Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent doktorandského študijného programu: Strojárske technológie a materiály v odbore 2307 Strojárske technológie a materiály má prehĺbené a rozšírené teoretické poznatky z technologických disciplín z oblasti metalurgie, progresívnych technológií beztrieskového a trieskového spracovania materiálov, poznatky z disciplín počítačovej podpory a aplikácií CA technologických systémov a simulácie technologických procesov, z automatizácie technologických procesov a možnosti ich aplikácií vo výrobných podnikoch so zohľadnením kvalitatívnych, technicko-ekonomických a ekologických aspektov rôznych typov výrob.

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja výrobných procesov so základnou orientáciou na technológiu obrábania, zvárania, spájkovania, tvárnenia, zlievania ale i na tvorbu povrchov, strojársku metrológiu, montáž, tribológiu, CA technológie v strojárstve a strojov pre spracovanie kovov.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi študijného programu: Strojárske technológie a materiály nájdu uplatnenie v špičkových výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov alebo v špičkových manažérskych funkciách v oblasti riadenia výrobných oddelení so sofistikovanou výrobnou technológiou, v ústavoch Slovenskej akadémie vied, na fakultách technických univerzít a technických vysokých škôl výrobno-technologického zamerania. Okrem toho sa uplatnia v organizáciách zabezpečujúcich ďalšie profesijné odborné vzdelávanie.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk

Študijný poradca:  doc. Ing. Mária Kapustová, PhD., maria.kapustova@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda