Prejsť na obsah
Výskum

Pri príležitosti osláv 20. výročia vzniku Materiálovotechnologickej fakulty STU v Trnave sa na MTF dňa 6.4.2006 konala Študentská vedecká konferencia 2006. Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) na MTF má dnes už desaťročnú tradíciu a stala sa príležitosťou pre študentov, ako využiť a formovať svoj odborný záujem, rozvíjať talent a tvorivé myslenie. Zároveň im umožnila zužitkovať získané poznatky a skúsenosti pri ďalšom štúdiu, písaní a obhajobe bakalárskej, či diplomovej práce.


Záujem študentov bol vysoký a môžeme konštatovať, že aj kvalita ich prác. V tomto roku sa v 12 sekciách predstavilo 134 študentov z dennej formy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí prezentovali spolu 115 prác. Ako sme mohli v rôznych sekciách sledovať, študenti umocnili kvalitu svojich prác aj veľmi dobrými prezentačnými schopnosťami. Veľký záujem študentov vyvolali najmä jazykové sekcie. Prezentované práce mali aktuálny obsah a viaceré ukázali, že autori venovali ich vypracovaniu veľa času.


Úroveň príspevkov posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. V sekcii Priemyselné inžinierstvo a manažment boli v hodnotiacej komisii zastúpení aj študenti. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 43 pracovníkov. Aj touto cestou vyslovujem poďakovanie všetkým zúčastneným študentom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, školiteľom, členom hodnotiacich komisií i všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.


V každej z dvanástich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou. Víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.