Prejsť na obsah
Uchádzači

Inžiniersky študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Cieľom prepojenia štúdia odborných disciplín odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na doktorandskom stupni alebo priamo v praxi.

Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka samostatného riadenia a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa uplatní ako riadiaci pracovník tímov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, manažérskych systémov bezpečnosti a životného prostredia.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda