Prejsť na obsah
Uchádzači

V študijnom programe sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky.

Uplatnenie absolventa:

Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe. Absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem záujem už počas štúdia a preto sa uplatnia vo svojom obore.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing.  Ladislav Morovič , PhD., ladislav.morovic@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda