Prejsť na obsah
Uchádzači

Chceš získať prehľad o tom:

  • Ako funguje priemyselný podnik?
  • Ako sa riadia (manažujú) všetky zložky podniku?

Študuj Priemyselné manažérstvo na Ústave priemyselného inžinierstva a manažmentu MTF STU! Za úspechom podniku stoja jeho zamestnanci na čele s manažérmi. Získaj predpoklady pre prácu manažéra a staň sa základom úspechu podniku.

 

Keď viac inklinuješ k manažmentu výroby, projektovaniu výrobných systémov a procesov a prepojeniu ľudí s výrobou/podnikom so zameraním na potrebu a zisk peňazí, modul Priemyselné manažérstvo je pre Teba.

Ak Ťa viac baví práca s ľuďmi a chceš sa viac venovať personálnej práci, rozvoju zamestnancov a poznaniu nástrojov riadenia ľudských zdrojov, modul Personálna práca v priemyselnom podniku je pre Teba.

 

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva, najmä projektovania výrobných systémov, ich modelovania a simulácie, manažmentu výroby, operačnej analýzy, racionalizácie práce, ergonómie, inovačného, investičného a projektového manažmentu. Súčasťou štúdia sú aj spoločensko-vedné predmety a rozvoj jazykových kompetencií. Absolvent je schopný na úrovni stredného a vrcholového manažmentu riešiť komplexné problémy ako v technickej, tak aj manažérskej oblasti. Dokáže plánovať, navrhovať, implementovať, koordinovať a monitorovať inžinierske projekty z oblasti výroby, logistiky, procesného riadenia, ergonómie, kvality a pod. a nápravné opatrenia pre zefektívnenie pracovných podmienok, na zvýšenie produktivity práce a na zníženie výrobných nákladov. Je schopný tvoriť podnikové a podnikateľské stratégie s dôrazom na udržateľný rozvoj, pracovať v oblasti aplikovaného priemyselného výskumu a inovácií. Je schopný používať metódy projektového manažmentu na plánovanie a realizáciu malých a stredných projektov a pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie v organizáciách rôznych odvetví priemyslu predovšetkým na stredných a vrcholových stupňoch riadenia a všade tam, kde je potrebná synergia manažérskych, ekonomických, technických a humanitno-spoločenských vedomostí a zručností, s uplatnením progresívnych nástrojov, metód a techník priemyselného inžinierstva. Dokáže integrovať a optimalizovať procesy v priemyselnom podniku spôsobom, ktorý prináša zvýšenie celkovej efektívnosti činnosti danej organizácie.

Absolvent je pripravený na štúdium v nadväzujúcom študijnom programe doktorandského stupňa a na budovanie vedeckej perspektívy v celej škále oblastí priemyselného inžinierstva.

Garant: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., milos.cambal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD., dagmar.babcanova@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda