Prejsť na obsah
Uchádzači

Spojili sme dva študijné programy, aby sme boli ešte lepší, aby sme Vám poskytli ešte lepšie vzdelanie a väčšiu mieru výberu predmetov, ktoré Vás môžu zaujímať a môžu Vám pomôcť výborne sa uplatniť po skončení štúdia.

  

Študijný program POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY ponúka možnosť získať univerzitné vzdelanie v oblasti využívania moderných počítačových softvérov určený pre výrobné technológie a výrobné zariadenia a stroje. Uplatnenie absolventov je v rôznych oblastiach  priemyslu v závislosti na zvolenom module štúdia. Profilácia na základe vlastného výberu je posilnená možnosťami prepájania teoretického vzdelávania so získavaním praktických zručností a skúseností v reálnych podmienkach výrobnej praxe. Hlavné oblasti študijného programu sú: 3D modelovanie tvarovozložitých súčiastok v CAD softvéroch, automatizované programovanie CNC strojov a liniek, reverzné inžinierstvo, aditívna výroba, 3D digitalizácia, robotika, projektovanie špeciálnych a montážnych strojov. Študijný program má dva moduly.

 

MODUL: POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY

V študijnom module POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY (PPNV) sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky. 

Študenti počas štúdia pracujú a využívajú hlavne CAE/CAD/CAM softvéry určené pre návrh a výrobu produktov. Hlavné oblasti študijného modulu sú:

 • Navrhovanie tvarovozložitých súčiastok,
 • Generatívne navrhovanie súčiastok pre aditívnu výrobu (3D tlač),
 • Aditívna výroba, Numerická simulácia technologických procesov,
 • CNC programovanie použitím CAM softvérov určené pre 5 a viac osové obrábanie (frézovanie, sústruženie a brúsenie),
 • Navrhovanie robotizovaných výrobných pracovísk, offline programovanie priemyselných robotov,
 • Reverzné inžinierstvo a reverzné geometrické modelovanie,
 • Získavanie a spracovanie dát získaných optickým 3D skenovaním, priemyselnou počítačovou tomografiou a súradnicovým meraním,
 • Návrh a výroba rezných nástrojov.

Štúdium tohto modulu je odporúčané najmä absolventom 1. stupňa univerzitného vzdelávania v technologicky orientovaných študijných programoch, ako aj absolventom študijných programov so zameraním na priemyselné inžinierstvo a podnikové manažérske systémy. 

Softvéry, ktoré študenti využívajú pri riešení úloh a zadaní počas súdia sa rozdeľujú do štyroch hlavných kategórií:

 • softvér určený pre navrhovanie a rekonštrukciu súčiastok (Autodesk Fusion 360 a Autodesk PowerShape, Zeiss Reverse Engineering),
 • softvér určený pre programovanie CNC strojov a robotov (Autodesk PowerMill, Autodesk FeatureCAM, NumrotoPlus a Autodesk Fusion 360),
 • Softvér určený pre numerické simulácie technologických procesov (Deform 3D, Autodesk Fusion 360, MSC ONE),
 • softvér určený pre programovanie CMM a získavanie údajov bezkontaktnými zariadeniami (GOM Inspect, ZEISS Calypso),

 

MODUL: VÝROBNÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY

Štúdium modulu VÝROBNÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY (VZS) v akreditovanom študijnom programe počítačová podpora návrhu a výroby Ti zabezpečí tvoju skvelú budúcnosť v podobe bezproblémového uplatnenia sa na trhu práce. Nadobudneš vedomosti a zručnosti a budeš schopný navrhovať, projektovať výrobné systémy v strojárskom a automobilovom priemysle. Naučíme Ťa, ako využívať počítačovú podporu pri overovaní Vami navrhovaného riešenia aj pomocou rôznych simulácií pre priemyselné roboty, výrobné stroje, automatické linky. Získaš vedomosti o špeciálnych, montážnych a v neposlednom rade automatizovaných strojoch a zariadeniach, o ich prevádzke, spoľahlivosti či údržbe.

V rámci druhého stupňa inžinierskeho štúdia si utvrdíš a posilníš vedomosti, ktoré si získaval v predošlom bakalárskom štúdiu.

Kladieme dôraz na Vaše individuality a môžeš sa sám rozhodnúť či sa chceš uplatniť ako procesný inžinier so znalosťami o výrobných systémoch alebo projektový inžinier a budeš navrhovať a projektovať výrobné linky, montážne stanice alebo robotické bunky. 

Spolupracujeme s firmami zaoberajúcimi sa projektovaním a stavbou výrobných zariadení alebo výrobnými podnikmi a tieto znalosti a nové skúsenosti môžeš rozvíjať priamo u nich. Kladieme dôraz na spoluprácu s praxou aj pri vypracovaní diplomových a záverečných prác. 

Používame modelovacie a simulačné softvéry od spoločnosti Siemens (Siemens NX, Tecnomatix Process Simulate, Tecnomatix Plant Simulation) pre návrh a simulácie robotických a automatizovaných staníc či pre návrh, layout či optimalizáciu výrobných systémov a procesov. Získaš tým výhodu na trhu práce, nakoľko ich využívajú naše automobilky či renomované firmy v oblasti projektovania a inžinieringu.

Dôraz v druhom stupni vysokoškolského štúdia kladieme na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce v snahe napĺňať očakávania budúcich zamestnávateľov v podobe vedomostí a zručností využitím najmodernejších softvérových ako aj hardvérových automatizačných prostriedkov.  Do tvojho profesijného životopisu si budeš môcť doplniť, že ovládaš oblasti, ako sú:

 

 • Priemyselná a kolaboratívna robotika a programovanie robotov rôznych výrobcov aj prostredníctvom softvérov RobotStudio a  Process Simulate, 
 • Návrh automatizovaných výrobných systémov aj v podobe tvorby digitálneho dvojčaťa, 
 • Pneumatické, elektropneumatické a hydraulické mechanizmy FESTO,
 • Virtuálne prototypovanie výroby využitím moderných simulačných nástrojov aj napríklad v podobe zobrazovania pomocou virtuálnej a rozšírenej reality,
 • Tvorba simulácií rôznych robotizovaných pracovísk s ohľadom na požiadavky aktuálneho dopytu praxe. 
 • Projektovanie výrobných a logistických systémov v softvéroch Plant Simulation a Witness.

 

Benefity ktoré ponúkame: 

 • práca v malých skupinách na rôznych projektoch z praxe,
 • individuálny prístup k študentom,
 • možnosť vypracovania záverečných prác aj formou stáže vo firmách,
 • bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

 

Aktuálne u nás pripadá na 10- tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov1. Automobilový priemysel patrí k odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby, vlani s podielom 33 percent na celkovej dodávke robotov. Podstatná časť výrobných procesov si v súčasnosti vyžaduje automatizačné riešenia využívajúce roboty. V budúcnosti budú výrobcovia automobilov investovať aj do aplikácií pri konečných montážnych a dokončovacích prácach.


1https://ekonomika.sme.sk/c/22433626/robotizacia-ohrozuje-na-slovensku-tretinu-pracovnych-miest.html

 

Podľa portálu https://www.trendyprace.sk/ patria oba pôvodné študijné programy v rámci sekcie Vysoké školy / technické vedy do TOP25 na Slovensku, pričom počítačová podpora návrhu a výroby sa nachádza na 12. mieste.

Absolventi študijného programu počítačová podpora návrhu a výroby majú vysokú šancu sa uplatniť po štúdiu na trhu práce, pričom podľa vyššie uvedeného portálu v roku 2019 ukončilo modul PPNV 80 absolventov a priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola v prvom polroku 2020 na úrovni 1 869 EUR a modul VZS absolvovalo 38 absolventov a priemerná hrubá mesačná mzda absolventov bola v prvom polroku 2020 na úrovni 2 198 EUR. 

Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe. Absolventi získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. O absolventov študijného programu je zo strany podnikov a firiem záujem už počas štúdia a preto sa uplatnia vo svojom obore.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk 

Študijný poradca: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD., ladislav.morovic@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda