Prejsť na obsah
Uchádzači

A) INFORMÁCIE O ZÁPISE PRIJATÝCH ŠTUDENTOV

Miesto konania -  učebňa T-32, ulica Jána Bottu 25, Trnava, prízemie.  

Účasť na zápise je povinná!! V prípade, ak sa prijatý uchádzač nedostaví bez ospravedlnenia k zápisu, právo na zápis zaniká a  nestáva sa  študentom/kou vysokej školy. Nie je možné, aby prijatého uchádzača zapísal rodinný príslušník.

 

B) Termíny zápisov

24. augusta 2018, 09.00 hod. – zápis prijatých uchádzačov na dennú a externú formu štúdia

7. septembra 2018, 10.00 hod. – zápis podmienečne prijatých zahraničných uchádzačov

7. septembra 2018, 13.00 hod. – zápis podmienečne prijatých uchádzačov na dennú formu štúdia

 

C) PRIJATÝ UCHÁDZAČ JE POVINNÝ SI NA ZÁPIS PRINIESŤ

 1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
 2. občiansky preukaz
 3. písacie potreby
 4. uhradenú poštovú poukážku (v sume je zahrnutý poplatok za výrobu preukazu, využívanie e-skrípt….) Poukážka bude doručená spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 5. ŠTUDIJNÝ PLÁN – zoznam predmetov na ak.rok 2018/2019 – TU VYTLAČIŤ. Uchádzač si vytlačí k zápisu iba študijný program, na ktorý sa zapíše.
 6. Žiadosť Vydanie Preukazu študenta alebo Prolongačnej známky (vytlačiť, vyplniť údaje). Platí pre externú formu štúdia.
 7. Doplňujúce tlačivo k žiadosti na výrobu Preukazu študenta (vytlačiť, vyplniť údaje, nalepiť fotografiu – týka sa iba študenta, ktorý absolvoval inžinierske štúdium na inej univerzite ako STU).
 8. Čestné vyhlásenie študenta o štúdiu na VŠ (vytlačiť, vyplniť údaje) – Uchádzač, ktorý sa zapisuje po prvýkrát na doktorandské štúdium, vyplní iba údaje v záhlaví tlačiva.

 

INFORMÁCIE K PREUKAZU ŠTUDENTA

Ubytovanie v ŠD M. Uhra  – informácie k ubytovaniu a žiadosť si záujemca prevezme v čase zápisu.  O ubytovanie môžu požiadať iba študenti v dennej forme štúdia prezenčnou metódou.

 

D) PROGRAM ZÁPISU

 • príhovor zástupcu vedenia fakulty
 • informácie o systéme štúdia, o ubytovaní v Študentskom domove M. Uhra, o akademickej knižnici, o využívaní informačného systému (AIS)
 • inštruktáž k dodržiavaniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • kontrola a odovzdávanie vyplnených tlačív.

 

E) Potvrdenie o návšteve školy

V súlade so Zákonom o VŠ č. 131/2002 Z.z., § 69, odst. 2 – ak sa zápis uchádzača prijatého na štúdium uskutoční pred začiatkom akademického roka, v ktorom sa má začať jeho štúdium,  uchádzač sa stáva študentom od začiatku tohto akademického roku. Potvrdenie o štúdiu bude vydané pri zápise s dátumom od 1. 9. 2018 uchádzačom, ktorí sa zúčastnia zápisu dňa 24. 8. 2018.

 

F) DOPLŇUJÚCA INFORMÁCIA

Uchádzač prijatý a zapísaný na doktorandské štúdium je povinný nastúpiť na školiace pracovisko a kontaktovať riaditeľa príslušného ústavu/pracoviska od 3. 9. 2018.

Rozhodnutie o povinnosti uhradiť školné vo výške 1500 € určené pre externú formu štúdia (výučba v SJ) študent uhradí do 10-tich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o povinnosti uhradiť školné. Rozhodnutia budú doručené do vlastných rúk v priebehu októbra.

 

Harmonogram akademického roka