Prejsť na obsah
Uchádzači

Druhý stupeň študijného programu Materiálové inžinierstvo je založený na súčasnom stave vedy a techniky v oblasti hlavných druhov materiálov (kovové materiály, plasty, keramické materiály, sklo, kompozitné materiály), používaných v technickej praxi. Absolvent si prehĺbi poznatky o vplyve chemického zloženia materiálu a jeho vnútornej stavby na mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti materiálov v polotovaroch a vo výrobkoch. Bude mať poznatky o progresívnych a špecifických druhoch materiálov ako sú nanomateriály, biomateriály, biodegradovateľné materiály, materiály s pamäťou tvaru, kovové peny, supravodiče, materiály pre vysokoteplotné aplikácie a ďalšie. Osvojí si najnovšie poznatky o progresívnych metódach výroby a technologického spracovania materiálov na polotovary, súčiastky a výrobky (vákuové techniky a technológie, plazmové a laserové technológie, elektrónovo-lúčové technológie, prášková metalurgia, povrchové úpravy, nanotechnológie). Osvojí si základné poznatky z oblasti modelovania fázového zloženia materiálov a simulácie technologických procesov výroby a spracovania materiálov. Bude ovládať moderné metódy analýzy štruktúry a fázového zloženia materiálov (riadkovacia a transmisná elektrónová mikroskopia, röntgenová difrakčná analýza a ďalšie), ako aj špeciálne metódy skúšania vlastností materiálov ako sú lomová mechanika, skúšky únavy a creepových vlastností materiálov, korózne skúšky a ďalšie. Bude poznať hlavné degradačné procesy a ich vplyv na vlastnosti materiálov a produktov z týchto materiálov. 

Uplatnenie absolventa:

Absolvent je pripravený na vstup na trh práce v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov sofistikovanými metódami a špeciálnymi prístrojmi, ako aj na spoluprácu s konštruktérmi a technológmi pri návrhu a technologickom spracovaní materiálov na súčiastky, nástroje a úžitkové predmety. Vynikajúci absolventi budú pripravení na štúdium tretieho stupňa študijného programu v študijnom odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch.

Garant: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Študijný poradca: prof. Ing. Peter Grgač, CSc. peter.grgac@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda