Prejsť na obsah
Uchádzači

Podstatnou charakteristickou črtou inžinierskeho študijného programu Výrobné technológie a výrobný manažment je, že poznatky získané na prvom stupni štúdia sú rozvinuté a doplnené v oblasti prírodných vied a najmä v oblasti profilujúcich technologických a manažérskych predmetov. Absolventi tohto programu získajú poznatky o kovových a nekovových materiáloch a technológiách ich spracovania, vrátane ich hlbších teórií. Na tieto poznatky organicky nadväzuje štúdium profilujúcich predmetov, predovšetkým z problematiky progresívnych výrobných technológií, rôznych manažérskych disciplín, komplexného manažmentu kvality, s dôrazom na teoretické poznatky a praktické zručnosti, vrátane technickej angličtiny. Sú v ňom premietnuté požiadavky výrobnej praxe s cieľom hlbšieho prepojenia teórie a praxe už počas inžinierskeho štúdia.

Študijný plán študijného programu je postavený na základe súčasných poznatkov vedy a je dobrým základom pre prípadné pokračovanie na doktorandskom stupni štúdia. V prípade, že absolvent nepokračuje v štúdiu na treťom stupni, má dostatok vedomostí a poznatkov, ktoré môže uplatniť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a hodnotenia kvality výrobkov.

Študijný program je určený pre absolventov 1. stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Výrobné technológie, ale aj príbuzných odborov Výrobná technika, Priemyselné inžinierstvo a Kvalita produkcie.

Uplatnenie absolventa

Po ukončení druhého stupňa študijného programu bude absolvent pripravený pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájde uplatnenie ako samostatný alebo vedúci technológ výroby. Ďalej sa uplatní ako vedúci pracovník technickej prípravy výroby. Svoje miesto bude mať ako člen tvorivého tímu alebo ako jeho vedúci v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu. S ohľadom na počas štúdia získané vedomosti a zručnosti svoje uplatnenie nájde aj priamo vo výrobných prevádzkach ako líniový vedúci prípadne vedúci výrobnej prevádzky. Náročnosť úloh, ktoré dokáže každý absolvent samostatne riešiť je primeraná stupňu štúdia a profilu absolventa.

Garant: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc., alexander.caus@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Augustín Görög, PhD., augustin.gorog@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda