Prejsť na obsah
Uchádzači

Študijný program zabezpečuje nadobudnutie vedomostí a zručností z oblasti priemyselného inžinierstva (najmä analýza a racionalizácia práce, ergonómia, technická príprava výroby, manažérstvo kvality, operačná analýza, inovačný, informačný a projektový manažment) a špecificky so zameraním na personálnu prácu v priemyselnom podniku (riadenie kariéry a rozvoja zamestnancov, riadenie výkonnosti zamestnancov, personálne poradenstvo, interkultúrny manažment).

Absolvent získa vedomostí v oblasti riadenia projektov, ekonomického zhodnocovania investícii do zamestnancov, komplexného manažérstva kvality v kontexte s udržateľným rozvojom a stabilizáciou zamestnancov na kľúčových pozíciách.

Je spôsobilý pripravovať metodické usmernenia pre líniových manažérov, poskytovať podporu pri implementácii a prijímaní zmien, poskytovať poradenstvo v riadení kariéry, vytvárať systémy nástupníctva a systémy vyhľadávania a riadenia talentov, pripraviť a organizovať interný personálny audit, vytvárať kompetenčné modely, systémy hodnotenia zamestnancov, komplexné systémy vzdelávania a rozvoja zamestnancov a uplatňovať jednotlivé personalistické ukazovatele v kontexte s princípmi spoločensky zodpovedného podnikania. Absolvent je schopný pracovať v medzinárodných a interdisciplinárnych tímoch.

Uplatnenie absolventa:

Absolvent nájde uplatnenie najmä na pozíciách stredného manažmentu predovšetkým priemyselného podniku, v HR útvaroch, ako manažér na špecializovaných oddeleniach personálneho útvaru v stredných a veľkých firmách, v oblasti mzdového a finančného manažmentu, na útvaroch vzdelávania a rozvoja, kariérneho poradenstva, plánovania, náboru a výberu zamestnancov alebo v oblasti sociálnej práce v rámci priemyselných podnikov.

Má dispozíciu pracovať ako samostatný kariérny poradca a kouč. Má vytvorené predpoklady zastávať pozície i na úrovni vrcholového manažmentu podniku v pozícii HR manažéra alebo PR manažéra.

Garant: prof. Ing. Peter Sakál, PhD., peter.sakal@stuba.sk

Študijný poradca: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD., jaromira.vanova@stuba.sk

Prihláška na štúdium

 

Návod na vyplnenie e-prihlášky

 

Študijné plány:
denná prezenčná metóda
denná kombinovaná metóda