Prejsť na obsah
Uchádzači

Poznatky získané na prvom stupni štúdia (prírodovedné, technické a technologické kombinované s poznatkami z oblasti automatizácie a príbuzných odborov sú rozvinuté a doplnené predovšetkým v oblasti prírodných vied a v oblasti profilujúcich predmetov. Profilujúce predmety v študijnom programe sú orientované do oblasti modelovania, simulácie a optimalizácie systémov, informačného zabezpečenia systémov riadenia, priemyselných riadiacich systémov,  návrhu komponentov pre komplexné  systémy riadenia, pokročilých metód riadenia, metód diagnostiky systémov,  integrácie informačných a riadiacich systémov cez všetky úrovne riadenia a metód a techník získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov.

Absolvent je pripravený na bezprostredný vstup na trh práce ako aj na štúdium študijného programu tretieho stupňa. Disponuje schopnosťami analyzovať, navrhovať, implementovať a udržiavať systémy monitorovania a dispečerského riadenia technologických a výrobných procesov. Pozná metódy diagnostiky systémov a je schopný tvorivo hľadať a nachádzať riešenia v systémoch riadenia ako aj v systémoch na podporu manažérskeho rozhodovania v podnikoch a organizáciách. Vie riešiť problémy integrácie informačných a riadiacich systémov a ovláda metódy a techniky získavania znalostí pre potreby hierarchického riadenia procesov. Má manažérske, ekonomické, právne, ekologické a etické povedomie a dokáže ho aplikovať pri výkone povolania.

Uplatnenie absolventa:

Uplatní sa nielen v oblasti rozvoja, navrhovania a využívania automatizovaných systémov riadenia v priemyselných podnikoch, ale aj v projekčných a výskumných inštitúciách pre navrhovanie riadiacich a informačných systémov a tiež na školách a vo vzdelávacích inštitúciách.

Garant: prof. Ing. Pavol Tanuška, pavol.tanuska@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Pavel Važan, PhD. pavel.vazan@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda