Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program Výrobné technológie a výrobný manažment ponúka možnosť získať univerzitné vzdelanie v oblasti moderných výrobných technológií s perspektívou uplatnenia v rôznych oblastiach  priemyslu v závislosti na zvolenom module štúdia. Profilácia na základe vlastného výberu je posilnená možnosťami prepájania teoretického vzdelávania so získavaním praktických zručností a skúseností v reálnych podmienkach výrobnej praxe. 

MODUL: Výrobné technológie a výrobný manažment

Štúdium modulu Výrobné technológie a výrobný manažment ponúka silný technologický základ doplnený o poznatky z oblasti priemyselného inžinierstva a rôznych manažérskych disciplín. Absolventi tohto modulu získajú poznatky o kovových a nekovových materiáloch a technológiách ich spracovania, vrátane ich hlbších teórií, umožňujúcich pochopenie fyzikálnej podstaty procesov spracovávania materiálov. Metódy plánovania, riadenia a optimalizácie výrobných procesov tvoria druhý pilier tohto študijného modulu, čím sú dané predpoklady na zvládnutie tvorivej inžinierskej činnosti v oblasti technickej prípravy výroby, navrhovania a riadenia výrobných procesov a komplexného manažérstva kvality. 

Štúdium tohto modulu je odporúčané najmä absolventom 1. stupňa univerzitného vzdelávania v technologicky orientovaných študijných programoch, ako aj absolventom študijných programov so zameraním na priemyselné inžinierstvo a podnikové manažérske systémy. 

Uplatnenie absolventa

Absolvent modulu Výrobné technológie a výrobný manažment je pripravený pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka získaným kľúčovým a profesijným kompetenciám je pripravený zastávať pozície nájde uplatnenie na rôznych stupňoch plánovania a riadenia výrobných činností, ako pracovník technickej prípravy výroby alebo pracovník organizačne zabezpečujúci výrobné činnosti na rôznych stupňoch riadenia. 

MODUL: Zváranie a spájanie materiálov

Absolvent modulu Zváranie a spájanie materiálov je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce, ako aj na štúdium študijného programu 3. stupňa a na ďalšie profesijné vzdelávanie. Disponuje schopnosťami analyticky myslieť, kriticky prehodnocovať súčasný stav poznania vedy a techniky, navrhovať a implementovať požadované technologické spracovanie konštrukčných materiálov, posúdiť kvalitu zvarkov podľa medzinárodných štandardov, prognózovať životnosť zváraných a inými technológiami vyhotovených spojov a celkov, ako aj posúdiť ich bezpečnosť. Pri výkone svojho povolania zároveň dokáže aplikovať dosiahnuté manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v  priemyselnej výrobe, v konštrukčných a projekčných kanceláriách, vo vývoji a výskume, ale aj v oblasti služieb, certifikácie a manažmentu. Môže pracovať ako technológ, konštruktér, člen a vedúci pracovník vývojových tímov, kontrolór kvality, koordinátor výroby, projektový manažér, obchodný zástupca a podobne.

MODUL: Obrábanie a tvárnenie

Modul Obrábanie a tvárnenie je zameraný na výchovu odborníkov v oblasti výroby súčiastok obrábaním a tvárnením pre potreby priemyselnej výroby, výskumu a vývoja. Absolvent má hlboké teoretické znalosti z oblasti strojárskych výrobných technológií, technických materiálov, strojárskej výrobnej techniky, nástrojov, projektovania výrobných procesov, metrológie a systémov riadenia kvality, podporené vedomosťami z oblasti CAx technológií, uplatňovaných v danej oblasti. Disponuje schopnosťami systémovo a komplexne riešiť materiálovú, technologickú ale i organizačnú stránku výrobného procesu pri racionalizácii, modernizácii a návrhu nových výrobkov, strojárskych výrobných procesov a systémov.

Uplatnenie absolventa:

Jeho uplatnenie je v oblasti konštrukčnej, technologickej a projekčnej príprave výroby, v technologických prevádzkach, vo výskume, vývoji a v oblasti služieb ako výrobný technológ, technológ – programátor CNC výrobnej techniky, člen alebo vedúci vývojových tímov, koordinátor výroby alebo projektový manažér.

Garant: prof. Ing. Peter Šugár, CSc., peter.sugar@stuba.sk 

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda