Prejsť na obsah
Výskum

Na MTF STU v Trnave sa dňa 19.4.2007 konal už 11. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK). V trinástich sekciách sa predstavilo 110 študentov z dennej formy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí prezentovali spolu 91 prác.Ako sme mohli v jednotlivých sekciách sledovať, mnohí študenti umocnili kvalitu svojich prác aj veľmi dobrými prezentačnými schopnosťami. Veľký záujem študentov vyvolali najmä práce v jazykových sekciách. Prezentované práce mali aktuálny obsah a viaceré ukázali, že autori venovali ich vypracovaniu veľa času.

Úroveň príspevkov posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov našej fakulty. Tento rok pracovalo v hodnotiacich komisiách celkovo 45 pracovníkov. Poďakovanie patrí všetkým zúčastneným študentom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, školiteľom, členom hodnotiacich komisií i všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.

V každej z trinástich sekcií boli tri najlepšie práce ocenené diplomom dekana MTF STU a finančnou odmenou. Víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu v sekcii pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy.