Prejsť na obsah
Uchádzači

Spojili sme dva študijné programy, aby sme boli ešte lepší, aby sme Vám poskytli ešte lepšie vzdelanie a väčšiu mieru výberu predmetov, ktoré Vás môžu zaujímať a môžu Vám pomôcť výborne sa uplatniť po skončení štúdia.

  

Študijný program POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY ponúka možnosť získať univerzitné vzdelanie v oblasti využívania moderných počítačových softvérov určený pre výrobné technológie a výrobné zariadenia a stroje. Uplatnenie absolventov je v rôznych oblastiach  priemyslu v závislosti na zvolenom module štúdia. Profilácia na základe vlastného výberu je posilnená možnosťami prepájania teoretického vzdelávania so získavaním praktických zručností a skúseností v reálnych podmienkach výrobnej praxe. Hlavné oblasti študijného programu sú: 3D modelovanie tvarovozložitých súčiastok v CAD softvéroch, automatizované programovanie CNC strojov a liniek, reverzné inžinierstvo, aditívna výroba, 3D digitalizácia, robotika, projektovanie špeciálnych a montážnych strojov. Študijný program má dva moduly.

 

MODUL: POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY

V študijnom module POČÍTAČOVÁ PODPORA NÁVRHU A VÝROBY (PPNV) sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu výrobný inžinier. Viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky. 

Študenti počas štúdia pracujú a využívajú hlavne CAE/CAD/CAM softvéry určené pre návrh a výrobu produktov. Hlavné oblasti študijného modulu sú:

 • Navrhovanie tvarovozložitých súčiastok,
 • Generatívne navrhovanie súčiastok pre aditívnu výrobu (3D tlač),
 • Aditívna výroba, Numerická simulácia technologických procesov,
 • CNC programovanie použitím CAM softvérov určené pre 5 a viac osové obrábanie (frézovanie, sústruženie a brúsenie),
 • Navrhovanie robotizovaných výrobných pracovísk, offline programovanie priemyselných robotov,
 • Reverzné inžinierstvo a reverzné geometrické modelovanie,
 • Získavanie a spracovanie dát získaných optickým 3D skenovaním, priemyselnou počítačovou tomografiou a súradnicovým meraním,
 • Návrh a výroba rezných nástrojov.

Štúdium tohto modulu je odporúčané najmä absolventom 1. stupňa univerzitného vzdelávania v technologicky orientovaných študijných programoch, ako aj absolventom študijných programov so zameraním na priemyselné inžinierstvo a podnikové manažérske systémy. 

Softvéry, ktoré študenti využívajú pri riešení úloh a zadaní počas súdia sa rozdeľujú do štyroch hlavných kategórií:

 • softvér určený pre navrhovanie a rekonštrukciu súčiastok (Autodesk Fusion 360 a Autodesk PowerShape, Zeiss Reverse Engineering),
 • softvér určený pre programovanie CNC strojov a robotov (Autodesk PowerMill, Autodesk FeatureCAM, NumrotoPlus a Autodesk Fusion 360),
 • Softvér určený pre numerické simulácie technologických procesov (Deform 3D, Autodesk Fusion 360, MSC ONE),
 • softvér určený pre programovanie CMM a získavanie údajov bezkontaktnými zariadeniami (GOM Inspect, ZEISS Calypso),

 

MODUL: VÝROBNÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY

Štúdium modulu VÝROBNÉ ZARIADENIA A SYSTÉMY (VZS) v akreditovanom študijnom programe počítačová podpora návrhu a výroby Ti zabezpečí tvoju skvelú budúcnosť v podobe bezproblémového uplatnenia sa na trhu práce. Nadobudneš vedomosti a zručnosti a budeš schopný navrhovať, projektovať výrobné systémy v strojárskom a automobilovom priemysle. Naučíme Ťa, ako využívať počítačovú podporu pri overovaní Vami navrhovaného riešenia aj pomocou rôznych simulácií pre priemyselné roboty, výrobné stroje, automatické linky. Získaš vedomosti o špeciálnych, montážnych a v neposlednom rade automatizovaných strojoch a zariadeniach, o ich prevádzke, spoľahlivosti či údržbe.

V rámci druhého stupňa inžinierskeho štúdia si utvrdíš a posilníš vedomosti, ktoré si získaval v predošlom bakalárskom štúdiu.

Kladieme dôraz na Vaše individuality a môžeš sa sám rozhodnúť či sa chceš uplatniť ako procesný inžinier so znalosťami o výrobných systémoch alebo projektový inžinier a budeš navrhovať a projektovať výrobné linky, montážne stanice alebo robotické bunky. 

Spolupracujeme s firmami zaoberajúcimi sa projektovaním a stavbou výrobných zariadení alebo výrobnými podnikmi a tieto znalosti a nové skúsenosti môžeš rozvíjať priamo u nich. Kladieme dôraz na spoluprácu s praxou aj pri vypracovaní diplomových a záverečných prác. 

Používame modelovacie a simulačné softvéry od spoločnosti Siemens (Siemens NX, Tecnomatix Process Simulate, Tecnomatix Plant Simulation) pre návrh a simulácie robotických a automatizovaných staníc či pre návrh, layout či optimalizáciu výrobných systémov a procesov. Získaš tým výhodu na trhu práce, nakoľko ich využívajú naše automobilky či renomované firmy v oblasti projektovania a inžinieringu.

Dôraz v druhom stupni vysokoškolského štúdia kladieme na uplatniteľnosť absolventa na trhu práce v snahe napĺňať očakávania budúcich zamestnávateľov v podobe vedomostí a zručností využitím najmodernejších softvérových ako aj hardvérových automatizačných prostriedkov.  Do tvojho profesijného životopisu si budeš môcť doplniť, že ovládaš oblasti, ako sú:

 

 • Priemyselná a kolaboratívna robotika a programovanie robotov rôznych výrobcov aj prostredníctvom softvérov RobotStudio a  Process Simulate, 
 • Návrh automatizovaných výrobných systémov aj v podobe tvorby digitálneho dvojčaťa, 
 • Pneumatické, elektropneumatické a hydraulické mechanizmy FESTO,
 • Virtuálne prototypovanie výroby využitím moderných simulačných nástrojov aj napríklad v podobe zobrazovania pomocou virtuálnej a rozšírenej reality,
 • Tvorba simulácií rôznych robotizovaných pracovísk s ohľadom na požiadavky aktuálneho dopytu praxe. 
 • Projektovanie výrobných a logistických systémov v softvéroch Plant Simulation a Witness.

 

Benefity ktoré ponúkame: 

 • práca v malých skupinách na rôznych projektoch z praxe,
 • individuálny prístup k študentom,
 • možnosť vypracovania záverečných prác aj formou stáže vo firmách,
 • bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

 

Aktuálne u nás pripadá na 10- tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov1. Automobilový priemysel patrí k odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby, vlani s podielom 33 percent na celkovej dodávke robotov. Podstatná časť výrobných procesov si v súčasnosti vyžaduje automatizačné riešenia využívajúce roboty. V budúcnosti budú výrobcovia automobilov investovať aj do aplikácií pri konečných montážnych a dokončovacích prácach.


1https://ekonomika.sme.sk/c/22433626/robotizacia-ohrozuje-na-slovensku-tretinu-pracovnych-miest.html

 

Podľa portálu https://www.trendyprace.sk/ patria oba pôvodné študijné programy v rámci sekcie Vysoké školy / technické vedy do TOP25 na Slovensku, pričom počítačová podpora návrhu a výroby sa nachádza na 12. mieste.

Oficiálne informácie k študijnému programu

Počítačová podpora návrhu a výroby

Moduly: počítačová podpora návrhu a výroby, výrobné zariadenia a systémy

CIELE VZDELÁVANIA

V študijnom programe počítačová podpora návrhu a výroby sú zapracované najnovšie vedecké a praktické poznatky, potrebné na výkon inžinierskeho povolania alebo pre prípravu na doktorandské štúdium. Pri profilujúcich predmetoch sa kladie dôraz aj na precvičenie samostatnosti študentov formou semestrálnych zadaní. Študijný program je koncipovaný modulárne, aby si študent mohol vytvárať profil absolventa podľa svojich preferencií. Profilovať sa môže prostredníctvom výberu voliteľných predmetov, so špecializáciou na počítačovú podporu návrhu a výroby alebo výrobné zariadenia systémy. V rámci vybranej profilácie získava absolvent konkrétne vedomosti, zručnosti a schopnosti podľa obsahovej náplne konkrétnej špecializácie.

Vedomosti

Modul: počítačová podpora návrhu a výroby

Cieľom vzdelávania v tomto module je poskytnúť  absolventom znalosti a vedomosti z ovládania komplexnej problematiky CA systémov a CA technológií používaných pri príprave a riadení výroby aj so schopnosťou ich dotvárania, úprav pre špeciálne požiadavky a tvorbu špecializovaných aplikácií a nadstavieb, so schopnosťou vykonávať a viesť tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov, projektovať výrobné celky s využitím počítačovej podpory, môže pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a uplatniť sa ako manažér firiem a súkromný podnikateľ v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov prednostne v oblasti podpory výroby.

https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/pocitacova-podpora-navrhu-a-vyroby.

Absolvent získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Výrobná technika s orientáciou na strojársku výrobu včítane údržby a prostriedkov mechanizácie a automatizácie. Bude rozumieť strojárskym technológiám a používaným nástrojom. Bude mať znalosti zo základov manažmentu, environmentalistiky, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bude schopný riešiť problémy z oblasti technických materiálov, ich vlastností, ako aj z mechaniky strojov. Bude pripravený buď na štúdium študijného programu výrobné zariadenia a systémy druhého stupňa alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Absolvent nájde uplatnenie ako projektant automatizovaných výrobných systémov a zariadení, prípadne ako technológ, samostatný podnikateľ v inžinierskych službách alebo ako špecialista na rôznych miestach výrobných a technologických úsekov https://www.portalvs.sk/sk/studijny-program/vyrobne-zariadenia-a-systemy

Zručnosti

Absolventi majú praktické zručnosti z aplikácií CAx systémov pre navrhovanie výroby, navrhovanie technologických pracovísk, pre automatizované navrhovanie technologických postupov, pre návrh a výrobu tvarovo-zložitých súčiastok pre automobilový alebo letecký priemysel. Vie využívať moderné 3D počítačové softvéry CAD, CAQ, CAM, CAE, CAA a moderné CNC stroje a 3D tlačiarne. Svoje zručnosti rozvíja v oblasti simulácií procesov obrábania a simulácií procesov tvárnenia. Všetky vedomosti nadobudnuté počas štúdia má možnosť prakticky si overiť na mnohých zariadeniach a strojoch, ktoré sú k dispozícii v laboratóriách a Centre excelentnosti 5-osového obrábania. Absolventi majú praktické zručnosti z kontroly strojárskych súčiastok, kde vedia aplikovať optické 3D skenovanie, počítačovú tomografiu, reverzné inžinierstvo a súradnicové optické meranie. V oblasti CAA získajú zručnosti z konštruovania výrobkov z hľadiska montáže, návrhu montážnych pracovísk a systémov. Majú zručnosti v softvéroch využívaných pri počítačovej podpore montáže.

Kompetencie

Absolvent je schopný riešiť s vysokým stupňom samostatnosti komplexné problémy najmä v technickej a výrobnej oblasti, ale i organizačnej a riadiacej dielenskej oblasti. Dokáže optimalizovať výrobné procesy. Je schopný identifikovať kľúčové najmä technologické príčiny problémov a následne navrhovať nápravné opatrenia na technologického charakteru, ktoré vedú k zvýšenie produktivity, zníženiu nákladov a celkovej efektivity technologického procesu.

Absolvent má schopnosť aplikovať nadobudnuté zručnosti  pre navrhovanie komplexných tvarových súčiastok, je schopný navrhnúť technologický postup výroby, generovať CNC program pre výrobu súčiastok, navrhnúť plán kontroly, aplikovať a vyhodnotiť merací postup a navrhnúť montážne postupy pre výrobky. Je schopný efektívne riešiť konkrétne problémy, ktoré nastanú v reťazci CAD-CAM-CNC-CAQ-CAA. Absolvent ovláda najmodernejšie IKT, ktoré je schopný využiť vo svojej praxi.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Podľa Sústavy povolaní (na sustavapovolani.sk a https://www.kvalifikacie.sk/kartoteka-kariet-kvalifikacii#/) sa uplatní na konkrétnych pracovných pozíciách ako:

 • Strojársky technológ,
 • Strojársky špecialista automatizácie,
 • Strojársky špecialista technológ,
 • Strojársky technik automatizácie,
 • Strojársky laborant,
 • Strojársky špecialista, Projektant,
 • Riadiaci pracovník v strojárskej výrobe.

 

Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu Strojársky špecialista technológ (výrobný inžinier, manažér výroby). Viesť malé tímy realizujúce inžinierske počítačové analýzy, simulácie výrobných procesov a projektovať výrobné celky. Absolventi môžu pracovať aj ako vedúci pracovných tímov využívajúcich počítačovú techniku v oblasti technickej prípravy výroby a sú schopní sa uplatniť ako manažéri firiem a súkromní podnikatelia v oblasti aplikácie výpočtovej techniky a CA systémov pri výrobe.

Absolvent je pripravený na štúdium 3. stupňa vysokoškolského štúdia a môže pomocou získaných poznatkov a zručností priamo pokračovať v štúdiu v nadväzujúcom doktorandskom študijnom programe Strojárske technológie a materiály. https://www.mtf.stuba.sk/sk/uchadzacov/prijimacie-konanie-na-inziniersky-stupen-studia/pocitacova-podpora-navrhu-a-vyroby.html?page_id=14077.

Uplatnenie absolventov

Študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby, ako pokračovateľ študijných programov Strojárska technológia, Strojárska technológia – Automatizácia a robotizácia technologických procesov, Obrábanie, Tvárnenie, Zváranie, Zlievarenstvo, Počítačová podpora návrhu a výroby, Výrobná technika, Výrobné zariadenia a systémy, za necelých 70 rokov svojej existencie vychoval množstvo úspešných absolventov, ktorí sa uplatnili v komerčnej i akademickej sfére.  Na tomto pracovisku pôsobilo niekoľko osobností, ktoré dali základ súčasnej veeckej a pedagogickej škole – počítačová podpora. Boli to najmä prof. Ing. Ján Békés, DrSc., prof. Ing. Ján Hrubec, DrSc. a prof. Ing. Alexander Janáč, CSc.

Ďalej uvádzame niektorých absolventov z posledných 10-ročí, končiacich v Trnave, ktporí sa uplatnili v súčasnej komerčnej sfére:

Ing. Marek Zvončan, PhD. –  vedúci šéf vývojovej skupiny produktov, BOGE Elastometall Slovakia, a.s. Strojárenská 5, 917 02 Trnava, www.boge-rubber-plastics.com,

Ing. Rastislav Jančovič, PhD. – konateľ spoločnosti, GÜHRING Slovakia, s.r.o., Hliny 1412/4, 017 07 Považská Bystrica, email: guehring@guehring.sk, https://www.guehring.sk/,

Ing. Tomáš Šimo – vedúci pobočky Trnava, Zeiss Slovenská republika, https://www.zeiss.sk,

Ing. Rudolf Zaujec PhD. - vedúci R&D MASAM s.r.o., https://masam.sk/masam-rd/generalni-partneri/.

Úspešní sú absolventi i v akademickej a výskumnej sfére, môžeme spomenúť napr.:

prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - MTF STU (dekan, prodekan),

doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.  – MTF STU (prodekan, vedúci katedry),

doc. Ing. Štefan Václav, PhD.  – MTF STU (riaditeľ ústavu),

doc. Ing. Ivan Buranský, PhD. – MTF STU (riaditeľ ústavu).

Relevantné externé zainteresované strany: Zástupcovia externých zainteresovaných strán poskytli svoje vyjadrenie a súhlas s požiadavkami na výkon povolania s nasledovnými pripomienkami: Vyjadrili súhlas s predkladaným študijným programom a vyjadrili nasledovné návrhy:

 • zaradiť do programu odbornú prax,
 • posilniť digitalizáciu a automatizáciu technologických procesov.

Zástupcovia externých zainteresovaných strán poskytli svoje vyjadrenie v rámci zasadnutia Rady študijného programu Počítačová podpora návrhu a výroby, zo dňa 25.5.2021, konštatovali: „Absolventi študijného programu Počítačová podpora návrhu a výroby majú znalosť rozšírených princípov a nástrojov potrebných pre plnenie pracovných úloh. Majú tvorivý prístup k riešeniu problémov vrátane efektívneho využívania metodických postupov a výskumných metód. Sú schopní prezentácie myšlienok a výsledkov aktivít“.

Zároveň sa vyjadrili ku kvalita študijného programu:

Študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby reflektuje požiadavky a očakávania zamestnávateľov na vedomosti a zručnosti získané štúdiom predovšetkým profilových predmetov študijného programu. Taktiež je zo strany zamestnávateľov vyzdvihované, že študijný program Počítačová podpora návrhu a výroby akcentuje zaradenie predmetov s využitím projektovej práce (Ateliér počítačovej podpory I, II, III), či už individuálnej alebo skupinovej, čím ich pripravuje na tvorivú prácu a prácu v kolektíve.

Garant: prof. Dr. Ing. Jozef Peterka, jozef.peterka@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Ivan Buranský, PhD., ivan.buransky@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium


KLIKNI A VYBER SI METÓDU ŠTÚDIA, V KTOREJ CHCEŠ ŠTÚDIUM ABSOLVOVAŤ
(viac info o metódach nájdeš tu)

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány
Počítačová podpora návrhu a výroby – modul počítačová podpora návrhu a výroby

Počítačová podpora návrhu a výroby – modul výrobné zariadenia a systémy