Prejsť na obsah
Uchádzači

Uplatnenie absolventov 3. stupňa štúdia sa predpokladá najmä v oblasti vedy, výskumu a vývoja, v školstve, ale aj v praxi, a to predovšetkým vo výskumných a vývojových centrách firiem, či na vysoko špecializovaných miestach vo výrobe a riadení spoločností. Absolventi môžu nájsť uplatnenie ako odborníci na pozíciách, zameraných na  riešenie koncepčných technických a organizačných úloh komplexnej automatizácie výrobných systémov.

Napriek skutočnosti, že štatistiky uplatnenia absolventov nie sú presne vedené, je možné konštatovať, že väčšina absolventov doktorandského štúdia sa v súčasnosti bez problémov uplatní v odbore. Niekoľko absolventov po ukončení štúdia zostalo pracovať na fakulte. Viacerí absolventi naďalej spolupracujú s ústavom, vedú záverečné práce, prezentujú novinky z praxe, poskytujú odborné prednášky na vybrané témy, pomáhajú pri zabezpečovaní exkurzií a odborných praxí študentov, podieľajú sa na rozvoji ústavu formou darov a sponzoringu a pod.

Garant: prof. h. c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., karol.velisek@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Peter Košťál, PhD., peter.kostal@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda