Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandský študijný program je zameraný na rozšírenie a praktické uplatnenie poznatkov z prírodovedných a materiálovo-technologických predmetov osvojených študentmi na inžinierskom stupni štúdia. Doktorandi sú zapojení do medzinárodných aj relevantných domácich výskumných projektov. V súlade s výskumnou orientáciou Ústavu materiálov, CAMBO a zameraním vlastných dizertačných prác, doktorandi navrhujú výskumné koncepty, experimentálne ich overujú na špičkových laboratórnych zariadeniach, modelujú alebo simulujú študované procesy a tvorivým spôsobom analyzujú dosiahnuté výsledky. Výstupom ich výskumných aktivít sú spravidla vedecké články v karentovaných a/alebo impaktovaných časopisoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie hlavne vo vývojových pracoviskách výrobných podnikov, ale aj vo výskumných tímoch univerzít a SAV.  Sú konkurencieschopní pri získavaní „post-doc“ pozícií vo významných inštitúciách materiálového výskumu v zahraničí.

Garant: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., lubomir.caplovic@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD., lubomir.caplovic@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda