Prejsť na obsah
Uchádzači

Doktorandské štúdium je III. stupňom vysokoškolského štúdia a nadväzuje na získané vzdelanie II. stupňa štúdia. Absolvent získa okrem diplomu aj dodatok k diplomu (Diploma Supplement), ktorý vytvorila Európska komisia, Rada Európy a UNESCO/CEPES.

Forma štúdia: 

 • denná, štandardná dĺžka štúdia 4 roky
 • externá, štandardná dĺžka štúdia 5 rokov.

Udelený akademický titul po absolvovaní štúdia: PhD. (philosophiae doctor) 

Štúdium v dennej forme uskutočňované v štátnom jazyku (slovenskom) je bezplatné počas štandardnej dĺžky štúdia.

Štúdium uskutočňované v cudzom jazyku (anglickom) je spoplatnené – viď smernica rektora Školné a poplatky spojené so štúdiom na STU

  

PODMIENKY PRIJÍMANIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie akademického titulu na druhom stupni vysokoškolského štúdia. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia komisie dekana pre prijímanie uchádzačov nepredloží doklad o ukončení štúdia na druhom stupni, môže byť prijatý na štúdium podmienečne, ak najneskôr v deň určený na zápis tento doklad predloží.

Vnútorný predpis 5/2013 – Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého, tretieho stupňa na STU v Bratislave v znení dodatku č. 1

Vnútorný predpis 5/2021 - Ďalšie podmienky prijímania uchádzačov na III. stupeň štúdia na MTF STU v ak. roku 2021/2022

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška. Skúšobná komisia hodnotí:

 • vedomosti a poznatky z predmetov študijného programu druhého stupňa súvisiace so zvoleným doktorandským študijným programom a vybranou témou dizertačnej práce
 • predpoklady uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, techniky a umenia
 • zodpovedajúcu úroveň jeho odborných znalostí
 • jazykové schopnosti uchádzača z anglického jazyka.

Uchádzač sa prihlasuje na konkrétnu tému dizertačnej práce a uvedie názov študijného programu a formu štúdia, na ktorej má záujem študovať.

Ponuku tém dizertačných prác si môžete pozrieť  - TU

Súčasťou prijímacieho konania na doktorandský stupeň štúdia na MTF STU pre každého uchádzača je prijímacia skúška.

PRIJÍMACIA SKÚŠKA

Prijímacia skúška je spravidla ústna, zameraná na zistenie predpokladov a motivácie uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky, ako aj zistenie zodpovedajúcej úrovne jeho odborných znalostí zamerané na oblasť danú študijným odborom, v ktorom sa uskutočňuje príslušný študijný program. Súčasťou prijímacej skúšky je test na overenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka.

Výsledok prijímacej skúšky hodnotí skúšobná komisia. Z uchádzačov sa zostaví poradovník uchádzačov podľa:

 1. výsledkov dosiahnutých v 2. stupni vysokoškolského štúdia,
 2. hodnotenia obhajoby diplomovej práce,
 3. výsledkov prijímacej skúšky,
 4. účasti na študentských vedeckých konferenciách (ďalej len „ŠVK“),
 5. doterajšej publikačnej činnosti uchádzača.

V prípade rovnosti bodov viacerých uchádzačov o poradí rozhodne väčší bodový zisk uchádzača v nasledovných kritériách, v uvedenom poradí:

 1. výsledku prijímacej skúšky,
 2. publikačnej činnosti,
 3. umiestnení na ŠVK,
 4. študijných výsledkoch v 2. stupni štúdia,
 5. hodnotení obhajoby diplomovej práce.

 

Počet bodov pridelených v jednotlivých kategóriách je uvedený v predpise 5/2021 Ďalšie podmienky prijímania na štúdium.

 

ODBORNÁ JAZYKOVÁ PRÍPRAVA

Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z jazyka anglického formou písomného testu

 

Prijatý uchádzač na III. stupeň štúdia absolvuje počas štúdia výučbu (cudzieho jazyka) iba v jazyku anglickom

 

TERMÍNY

Podanie e-prihlášky a doloženie povinných príloh  do 31. mája 2021
Uhradenie poplatku za prijímacie konanie do 31. mája 2021
Termín prijímacej skúšky 18. júna 2021
Zasadnutie prijímacej komisie dekana 25. júna 2021
Zverejnenie výsledkov na web stránke fakulty 26. júna 2021
Predpokladaný termín zápisu na štúdium do 31.augusta.2021

 

POVINNÉ PRÍLOHY K PRIHLÁŠKE:

Do elektronickej prihlášky v časti dokumenty odovzdá uchádzač do 31. 5. 2021 v elektronickej forme nasledovné  prílohy:

 • kópiu vysokoškolského diplomu
 • kópiu vysvedčenia o štátnej skúške
 • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo overený výpis absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
 • stručnú predstavu riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list)
 • životopis
 • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, ak bol tento poplatok zaplatený iným spôsobom ako je predpísaná forma úhrady v informačnom systéme. Poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia.

Ak uchádzač má k dispozícii, môže poslať na fakultu (poštou) alebo predložiť najneskôr v deň konania prijímacej skúšky nasledovné dokumenty:

 • súpis svojich publikovaných a nepublikovaných prác, prípadne posudky týchto prác
 • kópie dokladov o účasti a umiestneniach na študentských vedeckých konferenciách
 • kópie dokladov o iných významných výsledkoch svojej odbornej činnosti.

Uchádzač, ktorý končí štúdium štátnymi skúškami  v ak. roku 2020/21 na inej vysokej škole doloží OVERENÉ kópie dokladov: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu najneskôr pri zápise na štúdium (v prípade prijatia na štúdium).

Uchádzačovi, ktorý ukončí štúdium štátnymi skúškami v ak. roku 2020/2021 na MTF STU v Trnave, kópie dokladov: diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu doloží do prihlášky študijné oddelenie.

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí (netýka sa štúdia v Českej republike), doloží k prihláške rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou – bližšie informácie 

Žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní uchádzač predkladá na STU v Bratislave, kde uvedenú agendu zabezpečuje Útvar vzdelávania a starostlivosti o študentov, Rektorát STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1.

Doklady priložené k prihláške sa uchádzačovi nevracajú, zostávajú súčasťou dokladov uchádzača o štúdium.     

 

POPLATOK ZA MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE PRIJÍMACIEHO KONANIA

Denná forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €

   

Externá forma štúdia:

a) štúdium v štátnom jazyku 20 €
b) štúdium v anglickom jazyku 40 €

 

Vyžadujeme platbu za e-prihlášku realizovať jedným z troch nasledovných spôsobov:

 1. ONLINE platba,
 2. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky,
 3. internet banking (realizovaný cez internet).

 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU v rámci krajín EÚ, EHP a ostatné:

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")
POZOR! – informačný systém vygeneruje jeden variabilný symbol iba pre jednu prihlášku. V prípade, ak si uchádzač podáva viac prihlášok na dva a viac študijných programov, resp. na dve metódy štúdia, každá prihláška bude mať pridelený iný variabilný symbol. 

PLATBA ZA PRIHLÁŠKU mimo EÚ:

Banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia
Číslo účtu príjemcu/IBAN: SK44 8180 0000 0070 0008 1404
BIC/SWIFT: SUBASKBX
Názov účtu príjemcu: MTF STU Trnava, Ulica Jána Bottu 2781/25, 917 24  Trnava, Kód krajiny – SK
Variabilný symbol: vygeneruje informačný systém pri vkladaní údajov do elektronickej prihlášky 
(Informácie o čísle účtu, variabilnom symbole, výške poplatku a adrese prijímateľa platby, nájdete priamo v systéme zakladania e-prihlášok  v sekcii "zaplatené")

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako fakulta požaduje, JE POVINNÝ doložiť doklad o úhrade.

 

AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY (pre vstup do e-prihlášky a na profil absolventa klikni na názov programu)

 

Názov študijného programu

Plánovaný počet prijatých uchádzačov 

Výučba v slovenskom jazyku

Výučba v anglickom  jazyku

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Denná forma štúdia

Externá forma štúdia

Automatizácia a informatizácia procesov

4

3

1

2

Integrovaná bezpečnosť

2

3

1

2

Priemyselné manažérstvo

4

3

1

2

Progresívne materiály a materiálový dizajn

3

3

1

2

Strojárske technológie a materiály

4

3

0

0

 


DOKUMENTY K PRIHLÁŠKAM SA ZASIELAJÚ NA ADRESU

MTF STU so sídlom v Trnave
študijné oddelenie
Ulica Jána Bottu č. 25
917 24 Trnava 

kontaktná osoba:
Kvetoslava Šprinková
E-mail: kvetoslava.sprinkova@stuba.sk
tel. : +421 917 367 300