Prejsť na obsah
Uchádzači

 Oficiálne informácie k inžinierskemu študijnému programu nájdete TU. Ak k nám prichádzate z Brna, Žiliny, Nitry alebo študijného programu podobného zamerania, v krátkosti pár vetami s čím sa u nás stretnete:

Voda má zásadný význam pre život na Zemi. Je súčasťou buniek, zabezpečuje transport živín do nich a aj samotný metabolizmus tela závisí práve na vode. Je preto dôležité, aby sme sledovali kvalitu vôd, s ktorou sme dennodenne v kontakte. Na tento účel boli vyvinuté mnohé technológie, ktoré sa využívajú buď na úpravu vody na pitnú vodu alebo na čistenie odpadovej vody. Niektoré človekom produkované kontaminanty sú však voči tradičnému čisteniu „odolné“. A sú to práve tie najnebezpečnejšie, ktoré majú aj pri nízkych koncentráciách závažné dôsledky na ľudské zdravie (napr. sú rakovinotvorné, mutagénne, narušujú hormonálny systém). Preto monitorujeme ich obsah v životnom a pracovnom prostredí.

  

Na odstránenie stopových množstiev látok, ktoré sú pre človeka nebezpečné, prípadne už v minimálnych koncentráciách znehodnocujú kvalitu vôd (napr. zvyšky farbív), využívame progresívne oxidačné metódy. Jedná sa o metódy čiastočného alebo úplného narušenia štruktúry kontaminantu napr. UV žiarením, silnými oxidačnými činidlami (ozónom, peroxidom a i.), ultrazvukom a ich rôznymi kombináciami, ktoré tiež môžu byť urýchľované prítomnosťou rôznych katalyzátorov. Jednoduchšie molekuly sa rozložia

Ak sa molekuly kontaminantov nedajú „úplne zničiť “, možno ich zachytiť sorpciou. Testujeme viaceré tradičné a tiež alternatívne sorbenty. Využívame prírodné materiály (napr. zeolity, íly, biomasa), ktoré upravujeme (napr. čiastočnou pyrolýzou biomasy s chemickými činidlami pripravujeme rôzne druhy aktívneho uhlia) alebo ich pripravujeme synteticky (napr. oxidy grafénu, nanoželezo).

  

Požiar je situácia, ktorú by v živote nechcel zažiť asi nikto z nás. Teploty sa počítajú v stovkách stupňov Celzia, priestor sa plní dymom a bezpečie domova sa mení na zápas o život. Fenomén vytvárajúci podmienky ako z inej planéty... Je vôbec možné zistiť, čo sa skutočne bude v budove počas požiaru diať? Moderné technológie a modelovanie nám poskytujú možnosť nahliadnuť do vnútra objektov, v ktorých vládnu plamene a toxické splodiny. Dávajú nám možnosť poučiť sa ešte predtým, než sú budovy postavené a vyhnúť sa chybám už pri ich návrhu.

  

Riziko je čokoľvek, čo môže potenciálne spôsobiť ujmu, poškodenie. Hlavným cieľom posudzovania rizík pri práci je ochrana zdravia a zaistenie bezpečnosti zamestnancov. Pomáha minimalizovať možné poškodenie zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou. Nebezpečenstvo pritom môže pôsobiť na ľudí, majetok, procesy alebo spôsobiť úraz, ochorenie, straty vo výrobe, poškodenie strojov, atď. Preventívne a ochranné opatrenia môžu byť odstránenie nebezpečenstva/rizika, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím organizačných opatrení, minimalizovanie nebezpečenstva/rizika použitím opatrení kolektívneho zabezpečenia, zníženie rizika použitím zodpovedajúcich osobných ochranných pracovných prostriedkov.

  

Najznámejším následkom vystaveniu hluku pri práci je strata sluchu. Tento problém bol opísaný u kováčov medi  v roku 1731. Strata alebo poškodenie sluchu spôsobená nadmerným hlukom je najbežnejšia choroba z povolania v Európe. Hluk, ale aj nežiaduci monotónny zvuk však môže zapríčiniť aj zvýšenie stresu a rizika nehôd. Zaujímavý je aj súvis hluku a niektorých organických rozpúšťadiel (napr. toluénu a styrénu. Tieto látky sa môžu používať v hlučných prostrediach v takých odvetviach, ako je plastový, tlačiarenský priemysel výroba farieb alakov a pod.). Zdá sa, že u pracovníkov vystavených niektorým z týchto látok a silnému hluku je riziko poškodenia sluchu vyššie ako toto riziko u pracovníkov, ktorí sú vystavení buď len hluku, alebo len spomínaným látkam.

  

Výbuch prachu síce nepatrí medzi každodenné udalosti, riziko jeho vzniku ale neradno podceňovať. Častým následkom sú rozsiahla poškodenia technologických zariadení a budov, výbuchy, ale ohrozujú aj zdravie a životy zamestnancov v ich dosahu. V našej unikátnej výbuchovej komore vieme študovať podmienky výbuchov až to ekvivalentu 150 gramov TNT a navrhovať primerané opatrenia. Náš výskum v tejto oblasti sa doslova explozívne rozpína.

 Oficiálny popis študijného programu Integrovaná bezpečnosť

Inžiniersky študijný program Integrovaná bezpečnosť sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave vedy a na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom doktorandskom štúdiu. Cieľom prepojenia štúdia odborných disciplín odboru bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je vyprofilovať absolventov s vedomosťami, ktoré môže neskôr úspešne využiť pri ďalšom kariérnom raste či už pokračovaním štúdia na doktorandskom stupni alebo priamo v praxi.

Absolvent vie pracovať v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti environmentalistiky, hlavne čo sa týka samostatného riadenia a posudzovania parametrov pracovného prostredia v oblasti práce s nebezpečnými látkami, vyhradených technických zariadení, požiarneho, bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Absolvent vie merať charakteristiky nebezpečných látok a vie posudzovať a analyzovať riziká, nachádzajúce sa v pracovnom a životnom prostredí.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent sa uplatní ako riadiaci pracovník tímov v oblasti BOZP, požiarnej ochrany, manažérskych systémov bezpečnosti a životného prostredia.

Garant: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD., maros.soldan@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda