Prejsť na obsah
Uchádzači

Materiálové inžinierstvo

CIELE VZDELÁVANIA

Vysoká škola popíše ciele vzdelávania študijného programu ako schopnosti študenta v čase ukončenia študijného programu a hlavné výstupy vzdelávania.

Ciele vzdelávania sú v študijnom programe dosahované prostredníctvom merateľných vzdelávacích výstupov v jednotlivých častiach (moduloch, predmetoch) študijného programu. Zodpovedajú príslušnej úrovni Kvalifikačného rámca v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.

Druhý stupeň študijného programu Materiálové inžinierstvo je založený na aktuálnych poznatkoch o príprave, spracovaní, diagnostike a aplikáciách dominantných skupín technických materiálov (kovy a ich zliatiny, polymérne a keramické materiály, sklo, hybridy). Absolvent si prehĺbi poznatky o korelácii medzi chemickým zložením, vnútorným usporiadaním a kvantitatívnymi zmenami veličín charakterizujúce významné mechanické, technologické a úžitkové vlastnosti materiálov v polotovaroch a vo výrobkoch. Bude mať poznatky o progresívnych a špecifických druhoch materiálov ako sú nanomateriály, biomateriály, biodegradovateľné materiály, materiály s pamäťou tvaru, kovové peny, supravodiče, materiály pre vysokoteplotné aplikácie a ďalšie. V rámci charakterizácie postupov prípravy a spracovania materiálov si osvojí korešpondujúce progresívne metódy založené na presnom riadením fyzikálnych procesov a dejov (vákuové technológie, plazmové a laserové technológie, elektrónovo-lúčové technológie, prášková metalurgia, povrchové úpravy, nanotechnológie). Osvojí si poznatky z oblasti numerického modelovania fázového zloženia materiálov, simulácie technologických procesov výroby a spracovania materiálov. Bude ovládať moderné metódy analýzy štruktúry a fázového zloženia materiálov (riadkovacia a transmisná elektrónová mikroskopia, röntgenová difrakčná analýza a ďalšie), ako aj špeciálne metódy skúšania vlastností materiálov ako sú lomová mechanika, skúšky únavy a creepových vlastností materiálov, korózne skúšky a ďalšie. Bude poznať hlavné degradačné deje a procesy, ich vplyv na vlastnosti materiálov a produktov z týchto materiálov.

Vedomosti

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • má prierezové vedomosti v oblasti materiálov a korešpondujúcich technológií so zameraním na ich aplikačné využitie zodpovedajúce súčasnému stavu poznania
 • rozumie výrobe, skúšaniu, technologickému spracovaniu, optimalizácii zloženia materiálov a technologických procesov, exploatácii a degradácii vlastností hlavných druhov technických materiálov
 • rozumie materiálovým, finančným a energetickým bilanciám procesov strojárskej výroby
 • má vedomosti o možnostiach ovplyvnenia pôsobením vysokoenergetického žiarenia, a tiež prostredníctvom tepelného, chemicko-tepelného, mechanického spracovania materiálov za účelom získavania najlepších vlastností technických materiálov používaných v praxi
 • ovláda podstatu determinácie a kvantifikácie fyzikálnych a mechanických veličín v technickej a laboratórnej praxi
 • má prehľad o najpoužívanejších technických materiálov v strojárstve - z technológie ich výroby, technológie spracovania, aplikácie a recyklácie materiálov
 • ovláda základy elektrotechniky, mechaniky, optiky, termodynamiky, konštruovania, tvorby technickej dokumentácie, ekonomiky a manažmentu priemyselných podnikov
 • ovláda informačné systémy umožňujúce zber, spracovanie a analýzu dát, riadenie experimentov, procesov výroby a spracovania materiálov
 • absolventom uvedená úroveň znalostí umožní ich aplikáciu v praxi, ale aj ďalší rozvoj v štúdiu ďalších odborov v pokračujúcom doktorandskom štúdiu.

Zručnosti

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • vie tvoriť dokumenty, spracovať a analyzovať dáta, používať technickú dokumentáciu, používať softvérovú podporu pre komunikáciu, analýzu a spracovanie dát, tvorbu dokumentov
 • vie modelovať termodynamické procesy pri tvorbe rôznych zliatin, prípadne modelovať vlastnosti a štruktúru materiálov v rôznych softvérových prostrediach
 • vie pracovať s prístrojmi na meranie mechanických vlastností materiálov, zrealizovať zber dát a ich spracovanie v PC
 • zvládne prípravu vzoriek a metalografickú prípravu rozličných materiálov na sledovanie mikroštruktúry,
 • vie spracovať výsledky svojej práce formou technických správ a prezentácií a tieto vie efektívne komunikovať
 • má manažérske, ekonomické a ekologické vedomosti a dokáže vypracovať podklady, správy a dokumentáciu v súlade s profesionálnymi, etickými a právnymi zásadami v odbore strojárstvo
 • má schopnosť vypracovať technické podklady na optimálne riešenie voľby technických materiálov pre praktické aplikácie
 • vie pri riešení technického problému kombinovať najnovšie poznatky z oblasti technických materiálov s cieľom získať riešenie s významnou pridanou hodnotou

Kompetencie

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • dokáže plánovať svoje vlastné vzdelávanie, organizovať si prácu a samostatne získavať nové poznatky
 •  je samostatný pri riešení odborných úloh, projektov a pri riešení čiastkových úloh
 • je schopný samostatne a kreatívne riešiť zložité projekty, s ohľadom na svoje odborné zameranie dokáže analyticky myslieť, prezentovať vlastné názory a riešenia nových a neštandardných situácií
 • je pripravený efektívne pracovať v tíme, spolupracovať a motivovať ľudí, niesť zodpovednosť za výsledky dosiahnuté v tíme
 • vie stanoviť časový plán riešenia projektu tak, aby minimalizoval nákladovú zložku a dodržal časový plán zamestnávateľa resp. zákazníka tým, že aplikuje moderné prístupy k plánovaniu pracovného času aj s ohľadom na iných členov pracovného kolektívu
 • sa vyznačuje schopnosťou identifikovať, kvantifikovať a zhodnotiť dopady riešení problémov na oblasť životného prostredia i sociálnu oblasť
 • vie odborne prezentovať vlastné stanoviská a technické riešenia pred rôznym typom obecenstva na rôznych úrovniach riadenia

 

Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov.

UPLATNENIE ABSOLVENTA

Indikácia povolaní

Absolvent študijného programu Materiálové inžinierstvo:

 • Absolvent je pripravený na vstup na trh práce v oblasti hodnotenia a kontroly kvality materiálov sofistikovanými metódami a špeciálnymi prístrojmi, ako aj na spoluprácu s konštruktérmi a technológmi pri návrhu a technologickom spracovaní materiálov na súčiastky, nástroje a úžitkové predmety.
 • Vynikajúci absolventi budú pripravení na štúdium tretieho stupňa študijného programu v študijnom odbore Materiály a v príbuzných študijných odboroch.
 • Uplatní sa ako (podľa Sústavy povolaní na sustavapovolani.sk): Procesný špecialista v strojárskej výrobe, Riadiaci pracovník (manažér) v strojárskej výrobe, Strojársky špecialista automatizácie , Strojársky špecialista konštruktér, projektant, Strojársky špecialista technológ, Strojársky špecialista v oblasti kvality, Strojársky špecialista v oblasti údržby , Strojársky špecialista vo výskume a vývoji

Relevantné zainteresované strany: študijný program nie je prípadom regulovaného povolania

Garant: prof. Ing. Mária Dománková, PhD., maria.domankova@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Mgr. Ondrej Bošák, PhD., ondrej.bosak@stuba.sk

                                  doc. Ing. Mária Hudáková, PhD., maria.hudakova@stuba.sk

                                   prof. Ing. Marián Kubliha, PhD., marian.kubliha@stuba.sk

 

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda