Prejsť na obsah
Uchádzači

Absolvent doktorandského študijného programu Modelovanie a simulácia disponuje vysokou odbornosťou v moderných oblastiach automatizácie a riadenia procesov s využitím informačných technológií pri vývoji nových metód, algoritmov a postupov na úrovni vedeckého a výskumného pracovníka.

Špecializuje sa do oblasti riadenia zložitých systémov s využitím informačných technológií, ďalej do oblasti inteligentných metód riadenia s prvkami umelej inteligencie.

Má hlboké teoretické vedomosti a ovláda matematické princípy, teóriu a metodológiu riadenia  kombinovanú s pokročilými metódami teórie systémov. Pozná princípy a metódy návrhu komplexných riadiacich systémov a ich informačného zabezpečenia na všetkých úrovniach riadenia. Identifikuje a vie riešiť problémy integrácie informačných a riadiacich systémov cez všetky úrovne riadenia a ovláda metódy a techniky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov.

Osvojí si schopnosti na základe analýzy formulovať problémy vedeckého výskumu, realizovať príslušné projekty využívaním najmodernejších formálnych aparátov, experimentálnych postupov. S ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže samostatne analyticky myslieť a  realizovať riešenia zodpovedajúce najmodernejším trendom vývoja vedy a techniky v daných oblastiach.

Rozumie súvislostiam automatizácie a riadenia a príbuzných prírodných vied, ako aj fyzikálnej podstate implementovaných pôvodných riešení v oblasti systémov automatizovaného a automatického riadenia, v oblasti informačných technológií, v oblasti prípravy a riadenia experimentov, modelovania, simulácie a optimalizácie.

Je harmonická a tvorivá osobnosť s občianskou a spoločenskou zodpovednosťou.

Počas štúdia je vedený k samostatnému rozhodovaniu, navrhovaniu projektov a tímovej práci. Zúčastňuje sa na medzinárodných vedeckých konferenciách, kde nadobúda schopnosti dobrej komunikácie a prezentácie výsledkov výskumu. V rámci poskytovaných zahraničných pobytov získava možnosti odborného rastu na popredných zahraničných vzdelávacích inštitúciách.

Je pripravený na vedeckú alebo výskumnú prácu v oblasti výskumu a vývoja nových metód návrhu zložitých systémov riadenia vychádzajúcich z najnovších poznatkov z oblasti riadiacich algoritmov, riadenia systémov a to na všetkých úrovniach riadenia. Je pripravený formulovať problémy a odborne viesť riešiteľský kolektív.

Uplatní sa vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov.

 

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa uplatní vo výskumných, vedeckých alebo školiacich organizáciách bez ohľadu na to, či sa jedná o domáci alebo zahraničný trh práce, ako aj v priemysle na postoch špičkových vývojových pracovníkov

Garant: prof. Ing. Pavel Važan, PhD., pavel.vazan@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Maximilián Strémy, PhD., maximilian.stremy@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda