Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program sa zameriava na získanie vedomostí a zručností, ktoré absolventovi umožnia zvládnuť výskumné úlohy v kľúčových oblastiach priemyselného inžinierstva, s cieľom tvoriť inovatívne postupy a produkty. Študijný program je navrhnutý tak, aby rozvíjal kompetencie umožňujúce prispievať k vedomostnej báze, inováciám a tvorbe nových poznatkov a postupov. Absolvent nadobudne hlboké teoretické poznatky a metodologický základ, ktorý mu umožní viesť nezávislý výskum založený na princípoch udržateľného rozvoja, so zameraním najmä na priemyselné inžinierstvo a personálnu prácu v priemyselnom podniku. Je schopný pracovať na báze systémových vied nielen v priemyselných odvetviach, ale aj v ostatných oblastiach života spoločnosti, samostatne viesť výskum a prezentovať jeho výsledky na vedeckých fórach.

Študijný program „Personálna práca v priemyselnom podniku“ sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania. Program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva, manažmentu a ekonómie (Manažment priemyselných podnikov, Exaktné metódy v riadení podnikov, Ekonómia a ekonomika) a špecificky so zameraním na personálnu prácu v priemyselnom podniku (HR nástroje pre udržateľnú výkonnosť podniku, Kreativita manažéra a jej rozvoj a pod.).

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie na vedecko-výskumných, ale aj pedagogických pracoviskách univerzít, výskumných pracoviskách, konzultačno-poradenských spoločnostiach zaoberajúcich sa uvedenou problematikou, podnikových vývojových pracoviskách a po získaní praktických skúseností i na vrcholových manažérskych pozíciách v rôznych typoch organizácií. Absolvent, podľa riešenej témy doktorandskej práce, má predispozíciu stať sa expertom v danej oblasti.

Garant: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD., andrea.chlpekova@stuba.sk

Študijný poradca:  doc. Mgr. Dagmar Cagáňová, PhD., dagmar.caganova@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
externá prezenčná metóda