Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolventi doktorandského študijného programu „Progresívne materiály a materiálový dizajn“ sú schopní komplexne realizovať výskum, vývoj, a následnú implementáciu získaných poznatkov do priemyslu najmä v oblastiach materiálového inžinierstva, súvisiacich strojárenských technológií a riadenia priemyselných systémov. Zároveň sú schopní samostatne reagovať na aktuálne potreby trhu v oblastiach zameraných na vývoj nových a inovovaných typov materiálov, ich spracovanie a na inteligentné priemyselné systémy vo väzbe na výzvu „Industry 4.0“.

CIELE VZDELÁVANIA

Absolvent doktorandského štúdia má nasledovné znalosti:

 • teoretické vedomosti o fázových premenách a ich využití pri navrhovaní materiálov a technológií ich spracovania
 • praktické skúsenosti s aplikáciou najmodernejších experimentálnych a diagnostických metód
 • schopnosť samostatnej analýzy a syntézy vedomostí a experimentálne získaných výsledkov
 • praktické skúsenosti s poloprevádzkovými a laboratórnymi zariadeniami (aj výrobnými)
 • je schopný samostatne uvažovať a hodnotiť vyvíjané materiály a relevantné technológie s ohľadom na zabezpečenie udržateľného rozvoja
 • je schopný samostatne aj v malom tíme formulovať a aplikovať projekty v základnom a aplikovanom výskume a vývoji
 • je schopný o riešení úloh a o výsledkoch riešení samostatne komunikovať aspoň v jednom svetovom jazyku slovom i písmom
 • svoje závery je schopný experimentálne overiť počnúc návrhom experimentálneho zariadenia cez jeho realizáciu až po vyhodnotenie a zovšeobecnenie získaných výsledkov.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Progresívne materiály a materiálový dizajn:

 • absolvent vie samostatne analyzovať vedeckú literatúru a vyvodzovať z nej vlastné kritické závery získaných poznatkov
 • na základe analýzy je schopný navrhovať vlastné riešenia zložitých vedecko-výskumných úloh a navrhovať experimentálne postupy, overovať ich výsledky a navrhovať korekcie experimentálnych programov
 • zvládne samostatnú prácu na moderných diagnostických prístrojoch a zariadeniach určených pre materiálový výskum a vývoj
 • zvládne samostatnú prácu na laboratórnych a poloprevádzkových zariadeniach pre prípravu nových materiálov a ich spracovaniach, a tiež na zariadeniach určených na spracovanie už existujúcich technických materiálov
 • je schopný samostatne vypracovať výskumnú správu o danej problematike, a to aspoň v jednom svetovom jazyku
 • je schopný samostatne prezentovať svoje výsledky formou prezentácií, a to aspoň v jednom svetovom jazyku
 • dosiahnuté výsledky vie verifikovať s využitím dostupného software pre modelovanie termodynamických rovnováh, štruktúr, vlastností apod.
 • má dostatočné manažérske znalosti pre vedenie tvorivých kolektívov
 • je schopný exaktne vyhodnotiť dopady výskumu na životné prostredie, celkovú ekonomickú bilanciu, viesť výskum a vývoj v rámci obvyklých etických a právnych predpisov a noriem.

Kompetencie

Absolvent študijného programu Progresívne materiály a materiálový dizajn:

 • dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie i vzdelávanie členov svojho vedecko-výskumného tímu, organizovať jeho prácu a samostatne získavať poznatky samoštúdiom (i s použitím cudzojazyčnej literatúry), a k tomu viesť i ostatných členov tímu
 • ďalej rozvíjať a aplikovať získané znalosti v užšom odbornom zameraní, v rámci pokročilého strojného a materiálového inžinierstva
 • je samostatný pri navrhovaní, riešení a hodnotení zložitých vedecko-výskumných projektov, a dokáže tieto záležitosti koordinovať
 • je schopný komplexne riešiť, objektívne hodnotiť a formulovať dosiahnuté pôvodné výsledky zadanej vedecko-výskumnej úlohy, vrátane ich medzinárodnej prezentácie alebo realizácie, a to i s prihliadnutím k ich duševnej ochrane
 • pre hodnotenie výsledkov výskumu a vývoja využíva moderné metódy a nástroje pre analýzu štatistických dát, simuláciu a optimalizáciu výrobných systémov, evaluáciu, ekonomickú a environmentálnu udržateľnosť priemyselných produktov a technológií.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu disponuje kombináciou znalostí z materiálového inžinierstva, strojárenských technológií a disciplín riadenia zdrojov. Je zárukou zaujímavého a veľmi žiadaného profilu absolventov, ktorí nachádzajú uplatnenie v širokom spektre priemyselných podnikov, a to najmä vo vedúcich pozíciách technických a výrobných útvarov.

V rámci osvojených kľúčových kompetencií je absolvent schopný ďalej rozvíjať a aplikovať získané znalosti nie len v oblasti klasického pohľadu na výrobné a materiálové inžinierstvo, ale i moderné oblasti zamerané na inteligentné priemyslové systémy v rámci trendu „Industry 4.0“,

Absolvent je schopný komplexne riešiť, objektívne hodnotiť a formulovať dosiahnuté pôvodné výsledky zadanej vedecko-výskumnej úlohy. Je schopný tieto výsledky prezentovať, a to i v medzinárodnom meradle. Výskumno-vývojové problémy je schopný riešiť s prihliadnutím k evaluácii, ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti vzniknutých priemyselných produktov a technológií. Takto vybavení absolventi majú uplatnenie napríklad v priemyselnom výskume a vývoji, pri navrhovaní a zavádzaní nových technológií, v akademické sfére a v ďalších inštitúciách zaoberajúcich sa vedou, výskumom, vývojom a inováciami v tuzemskom i medzinárodnom meradle.

Indikácia povolaní:

Absolvent študijného programu progresívne materiály a materiálový dizajn sa môže uplatniť ako :

Vedúci technických a výrobných útvarov vo výrobných podnikoch, pracovníci a vedúci vo výskumno – vývojových centrách, pracovníci a vedúci pracovníci v Akadémii vied, učitelia – odborní asistenti s predpokladom neskoršej habilitácie v univerzitnej sfére.

Relevantné zainteresované strany: študijný program Integrovaná bezpečnosť nie je prípadom regulovaného povolania.

Garant: prof. Ing. Peter Jurči, PhD., peter.jurci@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Peter Jurči, PhD., peter.jurci@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány