Prejsť na obsah
Dianie na MTF

Termíny zápisov

27. august 2020, 09.00 hod. – zápis prijatých a podmienečne prijatých uchádzačov na dennú a externú formu štúdia. Miestnosť (učebňa) T-31, Ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie. 

2. september 2020, 13.00 hod. – zápis prijatých a podmienečne prijatých zahraničných uchádzačov. Kancelária T-19a), ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

PRED OSOBNÝM ZÁPISOM NA FAKULTE UCHÁDZAČ DO 20.07.2020 v E-NÁVRATKE

  • potvrdí, že hodlá nastúpiť na štúdium (na mailovej adrese bola sprístupnená e-návratka)
  • vybrať si preukaz študenta a uhradiť platbu
  • potvrdiť súhlas s poskytnutím údajov v častiach, kde sú vyžadované
  • podať žiadosť o ubytovanie (týka sa iba študentov v dennej forme štúdia)
  • vložiť fotografiu (bude použitá pri výrobe prekazu študenta a pre overenie totožnosti študenta počas štúdia. Vložená fotografia prebieha schvaľovacím procesom, preto je dôležité vložiť vhodný typ fotografie).

   

  PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

   1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
   2. občiansky preukaz
   3. písacie potreby
   4. vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na VŠ (platí pre všetkých uchádzačov. Vyplniť v časti predchádzajúce štúdium iba vtedy, ak ho uchádzač absolvoval na doktorandskom štúdiu)
   5. vyplnené tlačivo Údaje pre poskytnutie vyplácania štipendia
   6. overené doklady o absolvovanom predchádzajúcom štúdiu (diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške). Netýka sa aktuálnych absolventov MTF v roku 2020 a uchádzačov, ktorí doklady odovzdali k prihláške.

    

   PROGRAM ZÁPISU

   • príhovor zástupcu vedenia fakulty
   • informácie o systéme štúdia
   • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
   • kontrola a odovzdávanie vyplnených tlačív.

    

   Potvrdenie o návšteve školy

   V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Z.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku. Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2020 uchádzačom, ktorí sa zúčastnia zápisu dňa 27.08.2020.

    

   DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA

   Uchádzač prijatý a zapísaný na doktorandské štúdium je povinný nastúpiť na školiace pracovisko a kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu/pracoviska od 02.09.2020.

   Ak vyplýva študentovi povinnosť uhradiť školné (externé štúdium, prekročená dĺžka štúdia, výučba v AJ) študent predpísanú výšku školného uhradí do 10-tich pracovných dní od doručenia rozhodnutia. Rozhodnutia budú doručené do vlastných rúk v priebehu októbra.

    

   ŠTUDIJNÝ PLÁN - ZOZNAM PREDMETOV AK. ROK 2020/2021

   Harmonogram akademického roka