Prejsť na obsah
Výskum


Na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave má študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ) dlhoročnú tradíciu. ŠVOČ podnecuje predovšetkým vynikajúcich študentov, ktorí sa aktívne zapájajú do výskumu na našej fakulte, čo prispieva k rastu ich odbornej úrovne v danej vedeckej oblasti.


Je to príležitosť, ako využiť a formovať svoj odborný záujem, rozvíjať talent a tvorivé myslenie. Zároveň umožňuje zužitkovať získané poznatky a skúsenosti pri ďalšom štúdiu, písaní a obhajobe bakalárskej, či diplomovej práce, respektíve pre niektorých je to aj prvý štart do vedeckej práce vo forme neskoršieho doktorandského štúdia. Aj v tomto roku sa organizovala táto činnosť postupne na jednotlivých katedrách a nakoniec vyvrcholila vo fakultnom kole ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ KONFERENCIE MTF 2004. Fakultné kolo sa uskutočnilo 22. apríla 2004. Záujem o túto činnosť ale aj kvalita prác našich študentov postupne rastie. V tomto roku sa v 13 sekciách predstavilo 128 študentov z dennej formy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia, ktorí prezentovali spolu 114 prác. Zaujímavosťou bol veľký počet účastníkov najmä v dvoch sekciách: Nemecký jazyk a Enviromentálne a bezpečnostné inžinierstvo, kde sa zúčastnilo 19 resp. 18 študentov. Študenti preukázali veľmi dobré prezentačné schopnosti, čím ešte umocnili kvalitu svojich prác. Prezentované práce mali aktuálny obsah a viaceré preukázali, že autori venovali ich vypracovaniu veľa času.


Úroveň príspevkov posudzovali odborné komisie zložené z pedagogických a výskumných pracovníkov z radov profesorov a docentov na našej fakulte ale i z iných pracovísk. Vyslovujem poďakovanie všetkým zúčastneným študentom, organizačným vedúcim jednotlivých sekcií, školiteľom, členom hodnotiacich komisií i všetkým, ktorí sa podieľali na zabezpečení ŠVK.
Bolo udelených 13 prvých. 13 druhých a 14 tretích miest. Tieto najlepšie práce boli ocenené diplomom dekana MtF STU a finančnou odmenou. Víťazné práce boli navrhnuté na udelenie prémie Literárneho fondu SROV.


Sekcie:

  • Cudzie jazyky I. - anglický jazyk
  • Cudzie jazyky II. - nemecký jazyk
  • Inžinierska pedagogika a psychológia
  • Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
  • Technologické zariadenia a systémy
  • Materiálové inžinierstvo
  • Technológie strojárskej výroby I. - zlievanie
  • Technológie strojárskej výroby II. - obrábanie a montáž
  • Technológie strojárskej výroby III. - tvárnenie
  • Inžinierstvo kvality
  • Priemyselné inžinierstvo a manažment
  • Enviromentálne a bezpečnostné inžinierstvo
  • Nekovové materiály