolenak@stuba.sk

Študijný poradca:  prof. Ing. Milan Marônek, CSc. , milan.maronek@stuba.sk

  

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 Študijné plány