Prejsť na obsah
Výskum


Po tomto roku má na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) už deväťročnú tradíciu. ŠVOČ podnecuje predovšetkým vynikajúcich študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumu na našej fakulte, čo prispieva k rastu ich odbornej úrovne v danej vedeckej oblasti. Je to príležitosť, ako využiť a formovať svoj odborný záujem, rozvíjať talent a tvorivé myslenie. Zároveň umožňuje zužitkovať získané poznatky a skúsenosti pri ďalšom štúdiu, písaní a obhajobe bakalárskej, či diplomovej práce, respektíve pre niektorých je to aj prvý štart do vedeckej práce vo forme neskoršieho doktorandského štúdia.


V tomto roku ŠVOČ vyvrcholila vo fakultnom kole ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE MTF 2005, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 21. apríla 2005. Záujem bol pomerne vysoký a môžeme konštatovať, že kvalita prác našich študentov postupne rastie. V tomto roku sa v 13 sekciách predstavilo 112 študentov z dennej formy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí prezentovali spolu 99 prác. Ako sme mohli sledovať, študenti umocnili kvalitu svojich prác aj veľmi dobrými prezentačnými schopnosťami. Prezentované práce mali aktuálny obsah a viaceré ukázali, že autori venovali ich vypracovaniu veľa času.


Úroveň príspevkov posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov z radov profesorov a docentov na našej fakulte, ale i z iných pracovísk. Tento rok bolo v hodnotiacich komisiách 43 pracovníkov. Aj touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým zúčastneným študentom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, školiteľom, členom hodnotiacich komisií i všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.


Bolo udelených 13 prvých. 13 druhých a 14 tretích miest. Tieto najlepšie práce boli ocenené diplomom dekana MtF STU a finančnou odmenou. Víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.